Jak na věc


vzory na ruční pletení s návodem čepice

FAQ - často kladené dotazy

    Technické řešení musí být v přihlášce vysvětleno tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit. V nárocích na ochranu musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem. Forma nároků plně odpovídá patentovým nárokům s tím rozdílem, že nemohou být účinně uplatněny jakékoliv způsobové nároky (užitným vzorem nelze chránit způsob výroby). Zejména správné sestavení nároků na ochranu je pro právní stránce velmi důležité a rozhoduje o tom, co vlastně bude užitný vzor chránit, a zda bude majiteli užitného vzoru účinně zajišťovat legální monopol ve výrobě nebo obchodu a chránit je před zneužitím. Přihlášku užitného vzoru by proto měl vždy zpracovávat zkušený patentový zástupce.
    Jaký je základní postup při ochraně jednoduchého technického řešení vyprošťovacího zařízení pro auta?
    Zahrnuje ochranu výrobku nebo zařízení, nikoli způsobu výroby. Náklady na zápis užitného vzoru v ČR jsou nejčastěji do 15.000,- Kč bez DPH, doba zápisu přibližně 3 měsíce, právo přednosti platí od podání přihlášky. Také je potřebný popis a jednoduché schematické vyobrazení, stejně jako u patentu.
    Užitné vzory se zapisují do rejstříku úřadu průmyslového vlastnictví na základě tzv. registračního principu, kdy úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky vyhovuje kritériím novosti a tvůrčí úrovně, tj. zda je způsobilý k ochraně. V tom je hlavní rozdíl od systému patentového.
    Vypracování nároků na ochranu, popisu a výkresů, tzn. celé textové a obrazové části přihlášky užitného vzoru, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy.


Postup při registraci užitného vzoru a další služby v oblasti užitných vzorů

    V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z užitných vzorů, vymáhání práv, mediátorství ve sporech, vypracování znaleckých posudků. Podání návrhů na výmaz užitného vzoru a návrhů na určení zda určité řešení spadá či nespadá do rozsahu užitného vzoru.
    Zajištění návazných přihlášek užitných vzorů do zahraničí (národní přihlášky v jednotlivých státech).
    Bezplatná konzultace ochrany Vašeho řešení, včetně posouzení možnosti dotace, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00