Jak na věc


značka objemu

Zariadenie na určenie objemu tekutiny, najmä v typizovanej nádobe

    ...bloku g. Výstup druhého bloku 11 ultrazvukového vysíleče a příjímače a každého následujícího bloku ultrazvukováho vysílače a příjímače je napojen na druhý, případně následujícívměříoí vstup vyhodnocovacího bloku g, Na synchronizační vstup vyhodnocovacího bloku g je napojen výstup bloku 1 synchronizace, který je s výhodou tvořen snímačom dráhy pásu. Na kompenzační výstup vyhodnocovacího bloku g je napojen vstup bloku 1 i kompenzaoe změny...
    ...nâkrnžkem łg pro styk stěsnicím sedlom łâ na dolní části přepouštěcího otvoru Q.Rovnoběžně S táhlem 12 e vo sběrné nádrži 1 us ořádá Jna odvzdušněná trubice ł§|procházející dnem 4 sbčrnénádrže 1, zaústčná do odměrné nádrže 5 a obsahujícíspinací elektrodu łl, jejíž dolní konec je nad dnem 41. Odměrná nádrž Q je uvnitř při dně 7opatřenu jednak hlavní elektrodou łg, jednak udržova cí elektrodou łg. Odvzdušněná trubice łg je odvzduš ñovacim...
    ...3) dve koncové časti 9, ktoré môžu byt vytvarované ako koncové časti 7 popísané vyššie a vyobrazené, alebo môžu byť tvarované ako duté hranolovité výbežky, vytvárajúce ložisko a postranný vodiaci povrch pre vyobrazený blok - ako je znázornené najmä na obr. 4. Koncové časti 9 stredového spoja 5 obsahujú výhodne vybranie 9 A, ktorý má účel čiastočne slúžiť ako prostriedok na vedenie bloku v stroji pri spracovaní blokov na účely plnenia a...


Dávkovač vzorků malých objemů tekutin

     Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne, najmä elektrárne typu VVER na kombinovanú chemickú, mechanickú a polosuchú elektrochemickú metódu, má otáčací stĺp (1), aspoň jeden po stĺpe (1) sa pohybujúci vozík (3) a aspoň jedno sklopné rameno upevnené na vozíku (3). Stĺp (1) je na konci vybavený zátkou (2). Vozík (3) je rotačne zviazaný so stĺpom (1) a sklopné rameno nesie elektródu (4) na polosuchú...
     Vynález se týká klimatizace, větrání, chlazení, využití tepla a výměníků tepla. Vynález ředí dávkování požadovaného objemu nízkovroucích látek v kapalném skupenství, zvláště pro plnění uzavřených teplosměnných elementů, využívajících k intenzivnímu přestupu tepla fázové změny (např. tepelné trubice). Nízkovroucí látka je přepouštěna z tlakové nádoby do zásobní komory, z které je požadovaný objem dávkován přetlakem do teplosměnných elementů...
     Uvádza sa spôsob odstraňovania prchavých kvapalných znečisťujúcich látok zo zamoreného objemu zeme, pričom zamorený objem leží nad nezamorenou vrstvou zeme a pričom tento spôsob zahŕňa krok zahrievania nezamorenej vrstvy, kým teplota podstatnej časti nezamorenej vrstvy, ktorá je v kontakte so zamorenou vrstvou, nie je aspoň teplotou varu zamorených kvapalín, aby sa zabránilo splyneným znečisťujúcim látkam v pohybe nadol zo zamorenej vrstvy zeme.


Způsob snížení objemu kaverny plynodynamického projevu v predisponovaných horninách

    ...však vyžadovalo těžení na ropněm poli zdokonalení a znovu uvedení sondy doprovozu. Avšak ani injektáží 231 m 3 cementu, gelu a jiného základkového materiálu se vy bavit nepodarilo sondu podle potřeby e dokončit její provedení. Proto se stalo zjištění velikosti prostoru kaveren a systému dutín spojených se sondou opět aktuálním a bylo tentokrát prevedené způsobem podle vynálezu.Na hlavu sondy bylo umístěno zařízení pro měření tlaku s...
    ...L 5, tj. odměrných válců.V pozicioh LL a LL, vo kterých probihá dávkováni kalibreční kapaliny je na pŕíslubnám nosiči 2 pro jednotlivou pozici umistěn dávkovmoí mechanismue lg. Dávkovací mechaninmua 19 vybavený rotační» pnounntickyn motorom lg n kývnvým pohybom. je opatřen mískou L 1, nesoucí otočný suport m, na něm jsou upevnöny čtyři kalibrační nádoby 12,opatřonó ve eve spodni části vypomltčcimi členy 2 g pro vyponštlní kalibreční kapaliny...
    ...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...


Zariadenie biosenzora a spôsob detekcie objemu a druhu vzorky

    Tu nájdete cely rad modelov a výkresov rôznych zariadení, strojov a prístrojov. Ako aj množstvo spôsobov a metód na ich získanie, vyrábanie a výrobu výrobkov, prípravkov, materiálov a ďalšie.
     Cílem vynálezu je dosáhnout maximálního využití tekutého kovu, zejména při nálitkování odlitků, a vytvoření dutiny pro nálitek, ze slévárenského hlediska tuhnutí kovu nejvýhodnějšího tvaru, např. tvaru koule. Vynález řeší tento úkol modelem k formování dutiny požadovaného tvaru a objemu, jehož vnější tvar při formování je vytvořen poddajným prvkem z pružného nebo nepružného materiálu, jehož tvar je u nepružného materiálu předem vytvarován padle...
     Spôsob zväčšovania objemu alebo dĺžky vlasov obsahuje nasledujúce kroky: - poskytnutie množstva príčeskov (C) obsahujúcich niekoľko vlasov (3), ktoré sú spojené upevňovacím prvkom (13), pričom uvedené príčesky (C) sú vyrovnané do radu a v podstate rovnobežné a ich upevňovacími prvkami (13) sú umiestnené na podpornej páske (11), ktorá má priľnavú plochu (4) - prilepenie priľnavej plochy (4) podpornej pásky (11) k vlasom (T) na hlave a...


Zariadenie na určenie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca

     Vynález řeší udržování stálé koncentrace a objemového množství pískového rmutu vytékajícího z propadové trysky zahušťovače rmutu. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že podle průběžně snímané hmotnosti zahušťovače je regulováno množství zřeďovací vody nastřikované do sacího potrubí dopravního čerpadla pískového rmutu do zahušťovače.
    ...většího počtu vzorků komplikovaný co do počtu potřebných pipet, co do potřeby času atd. Zvlášť je toto nev hovující při odběru vzorků k mikrobiologie ým analyzám, kdy se musí pracovat se šterilním nádobím.Nové zařízení všechny uvedené a další nedostatky odstraňuje. Náběr vzorků a jeho přenos do vzorkovnice je rychlý a čistý. Obzvlášť výhodný je při sériovém odběru vzorků. Dávkovač je konstrukčně a materiálově řešen tak, že umožňuje jeho...
     Vynález se týká způsobu výroby monokrystalů síranu triglycinia TGS velkých rozměrů. Řeší způsob výroby monokrystalů TGS s homogenně zabudovanými polarizujícími příměsemi, popř. nečistotami, za vzniku jen minimálního množství odpadu, kde řezem nebo vybroušením monokrystalu se získá tenký výbrus použitelný jako aktivní čidlo, vhodné např. pro pyroelektrické detektory. Podstata vynálezu spočívá ve způsobu pěstování monokrystalů velkých objemů ze...


Zariadenie pre riadenie geometrického objemu hydrostatického prevodníka

    ...paöoqux onepaunü n, TEM cammn, à noasmenun cweneuu HCHOHbSOBaHHH o 3 aTopoM nocroánuoro o 6 seMa.Texànqecxym aanauy naoöpewenna cnenyew paccmawpnsawb B coaaauu Mexannqecxoro nepexnmqammero Knanana, ocymecTBnHmmero He TOHBKO orxpmnanue u saxpmnanue BHYCKHOPO H umnycxaoro Kaaana ysna nopmnenoro ąacoca, H 0 H nosnonammero Bcnecwane ocoöoü KoHçTpyKuuH Kopnyca Knanaua B coeunennudo cnéuuanbuo nan aroñ uenu cxoucrpyuposannmm...
     Vynález se vztahuje na řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaku, intervalů nebo objemu při udržovaném nebo kontrolovaném umělém dýcháni s řídicím obvodem pro interminované nucené umělé dýchání. Podstata vynálezu spočívá ve zlepšení režimu provozu interminovaného nuceného umělého dýchání a v možnosti samovolného dýchání pod stálým přetlakem na konci výdechu při zachování stálého přetlaku v dýchacích cestách. Řídicí...
     Zariadenie na automatické zaznamenávanie elučného objemu pri stĺpcovej kvapalinovej chromatografii vyznačené tým, že je zostavený z dvoch nad sebou umiestnených sifónov (1, 2), z ktorých spodný sifón (2) je upevnený na výkyvnej páke (3) so závažím (4) a prvým kontaktom (5), umiestneným nad druhým kontaktom (6) pre prerušenie prívodu elektrického prúdu k zapisovaču.


Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

    ...v mieste náustku a dovoľuje vysatému vzduchu z nádoby voľne uniknúť z pracovného priestoru piestu. Piest sa uvádza do pohybu pomocou páky s pedálom a do východiskovej polohy ho navracia tlačná stredová pružina.Jednoduchým nasadením prázdneho obalu na náustok a miemym pritlačenim na jej dno, sa dosiahne utesnenie V mieste styku hrdla a náustku. Následným zatlačenim na pedál páky, sa uvedie do pohybu piest, ktorý na jeden zdvih vysaje z nádoby...
    ...g a hledítka lg po rysku gl tvoří konstatní objem V konst, který zůstává při každém měření neměnný a neovlivňuje přesnost měření. Rozdíl celkového objemu odměrného prostoru V celk a konstantního neměřeněho objemu V konst tvoří měřený objem V měř.Měřený objem V měř je proměnný ale zvolené hodnoty kontrolovaného množství zkušební kapaliny a je dán zdvihem pístu lg ve válcove nádobě gg odměrného válce g.Celé zařízení je umístěno v prvním...
     Rozprašovací hlavice je určena k aplikaci tekutých léčiv na sliznici dýchacího traktu a na spojivku a na individuální inhalační očkování drůbeže, malých a velkých hospodářských zvířat předem stanovenými dávkami očkovacích látek i na hromadné inhalační očkování malých skupin drůbeže nebo laboratorních zvířat. Hlavice je připojena přírubou k běžné pipetovací stříkačce. Souose s přírubou je umístěna drátěná síťka k zachycení případných příměsí,...


NOVÝ ZÁKAZNÍK

     Předmětem vynálezu je zapojení pro měření objemu materiálu na dopravnících zejména u kolesových rýpadel, jehož snímací kamera je propojena přes vyhodnocovací zařízení s počítačem, jehož výstup je spojen s vyhodnocovací a řidící jednotkou. Počítač je také napojen na výstup jednotky snímání rychlosti dopravníků.
     Vynález se týká zejména mikrobiologie a příbuzných oborů humánní a veterinární medicíny. Vynález řeší zejména kvantitativní nanášení vzorků tekuté nebo polotekuté konzistence na pevné agarové půdy v ?l objemech, a tím omezuje potřebu předchozího ředění materiálu. Kličku podle vynálezu lze rovněž použít pro kvantitativní odběr biologického materiálu vhodné konsistence a svou přesností vyhovuje i pro ředění, zejména vytváření postupných řad s...
    ...teploty tlakové cely, programové nastavení síly nebo deformace programátorem lg. Všechny naměřené hodnoty teploty, síly nebo dráhy jsou zaznamenávány registračním zařízením gg a vyhodnocovány ve vyhodnocovací jednotce gl.Součtový člen ll slouží k porovnání skutečných hodnot síly nebo dráhy, zjištěných snímačem ll síly nebo snímačem lg dráhy s hodnotami nastavenými v programátoru lg. Programátor lg přes přepínač ll měřicích míst určuje, zda...


Způsob pěstování monokrystalů velkých objemů ze zárodků

    ...prerušenie horenía je veľmi nežiaduce, pretože môže viesť knahromadeniu horľavín a vyvolať po opätovnom0010 Ministerstvo energetiky USA (The U.S Department of Energy) sa vyjadrilo, že existuje dlho pociťovaná potreba znižovať veľkosť a hmotnosť pamých kotlov, ako sú priemyslové pamé kotle. Bežné pamé kotle sú postavené tak, aby sa prispôsobili veľkosti spaľovacieho priestoru 4. Preto existuje dlho pociťovaná potreba vyvinúť taký spaľovací...
    ...vytvorenie demodulovaného signálu, afiltrovanie demodulovaného signálu pre vygenerovanie signálu, ktorý je úmerný efektívnej kapacite bunky biosenzora.Obr 1 znázorňuje blokovú schému biosenzora a asociovaných úrovní signálu podla predkladaného vynálezu, Obr. 2 znázorňuje schému zapojenia biosenzora podľa predkladaného vynálezu.Obr. 3 znázorňuje časový diagram na meranie objemu vzoriek ahladinyglukózy podľa predkladaného vynálezu, Obr. 4...
     Účelem vynálezu je vyřešit jednoduchý způsob dávkování kapaliny požadovaného měnitelného objemu do určeného prostoru a její zpětné odsátí. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že ve válci je suvně vložen píst, napojený na zdroj posuvu. Píst je spojen s uzavíracím prvkem ventilu, proti němuž je umístěn stavitelný vývod s průchozím otvorem, opatřeným sedlem ventilu. Stavitelným vývodem je odváděna dávkovaná kapalina, která je umístěna ve válci...


Již máte účet

    ...spojený s výkyv 4nou doskou 18, s ktorou je nlechanicky spojený tiež druhý servopiest 17 uložený v druhom servovalci 4. Prvý servopiest 16 je opretý o pružinu 5 umiestnenú v prvom servovalci 3, ktorý je cez prvé nízkotlakové vedenie 6 napojený na externý prívod tlaku. Druhý servovalec 4 je cez druhé nizkotlakové vedenie 12 napojený na výstup prvého tlakového ventila 11, ktorého vstup je cez tretie Vysokotlakové vedenie 19 a prvý...
     Zariadenie je určené na rýchle zisťovanie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z posuvnej gule po vodorovnom ramene, ktoré je nasunuté na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči po stojane, ktorý má v spodnej časti držiak. Na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči, pevne spojenej s posúvačom je uložené výkyvné rameno so zameriavacím hrotom. Zariadenie možno využiť v zdravotníctve, najmä v...
    Základná databáza sú patenty na vynálezy registrovane na Slovensku. K nahliadnutiu sú k dispozície informácii o autoroch, zverejňovanie dát a opis vynálezov.


NEJVÍCE PROHLÍŽENÉ ZNAČKY

    ...k zobrazovaciemu modulu Q, ktorý tvori nezobrazený displej. Komunikačný tok údajov medzi meracím modulom l polohy hladiny tekutiny, identifikačným modulom g, objemovou databázou ą nádob i, vyhodnocovacím modulom 5 a zobrazovacím modulom Q je transportovaný káblom a/alebo vzduchom, napríklad známym Wi-Fi pripojením a pod. Na obr. 2 je zobrazené alternatívne zariadenie z obr. l kde sú servisný modul § a externý vyhodnocovací modul Z cez...
     V uvedeném vynálezu je předložen způsob stanovení objemu vrtu. Cílem vynálezu je snížení ztrát, zamezení negativním změnám vlastností roztoků a zajištění bezpečnosti práce. Novým aspektem je to, že jako indikátoru se používá určitý objem vrtného roztoku s hodnotou redox-potenciálu, která je rozdílná od hodnoty redox-potenciálu stabilizovaného roztoku, které však nepřesahuje hodnotu změny redox-potenciálu, která by vedla k nevratným negativním...
     Je opísaný spôsob výroby jednodávkovej striekačky obsahujúcej lyofilizovaný proteín v prvej komore a vodný rekonštitučný roztok v druhej komore, ktorý zahŕňa plnenie prvej komory so zmesou obsahujúcou proteín v množstve menšom ako 1,4 mg, stabilizátor a aminokyselinu, kde hmotnostný pomer medzi proteínom a aminokyselinou oproti stabilizátoru je menší ako 1,5 lyofilizovanie prvej komory za vytvorenia koláča, v ktorom pomer hmotnosti suchého...


Zařízení k vytlačování a odsávání kapaliny požadovaného měnitelného objemu

     Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...
    ...dúlního díla přechodovou vrstvou,která se vyznačuje částečným porušením predisponovand horniny, prováseným čáetečnouztrátou vnitřního napětí blokovaného plynu. Jediné v oblasti pŕechodové vrstvy dochází pri prekročení llohrovy obálky l částečném porušení její struktury. čéetečným odplyněním predisponované horniny v oblasti pŕechodové vrstvy, to je poklesom vnitřního napětí. dojde k poklesu oolkového napětí pět do oblasti vymezené touto...
    ...prvním vstupem čítače a svým druhým vstupem s výstupem blokování přepisu, přičemž výstup čítače je spojen se svým druhým vstupem a se vstupem obvodu blokování přepisu.Výhody zapojení obvodu pro potlačení nenulového udaje odměřeného objemu kapalín při počátečním tlakování podle vynálezu spočívají zejména v relativní obvodové jednoduchosti zapojení a v tom, že není třeba navrhovat vlastní počítadlo na četnost impulsů vyšší než odpovídá skutečně...


Rozprašovací hlavice na přesné dávkování malých objemů kapalin

     Zařízení je určeno pro mlékárenský průmysl, zejména výrobu sýrů. Vynález řeší změnu celkového objemu forem, neměnného obsahu používaných v lisovací vaně při výrobě sýrů tak, že zařízení dle vynálezu se vkládá na místo jedné řady forem před jednu nebo více stěn vymezujících prostor kolem forem a je vertikálně stlačitelné deskou do roviny horní hrany forem, přičemž jeho šířka odpovídá šíři bloku forem. Zařízení je vytvořeno z krabice, do které se...
    ...tlak v dlhšom časovom úseku.0009 Ďalšiu predmetont vynálezu. je poskytnutie zariadenia na kontrolu tlaku, ktoré môže byť uskladnené nejaký čas v atmosférických podmienkach a potom, pri následnom použití bude mať v komore riadenia tlaku vopred určený použiteľný kontrolný0010 Aspoň časť z týchto a ďalších cieľov je dosiahnutá pomocou zariadenia na kontrolu tlaku podľa vynálezu, ako je špecifikované V patentovom nároku 1.0011 Zariadenie na...
    ...obvodu válcového vodiče 1 a to cca po 2/3 obvodu jsou umístěny akumulační drážky 11, přičemž jsou jednotlivě akumulační drážky 11 od sebe odděleny přepážkami 12.Zbývající cca 1/3 obvodu válcového vodiče 1 je pak tvořena vybráním 13, které vytváří po celé délce vodiče 1 drážku, jejíž přední i zadní část je uzavřena. Spojení akumulačních drážek 11 s odvzdušňovací kapllárou 4 je zajištěno spojovacími drážkami 14.Dutý valcový vodič 1 je zasazen...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00