Jak na věc


zákon o dph

Všem naši zákazníků přejeme krásné vánoční svátky!

    Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.
    S účinností od 1.1.2009 byla zákonem č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty zrušena všechna ustanovení upravující přefakturaci, tj. §§ 13, 14, 21, 51. Všechna tato ustanovení byla nahrazena jediným ustanovením - novým odstavcem 11 v § 36.
    KOUPITObsah publikaceOBSAHSeznam přehledů DPH 2018 - str. 6Úvod - str. 9Seznam zkratek - str. 10Přehled nejdůležitějších platných i připravených změn v DPH - str. 11Zákon o dani z přidané hodnoty - str. 12Přehledy schémat - str. 89Přílohy:č. 1 Seznam zemí EU - str. 243č. 2 Daňová identifikační čísla členských států EU - str. 244č. 3 Zálohové faktury při změně sazby daně - str. 245č. 4 Přiznání k DPH - str. 246č. 5 Souhrnné hlášení k DPH - str. 247 č. 6 Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6 - str. 248č. 7 Elektronicky poskytované služby - str. 249č. 8 Poskytnutí služeb souvisejících s nemovitostí - str. 252č. 9 Kontrolní hlášení - str. 255


Náležitosti kontrolního hlášení

    Poštovné by mělo být při prodeji zboží nebo služeb zahrnuto do základu daně dodávaného zboží nebo poskytované služby a nemělo by být fakturováno, stejně jako ostatní vedlejší náklady, samostatně. Poskytování poštovních služeb je omezeno licencí a je osvobozeno od daně jen pokud je provozováno držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. Osoby, které nemají licenci, mohou buď postupovat podle ust. § 36 odst. 11 zák. o DPH nebo mohou poštovní služby poskytovat jako zdanitelné plnění s daní na výstupu.
    Obdobně jako u poštovních služeb se postupuje v případě nákupu a prodeje zdravotnických služeb u subjektů, které nejsou zdravotnickým zařízením. Plátce, který není oprávněnou osobou ve smyslu ust. § 58 zákona o DPH musí uplatnit daň na výstupu u přefakturace nakoupených zdravotnických služeb (např. lázeňská péče), protože je osvobozena od daně pouze při poskytování oprávněným subjektem.
    V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email. Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobně viz Kontrolní hlášení - pokyny k vyplnění.


Lhůty pro podání kontrolního hlášení

    Cena: 349 KčKOUPITFinančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unieTomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI
    2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...
    Toto jediné ustanovení v zákoně o DPH nahrazuje všechna ustanovení o přefakturaci platná do konce roku 2008. Přeúčtování se vymezuje tím způsobem, že to, co se nezahrnuje do základu daně, se nezdaňuje. Podle tohoto ustanovení může postupovat plátce tehdy, jestliže přijme od jiné osoby částku na úhradu částky, kterou vynaložil za plnění pro tuto jinou osobu, a to za splnění třech podmínek:


Právě vyšlo v našem nakladatelství

    V případě služeb a zboží, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu nebo nebytových prostor a které je pronajímatel povinen zajistit pro nájemce, může pronajímatel postupovat podle § 36 odst. 11 zákona o DPH, pokud se nejedná o jeho uskutečněná plnění a jestliže z nájemní smlouvy vyplývá, jaké částky jsou úhrady za služby související s nájmem zajišťované pronajímatelem pro nájemce. Pokud pronajímatel účtuje o přijatých a uhrazených částkách za služby a zboží související s nájmem na zúčtovacích vztazích (nebo jako průběžné položky), nikoliv na nákladových a výnosových účtech (částky pro něho nejsou výdajem ani příjmem), částky přijaté od nájemce za tato zajišťovaná plnění nepřevýší částky uhrazené za plnění související s nájmem a pronajímatel si u těchto plnění neuplatní nárok na odpočet daně, nezahrne podle ust. § 36 odst. 11 zák. o DPH tyto přijaté částky do základu daně. V případě, že pronajímatel nakoupí zboží nebo služby spojené s nájmem vlastním jménem a přijaté a uhrazené čá
    Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...
    Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...
    Podle § 36 odst. 11 zák. o DPH se s účinností od ledna 2009 nezahrnuje do základu daně částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.


Následné hlášení, opravné hlášení, opravy

    Jsme-li plátce DPH, podáváme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí) kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. Nejsme-li plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.
    Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční.


Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

    V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: kontrolní hlášení, dodání vybraných nemovitých věcí, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, odpočet při krádeži zásob, podmínky ručení za nezaplacenou daň, kdo je nespolehlivá osoba, přepravu v EU, kdy a jak zálohový koeficient, opravy DPH, jak se změnou meziroční sazby daně, přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, zdanění služeb v EU, poskytnutí služeb z EU a třetích zemí, změny režimu při registraci či zrušení a další. V příloze jsou uvedeny formuláře k DPH a např. seznam základních sazeb v EU včetně struktury DIČ a seznam elektronicky poskytovaných služeb.autor: Jiří Dušek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 256 stranCena: 269 Kčvčetně 10% DPH
    Plátce - pronajímatel nakupuje a hradí na základě daňových dokladů plyn a elektrickou energii. O daňových dokladech účtuje na nákladových účtech, ale neuplatňuje si nárok na odpočet daně. Ve stejné výši přefakturuje plyn a elektrickou energii nájemci a o vystavených dokladech účtuje na výnosových účtech. V tomto případě uplatní dph na výstupu. Pokud plátce nakoupí vlastním jménem službu nebo zboží a prodává je následně jiné osobě, je tento prodej nakoupeného plnění poskytnutím služby nebo dodáním zboží, tj. samostatným zdanitelným plněním.
    Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. ...


Nové ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH

    V ustanovení § 6 je s účinností od ledna 2009 nově definován obrat. Do obratu se započítává úplata za uskutečněná plnění. Úplata přijatá před uskutečněním plnění (tj. záloha) bude vstupovat do obratu až ke dni uskutečnění plnění. Přijaté částky, které se podle ustanovení § 36 odst. 11 nezahrnují do základu daně, nejsou úplatou za uskutečněná plnění osoby povinné k dani, a proto se nezahrnují do obratu podle § 6 odst. 2 zák. o DPH.
    Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme aplikaci EPO, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.
    Vyjdeme přitom ze své evidence k DPH. Kam napsat který údaj popisuje článek Jak vyplnit kontrolní hlášení, řešení různých situací viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.


Kontrolní hlášení vyplníme online

    Plátce - pronajímatel nakupuje a hradí na základě daňových dokladů plyn a elektrickou energii. O daňových dokladech neúčtuje na nákladových účtech a neuplatňuje si nárok na odpočet daně. Ve stejné výši přefakturuje plyn a elektrickou energii nájemci a neúčtuje o vystavených dokladech na výnosových účtech. V tomto případě neuplatní dph na výstupu.
    Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00