Jak na věc


vyčíslení chemických rovnic

Vyplatí se variabilní hypotéka?

    Dle mých zkušeností je nejlepším postojem výboru SVJ rychlá a nekompromisní akce. Právě rychlé uplatnění pohledávky u soudu může být rozhodující pro získání alespoň částečného výnosu. Navíc je „de iure“ výbor povinen jednat s péčí řádného hospodáře a je odpovědný vůči všem členům za hospodaření – v tomto případě zejména vůči těm slušným a platícím, kteří fakticky dotují neplatiče. Ale pojďme po pořádku...
    Celý proces by se mohl rozdělit do následujících kroků, které považuji za osvědčené a vhodné. Po první upomínce naúčtovat dlužníkovi úroky z prodlení (opřít o stanovy). Dalším osvědčeným krokem by mělo být předložení uznání dluhu k podpisu dlužníkovi. Zde se určitě objeví logická námitka, že listinu v podobě uznání dluhu nám dlužník nepodepíše. Pravděpodobně ne, avšak celou záležitost tím připravujeme k budoucímu výkonu soudního rozhodnutí. A když nám dlužník uznání dluhu skutečně nepodepíše, tak lze konstatovat, že jsme vyčerpali jakékoli projevy dobré vůle jako výbor a veškerá snaha by měla směřovat k získání exekučního titulu na majetek povinného.


 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

    Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
    V podobném duchu jsou postaveny i stanovy konkrétního bytového domu. V této souvislosti a na základě zkušeností s neplatiči doporučuji formalizovat celý proces právě ve stanovách ve snaze jej co nejvíce urychlit. Výbor by měl mít ve stanovách uveden konkrétní postup, jak upomenout dlužníka a následně jak celou věc dotáhnout až k soudu.


Vyčíslení úspor ve zdravotnictví při různém nastavení intenzity ochrany ovzduší

    Dobrý den, dne 21.5.2018 jsem datovkou posílala na exe. úřad žádost o vyčíslení dluhu. Byla mi odpovězena částka 252.134,90Kč včetně přísl a nákladů exekuce. Dne 28.5.2018 jsem uhradila svému věřiteli na účet jistinu ve výši 34.703 Kč. Věřitel mi následně odpustil částečně úroky a to ve výši 76.171Kč. Dne 30.7.2017 mi na můj nový dotaz o vyčíslení celkové dluhu bylo odpovězeno, že k 30.7.2018 je můj dluh ve výši 108.227Kč, který jsem obratem toho dne uhradila převodem a o úhradě včetně dokladu o platbě datovkou informovala exekutora. V očekávání informace o zastavení exekuce jsem v datové schránce k mému údivu našla oznámení, že exekutorský úřad udělal chybu ve výpočtech, exekuce se nezastavuje a nýbrž pokračuje pro částku 43.801Kč. Obratem jsem volala na exekutorský úřad, abych tomu více prozuměla, ale oba pokusy o hovor selhaly tím, že mi pracovnice položila telefon s tím, že to tak chce můj věřitel a odmítla se mnou vůbec bavit. Když jsem si sama propočítávala, zdali mohu mít nějaký
    Autoři vypracovali jednoduché vyčíslení úspor, zisku, či ztrát plynoucích z důsledků přijetí různě intenzivních opatření v ochraně ovzduší nad Evropou. Konkrétně se zaměřili na důsledky snížení koncentrace prachových polétavých částic PM 2,5 a hladiny ozonu v ovzduší.
    V případě scénáře REF ovlivňuje kvalita ovzduší negativně YOLL 4,6 milionů obyvatel v roce 2005 a milion v roce 2050. V případě zapracování ambicióznějších cílů (MIT) je to v roce 2050 0,3 milionu obyvatel.
    Dluží-li někdo společenství vlastníků bytových jednotek, tak z pohledu právního jde o běžnou pohledávku. Tím mám na mysli to, že podobně jako z jiných dluhů je jediným východiskem dovést celou záležitost k získání exekučního titulu na majetek povinného.


Katastr nemovitostí České republiky (KN)

    Zapracován byl scénář REF – situace v roce 2050 bez opatření vztažených ke klimatickým změnám a scénář MIT, vedený jako model s ambiciózní politikou ochrany ovzduší a zaměřený proti klimatickým změnám. Při obou došlo v delším časovém horizontu ke snížení PM 2,5 (v průměru o 68 % oproti hodnotám z roku 2005). Důvodem je snížení koncentrace polutantů v ovzduší v důsledku poklesu zájmu o spalovací motory a snížení počtu zdrojů znečištění.
    Opatření na zmírnění dopadů klimatických změn jsou primárně zacílena na snižování uhlíkových emisí, ale často také pomáhají redukovat další polutanty – oxidy dusíku, síry, NMVOC´s. Opatření namířená k širšímu zapracování zelených technologií, energetické efektivitě a úspornosti tak nepřímo přispívají i k zlepšení stavu ovzduší.
    Mezi poškození zdraví vyplývající z dlouhodobé expozice PM 2,5 se řadí chronická mortalita (65%), chronická bronchitida (13 %), či omezení pracovní aktivity v důsledku zvýšené nemocnosti (10%).
    Autoři vyhodnotili využitelnost měrných postupů, užitých při kvantifikaci mortality vyplývající ze znečištěného ovzduší. Srovnali celkovou předpokládanou délku života jako celé číslo zkrácené o počet let v důsledku expozice znečištěnému ovzduší (YOLL) ve vztahu k průměrné hodnotě roku života (VOLY) a statisticky odvozené hodnotě vyjádřené jako roční počet úmrtí a předčasných úmrtí (VSL).


Daň z nabytí nemovitých věcí - novinky k 5.8.2016

    Zavedení důslednější legislativy v referenčním scénáři snižuje náklady spojené s poškozením zdraví přibližně z 367 miliard (v roce 2005) na 90 miliard (v roce 2050). Přesun k ambicióznějším záměrům v případě MIT pak redukuje náklady o 62 miliard, přibližně na částku 28 miliard (což je spojeno i s benefity pro boj proti klimatu, snížení dopadů o 69 %).
    Pokud není u článků uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko.
    Zde se nabízí předpoklad, že povinný má přinejmenším byt, takže na nějakou pohledávku v řádech desetitisíců to bude bohatě stačit. Ano, to je pravda. Výbor společenství si je jist tím, že dlužník vlastní přinejmenším byt v jejich bytovém domě. Zpeněžení průměrného bytu by teoreticky měla být záležitost v řádech miliónů. Ale nemusí to být tak jednoduché...
    Podobné uspořádání a vývoj se odráží i u ozonu, kde ale mezi lety 2005-2050 dochází k mírnému zvýšení (o 1%), v důsledku globálního působení, neomezeného hranicemi EU. Nastavené ambiciózní cíle a opatření výrazně snižují počet předčasných úmrtí z ozonu, ze 48 000 (REF) na 7000 (MIT).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00