Jak na věc


zš hostivice

Závodní dráha aneb zaokrouhlujeme čísla

    Nadstavbové programy zaměřené na žáky vyžadují úzkou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou při ZŠ Kunratice, Grémium rodičů - občanské sdružení PATRON. Aktivity občanského sdružení při ZŠ Kunratice byly zahájeny v roce 2007. Spolupráce je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy.
    I letos jsme si připomněli českou tradici, kdy 5.12. do všech tříd přišel Mikuláš se svojí početnou skupinou. Hodní žáci se nemuseli bát, obdrželi pozornost za vzorné chování od andělů. Ti zlobiví, jejichž hříchy vyčetl Mikuláš z knize hříchů, dostali za vyučenou od čertů.
    Škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Tvořivá škola“, který klade důraz na využívání hravých a praktických forem výuky a vychází z tradičního, českého pojetí školství.
    Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů, či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy, nebo celá cílová skupina, pro kterou je akce připravována.


Rozsvícení vánočního stromu v Sebranicích

    Snažíme se veškerou pedagogickou činnost plánovat. S plánováním souvisí předávání kompetencí, dodržování subordinací, spolupráce v týmech, hodnocení plánovaných úkolů a sebehodnocení na všech úrovních. K plánování jsou vedeni i žáci. V prvním až pátém ročníku pracují s týdenními plány. Plán je připravován jako interaktivní pracovní list podle společně stanovených zásad. Od šesté třídy začínáme pracovat s plánovacím žákovským diářem.
    Motto školy: Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum a individuální potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.


Výzkum: Víceletá gymnázia neposkytují vyšší přidanou hodnotu vzdělání než základní školy

    Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy. Projekty do kterých jsme zapojeni i ve školním roce 2010/2011:Prioritou od školního roku 2010/2011je zapojení do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU (The Kellner family Foundation) - nový projekt od školního roku 2010/2011.Od června 2013 jsme zahájili realizaci projektu, který jsme sestavili pro OPPA s názvem: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů.CESTA KE KVALITĚ - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v roce 2013 (NUOV).ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ - realizace projektu od školního roku 2009/2010.
    FAKULNÍ ŠKOLA - Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili užší spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími fakultami vzdělávajícími budoucí učitele. V září 2015 nás do sítě fakultních škol přijala UK v Praze, Přírodovědecká fakulta.
    ZŠ KUNRATICE má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici. V roce 2006 uplynulo 270 let od jejího založení.  Školní budova postupně prošla  zásadní rekonstrukcí a dostavbou. V září 2007 byly dostavěny nové pavilony, sportovní hala a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je také školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.
    Zvláštní výukový program Včelka na webu je opravdovým osobním trenérem pro každého žáka. Nabízí hravým způsobem každému podle jeho možností texty ke zdokonalení a sám přizpůsobuje obtížnost cvičení na základě zlepšení dítěte.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10848
cache: 0024:00:00