Jak na věc


začínající učitel

Dotační RSS zdroje aktuálních informací

    Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – tento program podporuje širokou škálu inovačních, výzkumných a rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých mohou podnikatelé rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby došlo ke zvýšení konkurenční výhody.
    V rámci projektu „Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
    Začínající podnikatelé vedeni na úřadu práce – mohou získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tyto finanční prostředky slouží k nákupu hmotné vybavení nutného k provozování Vámi vybrané činnosti. 


Korektury češtiny‚ překlady angličtiny a slovenštiny‚ tvůrčí psaní

    Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Začínající podnikatelé mohou přemýšlet nad založením sociálního podniku v případě, že podnikatelské aktivity budou prospívat společnosti a životnímu prostředí, podnik bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním, použijí zisk z větší části pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.
    Program rozvoje venkova podporuje různorodost zemědělských aktivit ve směru zemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a následný rozvoj venkovské ekonomiky v obcích do 2000 obyvatel. Podpora pro začínající podnikatele je z programu zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Investiční dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti zlepšením technických obvodových konstrukcí budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce a stážových programu, které jsou financovány z Fondu dalšího vzdělávání. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro začínající podnikatele, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
    CzechEkoSystem je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00