Jak na věc


vzor souhlas majitele s trvalým bydlištěm vzor

Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    Náklady na registraci průmyslového vzoru platného na území České republiky jsou nejčastěji do 10.000,- Kč (bez DPH). Náklady na registraci průmyslového vzoru Společenství, tzn. evropského průmyslového vzoru platného ve všech členských státech EU jsou orientačně do 30.000,- Kč (bez DPH), přičemž konečná cena záleží na počtu designů, které se registrují.
    Obecně lze říci, že u některých výrobků není konkrétně definována hranice ochrany buď užitným vzorem nebo průmyslovým vzorem a je možné v zásadě obojí. Rozhodující je, zda se jedná o řešení technické (užitný vzor) nebo design (průmyslový vzor). Abychom Vám v tomto mohli poradit, musíme řešení vidět resp. mít o něm více informací, popis atd. k užitnému vzoru potřebujeme popis a nákresy, k průmyslovému vzoru fotografie nebo nákresy. Můžeme věc konzultovat i telefonicky.


Informace o průmyslových vzorech

    Řízení o přihlášce průmyslového vzoru vede úřad s přihlašovatelem, resp. s jeho patentovým zástupcem. U všech průmyslových vzorů obsažených v podaných přihláškách provádí úřad ze zákona průzkum, zda splňují podmínky předepsané pro jejich zápis do rejstříku průmyslových vzorů, především novost. To je tzv. věcný průzkum. Vedle toho úřad po podání přihlášky zjišťuje, zda má přihláška všechny potřebné formální náležitosti. Pokud přihláška nemá formální vady a její předmět nemá věcné vady, je průmyslový vzor zapsán do rejstříku. úřad vydá přihlašovateli Osvědčení, které tuto skutečnost prokazuje. Současně úřad zapsaný průmyslový vzor zveřejní a následně oznámí zapsání průmyslového vzoru ve Věstníku úřadu. Celý tento proces trvá cca 12 měsíců.
    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.
    Průmyslový vzor zahrnuje ochranu vnějšího vzhledu (designu) výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Zjednodušeně lze říci, že jde o ochranu tvaru a vzhledu výrobku.
    Průmyslový vzor Společenství (RCD) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Jediným zápisem průmyslového vzoru Společenství u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante lze dosáhnout ochrany ve všech 28 členských státech EU a jeho ochrana se automaticky rozšiřuje i do zemí, které se členy EU v budoucnu stanou.


FAQ - často kladené dotazy

    Ochrana průmyslovým vzorem zabezpečuje svému vlastníku právní výhodu (vůči konkurenci), kterou představuje výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést.
    Bezplatné konzultace ochrany vzhledu Vašeho výrobku včetně posouzení možnosti dotace, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.
    Podání přihlášky průmyslového vzoru u úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO, případně WIPO, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.
    Rešerše v databázích průmyslových vzorů, příp. v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda design splňuje požadavek novosti a individuální povahy.
    V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z průmyslových vzorů, vymáhání práv, podání návrhů na zrušení či neplatnost průmyslových vzorů, znalecké posudky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00