Jak na věc


zkratky organizací

Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)

    Rod domácích iniciálových zkratek se zpravidla řídí základovým podstatným jménem nezkráceného názvu, např. ÚJČ (Ústav pro jazyk český) vydal nová PČP (Pravidla českého pravopisu), ČT (Česká televize) odvysílala pořad O češtině, ČD (České dráhy) zdražily jízdné, ČVUT (České vysoké učení technické) a UK (Univerzita Karlova) vyhlásily studijní volno. Také u cizích iniciálových zkratek se prosazuje rod základového podstatného jména, přičemž se obvykle vychází z přeloženého názvu, např. USA (Spojené státy americké) obchodovaly, NHL (Národní hokejová liga) byla rozšířena. Toto pravidlo však neplatí vždy. V praxi řazení iniciálových zkratek k rodu kolísá. Zvláště v případech, kdy jejich původ není všeobecně znám, se tyto zkratky často přirozeně řadí k rodu střednímu, např. ČSAD vypravilo nový posilový spoj (i vypravila podle původního názvu Československá automobilová doprava), OSN bylo založeno (i byla založena podle názvu Organizace spojených národů), HBO odvysílalo (i odvysílala podle význ
    Takto se zkracují např. víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SR = Slovenská republika, SRN = Spolková republika Německo), názvy různých institucí, organizací, podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod. (OSN = Organizace spojených národů, IRA = Irská republikánská armáda, MHMP = Magistrát hlavního města Prahy, MČ = městská část, FÚ = finanční úřad, SZ = Strana zelených, OKD = Ostravsko-karvinské doly), názvy některých veřejných událostí, akcí a významných dní (MFF = mezinárodní filmový festival, MDD = Mezinárodní den dětí) a různé další názvy (CNS = centrální nervový systém, DIČ = daňové identifikační číslo). Povahu značek mají též ustálené zkratky názvů novin a časopisů: HN = Hospodářské noviny, NŘ = Naše řeč, VTM = Věda, technika a my apod. Za iniciálové zkratky lze považovat i monogramy osob: TGM = Tomáš Garrigue Masaryk, BB = Brigitte Bardot (lze však i T. G. M., B. B.).


Výslovnost iniciálových zkratek

    Hláskovacím způsobem se většinou čtou i iniciálové zkratky cizího původu, např. USA [ú es á] = z angl. United States of America, IMF [í em ef] = z angl. International Monetary Fund (vedle toho existuje i česká zkratka MMF = Mezinárodní měnový fond), ale žádná obecná či striktní pravidla pro výslovnost cizích zkratek neexistují. Ustálení výslovnosti zkratek není vždy systematické: např. zatímco starší LP deska se četla [el pí], odtud hovorově elpíčko, u novější zkratky CD [cé dé], hovorově cédéčko, se s anglickým hláskováním [sí dý] setkáme jen ojediněle, ale česky i anglicky slýcháme zkratku pro počítač PC [pé cé] i [pí sí], hovorově pécéčko i písíčko, nebo DVD [dé vé dé] i [dý ví dý], hovorově dévédéčko i dývídýčko. Fakt, že se v praxi některé zkratky čtou jak počeštěně, tak s nápodobou cizí, zejména anglické výslovnosti, je způsoben především vlivem rostoucího kontaktu s cizími jazyky, např. zkratku televizní stanice HBO můžeme vyslovovat jako [ejč bí ou] i [há bé ó], zkratku pro čer
    V případech, kdy se shodují iniciálové zkratky různých názvů a mohlo by dojít k jejich záměně nebo nejednoznačnosti, lze do iniciálových zkratek vložit rozlišující malá písmena – např. Český rozhlas by měl mít zkratku ČR, ale z pochopitelných důvodů se užívá ČRo. Podobně se rozlišují fakulty právnická (PF), přírodovědná (PřF), pedagogická (PedF) nebo ministerstva zdravotnictví (MZ) a zemědělství (MZe). Součástí iniciálové zkratky se mohou stát i slova neplnovýznamová: SaS = Slovo a slovesnost (odlišuje se tak od zkratky SS). Jen ve výjimečných případech je iniciálová zkratka vytvořena pouze z jediného slova: EKG = elektrokardiogram, TBC = tuberkulóza, TNT = trinitrotoluen.
    Domácí iniciálové zkratky obvykle nečiní uživatelům potíže. Čteme je hláskovacím způsobem, např. ČT [čé té] = Česká televize, ČTK [čé té ká] = Česká tisková kancelář, ODS [ó dé es] = Občanská demokratická strana.


Psaní iniciálových zkratek a značek ve spojení s podstatnými jmény

    Při tvoření iniciálových zkratek zpravidla nezohledňujeme předložky a spojky (pokud jsou ve víceslovných názvech obsaženy), diakritika bývá zachována. Složené zkratky se pro přehlednost obvykle člení mezerami, např. ÚJČ AV ČR = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, FF UK = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PS PČR = Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. U některých iniciálových zkratek dokonce nejsou zastoupena ani všechna počáteční písmena všech významových slov, např. FAMU = pův. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.
    Zkratková slova utvořená z iniciálových zkratek přiřazujeme k rodu obvykle podle jejich zakončení. Končí-li iniciálové zkratkové slovo na souhlásku, přiřazujeme ho zpravidla k rodu mužskému neživotnému (např. SÚKL, FOK, VONS), končí-li na -A, k rodu ženskému (např. OSA, NASA, IKEA), končí-li na -O, k rodu střednímu (např. NATO, UNESCO) – viz Zkratková slova. I zde se však můžeme setkat s kolísáním v rodě, např. TÚPO prozkoumalo i TÚPO prozkoumal (podle názvu Technický ústav požární ochrany), srov. Složitější případy shody přísudku s podmětem.
    Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) a bez teček podobně jako značky, protože nabývají značkového charakteru (viz Značky, čísla a číslice). Síla ustáleného grafického obrazu se projevuje i v ručně psaném textu, kde velká písmena nebývají psána způsobem obvyklým v ostatním rukopise, nýbrž hůlkovým písmem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00