Jak na věc


zkratky organizací

Psaní iniciálových zkratek a značek ve spojení s podstatnými jmény

    Odborná pojmenování typu C-vitamin, Rh-faktor, pH-metr, UV-filtr, DNA-kyselina, alfa-záření, X-paprsky, RM-systém, SWOT-analýza apod. doporučují PČP psát se spojovníkem (viz Spojovník). Praxe však ukazuje, že se od psaní spojovníku upouští (Rh faktor, DNA kyselina). Při opačném pořadí slov se spojovník neužívá (faktor Rh, kyselina DNA). Skutečnost, že se názvy vyskytují ve třech různých podobách, je způsobena tím, že struktura těchto výrazů není po gramatické stránce dostatečně jednoznačná. Specifikující výrazy typu C, Rh, pH, UV, DNA apod. totiž dovolují, aby byly mluvnicky chápány buď jako neshodné přívlastky substantivní (faktor Rh), nebo jako první, určující složka složeného slova (Rh-faktor), anebo konečně jako přívlastek adjektivní (Rh faktor). Za přípustné lze pokládat všechny tři uvedené způsoby (z nichž žádný není vlastně zcela nový), přestože tato nejednotnost není z hlediska praxe příliš vhodná.
    Zkratková slova utvořená z iniciálových zkratek přiřazujeme k rodu obvykle podle jejich zakončení. Končí-li iniciálové zkratkové slovo na souhlásku, přiřazujeme ho zpravidla k rodu mužskému neživotnému (např. SÚKL, FOK, VONS), končí-li na -A, k rodu ženskému (např. OSA, NASA, IKEA), končí-li na -O, k rodu střednímu (např. NATO, UNESCO) – viz Zkratková slova. I zde se však můžeme setkat s kolísáním v rodě, např. TÚPO prozkoumalo i TÚPO prozkoumal (podle názvu Technický ústav požární ochrany), srov. Složitější případy shody přísudku s podmětem.


Výslovnost iniciálových zkratek

    Někdy je složení iniciálové zkratky takové, že umožňuje i jiné čtení než hláskování, např. ČEZ [čes] = pův. České energetické závody, FOK [fok] = z pův. spojení „film – opera – koncert“, GA ČR [gačr] = Grantová agentura České republiky, KAN [kan] = Klub angažovaných nestraníků, VONS [vons] = Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, ODA [oda] = Občanská demokratická aliance, ESA [esa] = Edice světových autorů, ČIA [čija] = Česká informační agentura, IKEA [ikea] = podle iniciál zakladatele podniku Ingvara Kamprada, názvu farmy Elmtaryd, kde vyrůstal, a blízké vesnice Agunnaryd. V takovém případě může vzniknout samostatné zkratkové slovo, které lze v mluveném projevu na základě zakončení skloňovat, a to s přízvukem vyslovovaným na první slabice – viz Zkratková slova.


Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)

    Rod domácích iniciálových zkratek se zpravidla řídí základovým podstatným jménem nezkráceného názvu, např. ÚJČ (Ústav pro jazyk český) vydal nová PČP (Pravidla českého pravopisu), ČT (Česká televize) odvysílala pořad O češtině, ČD (České dráhy) zdražily jízdné, ČVUT (České vysoké učení technické) a UK (Univerzita Karlova) vyhlásily studijní volno. Také u cizích iniciálových zkratek se prosazuje rod základového podstatného jména, přičemž se obvykle vychází z přeloženého názvu, např. USA (Spojené státy americké) obchodovaly, NHL (Národní hokejová liga) byla rozšířena. Toto pravidlo však neplatí vždy. V praxi řazení iniciálových zkratek k rodu kolísá. Zvláště v případech, kdy jejich původ není všeobecně znám, se tyto zkratky často přirozeně řadí k rodu střednímu, např. ČSAD vypravilo nový posilový spoj (i vypravila podle původního názvu Československá automobilová doprava), OSN bylo založeno (i byla založena podle názvu Organizace spojených národů), HBO odvysílalo (i odvysílala podle význ
    V případech, kdy se shodují iniciálové zkratky různých názvů a mohlo by dojít k jejich záměně nebo nejednoznačnosti, lze do iniciálových zkratek vložit rozlišující malá písmena – např. Český rozhlas by měl mít zkratku ČR, ale z pochopitelných důvodů se užívá ČRo. Podobně se rozlišují fakulty právnická (PF), přírodovědná (PřF), pedagogická (PedF) nebo ministerstva zdravotnictví (MZ) a zemědělství (MZe). Součástí iniciálové zkratky se mohou stát i slova neplnovýznamová: SaS = Slovo a slovesnost (odlišuje se tak od zkratky SS). Jen ve výjimečných případech je iniciálová zkratka vytvořena pouze z jediného slova: EKG = elektrokardiogram, TBC = tuberkulóza, TNT = trinitrotoluen.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00