Jak na věc


západočeská plynárenská

Řád provozovatele distribuční soustavy Západočeská plynárenská, a.s.

    13 14. Závěrečná ujednání Tento Řád byl zpracován provozovatelem distribuční soustavy v souladu s ustanovením 59 odstavec 8 písmeno x) energetického zákona a předložen ke schválení ERú, který jej na základě ustanovení 17 odstavec 8 písmeno e) schválil. PDS zveřejní znění Řádu, včetně změn, na svých internetových stránkách. Veškeré změny nebo doplnění Řádu jsou předkládány ERú a podléhají jeho schválení. Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s distribucí zemního plynu provozovatelem distribuční soustavy dle tohoto Řádu a Smlouvy o distribuci plynu se řídí právním řádem České republiky. Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy: Příloha č. 1 - Seznam vstupních bodů a popis distribuční soustavy Příloha č. 2 Žádost o uzavření Smlouvy o distribuci plynu Příloha č. 3 Žádost o modifikaci Smlouvy o distribuci plynu Příloha č. 4 Místa měření kvality plynu (Přiřazení uzlových bodů kvality jednotlivým vstupním bodům do distribuční soustavy) Příloha č. 5 Žád


Informace pro akcionáře Západočeské plynárenské, a. s.

    11 Má-li zákazník s odběrem nad 630 MWh více měřicích míst, odečtou se při kombinaci měření typu B a C všechna měřicí místa jednou měsíčně v rámci pravidelného odečtu, při kombinaci měření typu A a C se spotřeba plynu na měřicích místech osazených měřením typu C stanoví za předchozí měsíc výpočtem na základě TDD s tím, že se minimálně jednou za rok musí provést fyzický odečet. údaje o odebraném množství plynu za jednotlivé zákazníky jsou příslušnému uživateli předány nejpozději třetí (3.) pracovní den následujícího měsíce. Odečet spotřeby zákazníků se spotřebou do 630 MWh se provádí zpravidla jednou za 12 měsíců, přičemž nejzazší lhůta k provedení odečtů je jednou za 18 měsíců. V případě nedostupnosti měřícího místa může zákazník nahlásit stav plynoměru sám. Pokud tak neučiní do pěti (5) dnů od termínu odečtu, stanoví PDS množství plynu propočtem na základě množství plynu odebraného za předchozí období s využitím vyhlášky č. 251/2001 Sb. údaje o odebraném množství plynu za jednotlivé z


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00