Jak na věc


zkratky organizací

Výslovnost iniciálových zkratek

    Takto se zkracují např. víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SR = Slovenská republika, SRN = Spolková republika Německo), názvy různých institucí, organizací, podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod. (OSN = Organizace spojených národů, IRA = Irská republikánská armáda, MHMP = Magistrát hlavního města Prahy, MČ = městská část, FÚ = finanční úřad, SZ = Strana zelených, OKD = Ostravsko-karvinské doly), názvy některých veřejných událostí, akcí a významných dní (MFF = mezinárodní filmový festival, MDD = Mezinárodní den dětí) a různé další názvy (CNS = centrální nervový systém, DIČ = daňové identifikační číslo). Povahu značek mají též ustálené zkratky názvů novin a časopisů: HN = Hospodářské noviny, NŘ = Naše řeč, VTM = Věda, technika a my apod. Za iniciálové zkratky lze považovat i monogramy osob: TGM = Tomáš Garrigue Masaryk, BB = Brigitte Bardot (lze však i T. G. M., B. B.).
    Obdobným způsobem bychom mohli zapsat i spojení CD-disk / CD disk / disk CD, SMS-zpráva / SMS zpráva / zpráva SMS, LCD-displej / LCD displej / displej LCD. Ze slovotvorného hlediska jde v těchto případech o redundantní spojení (CD = kompaktní disk, SMS = krátká textová zpráva, LCD = displej z tekutých krystalů), nicméně českým mluvčím je často původ těchto zkratek neznámý. Velkou roli hraje navíc i ustálenost těchto spojení, konvence.


Psaní iniciálových zkratek a značek ve spojení s podstatnými jmény

    Odborná pojmenování typu C-vitamin, Rh-faktor, pH-metr, UV-filtr, DNA-kyselina, alfa-záření, X-paprsky, RM-systém, SWOT-analýza apod. doporučují PČP psát se spojovníkem (viz Spojovník). Praxe však ukazuje, že se od psaní spojovníku upouští (Rh faktor, DNA kyselina). Při opačném pořadí slov se spojovník neužívá (faktor Rh, kyselina DNA). Skutečnost, že se názvy vyskytují ve třech různých podobách, je způsobena tím, že struktura těchto výrazů není po gramatické stránce dostatečně jednoznačná. Specifikující výrazy typu C, Rh, pH, UV, DNA apod. totiž dovolují, aby byly mluvnicky chápány buď jako neshodné přívlastky substantivní (faktor Rh), nebo jako první, určující složka složeného slova (Rh-faktor), anebo konečně jako přívlastek adjektivní (Rh faktor). Za přípustné lze pokládat všechny tři uvedené způsoby (z nichž žádný není vlastně zcela nový), přestože tato nejednotnost není z hlediska praxe příliš vhodná.
    Zkratková slova utvořená z iniciálových zkratek přiřazujeme k rodu obvykle podle jejich zakončení. Končí-li iniciálové zkratkové slovo na souhlásku, přiřazujeme ho zpravidla k rodu mužskému neživotnému (např. SÚKL, FOK, VONS), končí-li na -A, k rodu ženskému (např. OSA, NASA, IKEA), končí-li na -O, k rodu střednímu (např. NATO, UNESCO) – viz Zkratková slova. I zde se však můžeme setkat s kolísáním v rodě, např. TÚPO prozkoumalo i TÚPO prozkoumal (podle názvu Technický ústav požární ochrany), srov. Složitější případy shody přísudku s podmětem.


Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)

    Rod domácích iniciálových zkratek se zpravidla řídí základovým podstatným jménem nezkráceného názvu, např. ÚJČ (Ústav pro jazyk český) vydal nová PČP (Pravidla českého pravopisu), ČT (Česká televize) odvysílala pořad O češtině, ČD (České dráhy) zdražily jízdné, ČVUT (České vysoké učení technické) a UK (Univerzita Karlova) vyhlásily studijní volno. Také u cizích iniciálových zkratek se prosazuje rod základového podstatného jména, přičemž se obvykle vychází z přeloženého názvu, např. USA (Spojené státy americké) obchodovaly, NHL (Národní hokejová liga) byla rozšířena. Toto pravidlo však neplatí vždy. V praxi řazení iniciálových zkratek k rodu kolísá. Zvláště v případech, kdy jejich původ není všeobecně znám, se tyto zkratky často přirozeně řadí k rodu střednímu, např. ČSAD vypravilo nový posilový spoj (i vypravila podle původního názvu Československá automobilová doprava), OSN bylo založeno (i byla založena podle názvu Organizace spojených národů), HBO odvysílalo (i odvysílala podle význ
    Při tvoření iniciálových zkratek zpravidla nezohledňujeme předložky a spojky (pokud jsou ve víceslovných názvech obsaženy), diakritika bývá zachována. Složené zkratky se pro přehlednost obvykle člení mezerami, např. ÚJČ AV ČR = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, FF UK = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PS PČR = Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. U některých iniciálových zkratek dokonce nejsou zastoupena ani všechna počáteční písmena všech významových slov, např. FAMU = pův. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00