Jak na věc


vyúčtování silniční daň

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

     Při vypnutém JavaScriptu tlačítko "Zpět" nebude fungovat. Pro návrat použijte klávesu backspace nebo tlačítko Zpět Internet Exploreru (příp. vašeho prohlížeče).
    Zaúčtování se provádí na základě pohybů a souvztažností vázaných s pohybem, nastavení výběru pohybu proveďte v parametrech. Zaúčtované hodnoty se při vytváření přiznání k silniční dani do tohoto přiznán í promítají.
    Takže, pokud obsluha z nějakého důvodu nechce použít systém tvorby a zaúčtování kvartálních záloh silniční daně, může tak za dodržení níže popsaných podmínek učinit v zásadě kdykoliv. Může tedy platit schéma, kdy firma má předepsáno zaplatit zálohy za 1.Q = 4000, 2.Q = 3800, 3.Q = 4000, 4.Q = 3950 a doplatek za 12. měsíc 1300. Při vygenerování záloh pomocí nástrojů Evidence vozidel vznikne účetní doklad předpisu podle účetního předpisu pohybu z parametrů evidence vozidel.


Účet 349 – Vyrovnávací účet pro DPH

     Při kompenzaci přeplatků z předchozích období nebo jiných daní je nutné nejdříve zaúčtovat předpis zálohy příslušného kvartálu (standardní funkcí pro vytvoření záloh nebo dle bodu b.) a následně použít standardní funkci pro vytvoření zápočtu (předpokládá se, že přeplatek je zaúčtován ke stejné firmě, která je uvedena v parametrech evidence vozidel).
    Funkce storno provede stornování vytvořeného dokladu o zaúčtování záloh a záznam o zpracování dávky se označí jako "nezpracováno" tj. řádek je přeškrtnutý. To znamená, že doklad při naposledy provedeném zpracování je stornovaný.
     Program pro vyúčtování silniční daně a pro zpracování jednotlivých čtvrtletních záloh na daň, včetně tisku formuláře přiznání k dani silniční pro finanční úřad.
     Při instalaci na pevný disk počítače program zabere asi 11 MB z kapacity vašeho disku. Přestože program vyúčtování daně počítá sám, před vyplňováním doporučuji přečíst si "POKYNY" k vyplnění vyúčtování daně!
     Pokud bude nutné vystavit příkaz k úhradě bez předpisu z účetního dokladu, tak pouze prostřednictvím plateb, o kterých se předem neúčtuje a musí být uvedeny párovací znaky dle bodu b.


34 – Zúčtování daní a dotací

    Prohlížeč záloh a vyrovnání k silniční dani vždy obsahuje informace, které se vztahuje k nastavenému kalendářnímu roku. Před otevřením samotného seznamu budete dotázání na zpracovávaný rok. Vždy se můžete pohybovat v kalendářním roce aktuálním nebo předchozím.
    Při prohlížení dokladu se nabídne prohlížení příslušného dokladu resp. dokladu, kterým byl doklad vystavený při zpracování záloh k silniční dani stornován.
    Funkce je určena pro případ, že se provedou platby záloh mimo vygenerované zálohy v evidenci vozidel, tedy "ručně" přímo do účetních dokladů. Pokud jsou splněny následující požadavky, pak při vyúčtování na konci roku jsou tyto platby zahrnuty do záloh na silniční daň.
    Účtuje se zde daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u zaměstnanců, družstevníků a pracujících spoolečníků – daň z mezd.
     V případě, že bude účtována úhrada zálohy provedená mimo systém Vision ERP (např. přímé zadání příkazu z elektronického bankovnictví), musí být u úhrady uvedeny párovací znaky dle bodu b.


29.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2014

     Pokud budou účtovány předpisy pro zálohy ručně (mimo evidenci vozidel), musí být předpis účtován na konta dle souvztažnosti pro zálohy (dle zadání souvztažností v číselníku pohybů) a nastavení parametrů evidence vozidel, a sdíleného nastavení - IČO vlastní firmy. Tj. aby se doklad spároval s evidencí vozidel a bylo tedy jednoznačně určeno, že se jedná o zálohu silniční daně musí splňovat tyto párovací znaky:
    rozlišení VS (vsym2) = 1RRRRQQ, kde RRRR je rok, za který se záloha platí a QQ je poslední měsíc kvartálu (např.: 1201603, … 1201611, 1201612 pro rok 2016)
     Funkce pro stornování dávky je umístěna v záhlaví prohlížeče dávek odpisů. Vyvolání funkce se provede buď stiskem levého tlačítka myši na příslušném tlačítku nebo stiskem kombinace kláves ALT+S
    Funkce je určena pro účely vystavení přiznání k silniční dani a obecně zálohy uvedené v daňovém přiznání jsou součtem provedených plateb přímo v účetnictví a plateb provedených přes evidenci vozidel formou vygenerovaných kvartálů.
     Funkce pro prohlížení dokladů, kterým byla dávka (záloha resp. vyrovnání) zaúčtováno. Tj. obsahuje seznam všech dokladů včetně stornovaných. Vyvolání funkce se provede buď stiskem levého tlačítka myši na příslušném tlačítku nebo stiskem kombinace kláves ALT+D.


Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

    Pokud ale chce obsluha platit zálohu za 1.Q a část 2.Q např. v 5. měsíci částkou 6000, v 10. měsíci další platbu 7000 a zbytek doplatit při vyúčtování, pak lze toto provést ručním vytvořením účetních dokladů předpisu v období 5 na 6000, v období 10 na 7000 a při dodržení hlavně bodu b) postupu budou při vyúčtování zohledněny předpisy i úhrady.
     Funkce pro opakované zpracování dávky je umístěna v záhlaví prohlížeče dávek záloh. Vyvolání funkce se provede buď stiskem levého tlačítka myši na příslušném tlačítku nebo stiskem kombinace kláves ALT+Z. Funkce je určena pro opakované zpracování dávky zaúčtování záloh silniční daně. Tj. dávka již minimálně jednou byla zpracována a tady se provede pouze opakování dávky.
    Předpis odvodu za trvalé odnětí půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy a finanční prostředky, poskytované za dočasné odnětí půdy pro zařízení stanoviště – VÚD
    Funkce řeší zaúčtování jednotlivých záloh postupně od prvního po čtvrtý kvartál na základě vypočteného plánu silniční daně. Zaúčtování vyrovnání opět na základě vypočteného plánu silniční daně je možné provést zde nebo při zpracování přiznání k dani.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00