Jak na věc


zápalná teplota

Staňte se naším fanouškem

    POZOR!!!! tato zápalnice se nesmí zapalovat přímo, hrozilo by popálení. Zapalování se provádí např. vložením zelené zápalnice dovnitř bleskovice a po té zapálit zelenou zápalnici.
    VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.
    Zápalná POCHODEŇ slouží k zapalování ohňostrojů. POCHODEŇ hoří 4 minuty a tak máte dostatečné množství času k zapálení většího počtu kompaktních ohňostrojů. Balení obsahuje 3 kusů pochodní, které jsou volně prodejné.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00