Jak na věc


výnosy a tržby kukuřice na siláž

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

    Účtová třída 6 zahrnuje jak externí výnosy, vznikající z prodeje výkonů, resp. jiného smluvního vztahu vůči jinému právnímu subjektu, tak i interní výnosy útvarů.
    Výnosy externí jsou finančním ekvivalentem, který podnik získává prodejem svých majetkových složek za jejich tržní cenu odběrateli nebo zákazníkovi a který se projeví v rozvaze přírůstkem finančních prostředků nebo pohledávek. Majetková složka znamená nejen výrobky, zboží, práce a služby, které jsou předmětem provozní činnosti podniku, ale i dlouhodobý finanční majetek, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pohledávky, zásoby a jiné složky aktiv, které podnik prodává méně často a jejichž prodej nesouvisí s provozní činností podniku, a také majetková práva, které prodejci v souvislosti s prodejem vznikají, ačkoliv v aktivech zobrazena nejsou.
    Realizační princip rozhraničuje dva aspekty rozeznání elementů účetních výkazů: 1. v období, kdy jsou výkony realizovány, vykazují se výnosy ve výkazu zisku a ztráty, 2. do doby jejich realizace se dané výrobky považují za majetek a vykazují se v rozvaze.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00