Jak na věc


zuš uherský brod

15. ledna 2019 v 17:15 v sále školy

    Vzdělání: Konzervatoř Teplice - klasický zpěv, Univerzita J.E.Purkyně - Specializace v pedagogice, Popularizace hudby a hudebního života - bakalářský studijní program
    Vzdělání: Konzervatoř Teplice - hra na klavír, Univerzita J.E.Purkyně - bakalářský studijní program Specializace v pedagogice - Hra na klavír
    Činnost organizace je vymezena v §109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
    Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).
    Vzdělání: Konzervatoř Teplice - klavír, Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích - učitelství pro Lidové školy umění
    Vzdělání: Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary - výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Univerzita J.E.Purkyně - učitelství pro ZŠ
    Vzdělání: Univerzita J.E.Purkyně - Hudební výchova, Sbormistrovství, Učitelství pro střední školy
    Vzdělání: Střední pedagogická škola Most, Univerzita J.E.Purkyně - učitelství 1.st. a speciální pedagogika


Základní umělecká škola Klimkovice

    Vzdělání: Univerzita J.E.Purkyně - hudební výchova, Specializace v pedagogice, Hudební teorie a pedagogika, Učitelství hudební výchovy pro střední školy
    Vzdělání: Konzervatoř Teplice, Univerzita J.E.Purkyně ústí n.L. - učitelství hudební výchovy pro ZUŠ
    Vzdělání: Vyšší hudebně - pedagogická škola Teplice - klavír, Konzervatoř v Praze - violoncello
    Vzdělání: Konzervatoř Teplice - akordeon - maturita, Univerzita Karlova v Praze - doplňující pedagogické studium - učitelství v základní umělecké škole
    Vzdělání: Střední škola technická a automobilní Chomutov - strojní mechanik, Konzervatoř Teplice - bicí nástroje
    ... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVP a učebních plánů MŠMT.


Třídní předehrávka p. uč. Martiny Maternové

    Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní. Prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filozofii a životním stylu, ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a hodnotám okolo sebe nejen v umění, ale i v přírodě a mezilidských vztazích.
    Vzdělání: Střední průmyslová škola Jablonec nad Nisou - průmyslové výtvarnictví, Univerzita J.E.Purkyně - doplňující pedagogické studium, Západočeská univerzita v Plzni - Management a ekonomika školy
                                                                                                                                                                              
    © 2019 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnostiANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO


Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

    Cílem tohoto studijního zaměření je poskytnout každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného vzdělání, které mu poskytnou uplatnění jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Součástí výuky, především v nižších ročnících, je práce s korepetitorem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby, a tím k rozvíjení hudebního cítění žáka. Výuka se člení na přípravné studium před I. stupněm základního studia a na I. a II. stupeň základního studia. V sedmi ročnících I. stupně a čtyřech ročnících II. stupně základního studia se vyučuje taneční průprava, taneční praxe a základy tanečních technik, které se skládají z metodik klasického tance, současného tance, lidového tance a reflexe tanečního umění. Jmenované předměty žákům postupně přibývají do výuky.
    Vzdělání: Konzervatoř Teplice – klavír, Západočeská univerzita v Plzni - Management a ekonomika školy, Západočeská univerzita v Plzni – Řízení pedagogického procesu, Univerzita Karlova v Praze - Školský management
    Vzdělání: Konzervatoř Teplice, Univerzita HK - pedagogická fakulta - učitelství pro základní umělecké školy - klavír a hudebně naukové předměty
    Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.
    Vzdělání: Univerzita Karlova Praha - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk - výtvarná výchova
    Poskytujeme základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravujeme také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a konzervatoři, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.


________________________________________________________________________________

    Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.
    Vzdělání: Střední pedagogická škola Most, Konzervatoř Plzeň - zpěv, Západočeská univerzita v Plzni - Specializace v pedagogice, Hudba se zaměřením na vzdělávání

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00