Jak na věc


výnosy a tržby kukuřice na siláž

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

    V případě interních výnosů se pojem používá k vyjádření přírůstku výkonů provedených v konkrétním vnitropodnikovém útvaru. Tento přírůstek je zpravidla oceněn na úrovni nákladů, které bylo třeba na provedení výkonů vynaložit. V rozvaze se projeví jako přírůstek nedokončené výroby, hotových výrobků nebo jiného aktivovaného majetku, ne však ve formě pohledávek nebo finančních prostředků.
    Kromě toho jsou součástí účtové třídy 6 ještě další účty, které představují eliminaci dříve zúčtovaných nákladů v případě, že k předpokládanému úbytku majetku nedošlo, resp. opravují výši nákladů, které byly zúčtovány v nadhodnocené výši (např. 657-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku).
    Výnos je definován jako přírůstek aktiv, či snížení pasiv, které zvyšují výsledek hospodaření. Z definice vyplývá, že výnos je pouze takový příjem, v širším slova smyslu, který způsobuje zvýšení výsledku hospodaření účetní jednotky. Může být spojen i se snížením dluhů (viz dluhy), pokud snížený dluh ovlivnil při svém vzniku náklady. O výnos se tedy nejedná, jde-li o zvýšení aktiv v důsledku přijaté zápůjčky, zvýšení kapitálu vkladem, či darem. Výnos vždy vzniká v souvislosti s hospodářskou činností podniku jako ekvivalent za prodané výrobky, zboží, či provedené služby.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00