Jak na věc


výpočet mzdy odvod zaměstnavatelů

Jak draho vyjdeme našeho zaměstnavatele?

    Za každou korunu, kterou vám zaměstnavatel vyplatí jako hrubou mzdu, musí jednak provést z vaší hrubé mzdy srážku na výše uvedené odvody zdravotního a sociálního pojištění, vypočítat a odvést státu daně, ale zároveň z vlastních finančních prostředků zaplatit státu další platby související s vaší mzdou. Zaměstnavatel ze svých vlastních finančních prostředků je povinen odvést státu na všeobecné zdravotní pojištění další částku ve výši 9% a na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti částku ve výši 26% z hrubé mzdy, kterou dostanete od zaměstnavatele. Jinak řečeno, z vaší mzdy zaplatíte zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu a zaměstnavatel ze svých dalších finančních prostředků k tomu doplatí další část zdravotního a sociálního pojištění. Tuto skutečnost ale na vyúčtování výplaty (výplatní pásce) vy jako zaměstnanec neuvidíte.
    Tímto výpočtem je získán základ daně, který se zaokrouhluje na stokoruny nahoru, a z něhož se pomocí příslušné sazby daně vypočítá daň označená jako záloha na daň.
    Tím, že výpočet mzdy provádí zaměstnavatel a veškeré srážky ze mzdy odvádíme prostřednictvím zaměstnavatele, srovnáváme si většinou pouze tzv. hrubou mzdu a čistou mzdu. Za hrubou mzdu považujeme tu částku, kterou nám zaměstnavatel dává jako plat, čistá mzda je to, co dostáváme k dispozici do své peněženky. Tento rozdíl ale nejsou pouze daně do státního rozpočtu, ale i úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti.
    Uvedeme si příklady výpočtu odvodů, které zaplatíte z vaší mzdy finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, a to při odečtení nezdanitelné částky na poplatníka.


Jak draho vyjdeme našeho zaměstnavatele?

    Závěrem lze konstatovat, že každá vydělaná koruna je značně zatížena především poměrně vysokým procentem odvodů pojistného, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V podstatě hrubá mzda je kromě odvodu daně vždy celá podrobena platbě zdravotního a sociálního pojištění ve výši 12,5 % zaměstnancem a 35% zaměstnavatelem. Z tohoto důvodu je pro stát nežádoucí, aby práce, kterou lze vykonávat v pracovněprávním vztahu, tzn. zaměstnancem, byla vykonávána na základě živnostenských listů.
    Dále je zaměstnavatel povinen vám provést z té samé hrubé mzdy srážku na úhradu pojistného na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti, a to na základě zákona číslo 589/1992 Sb. Výše tohoto pojistného na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti, která se vypočítává opět z celé hrubé mzdy, je 8%. A až na posledním místě je placení daně. Děje se tak platbou tzv. zálohy na daň z příjmů, kterou platíte na základě zákona číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Tu vypočítá váš zaměstnavatel z tzv. základu daně, kterým je vaše hrubá mzda již snížená o výše uvedené zdravotní pojištění a sociální pojištění a nezdanitelnou částku. Nezdanitelná částka je uvedena opět v zákoně 586/1992 Sb. o daních z příjmů a činí 38.040,- Kč ročně. Proto se vám v měsíčním vyúčtování mzdy odečítá pouze 1/12 této sumy tj. 3.170 Kč.


1. Nastavení konfigurace programového modulu

    Zaměstnavatel odvádí z vaší hrubé mzdy příslušné zdravotní pojišťovně pojistné na zdravotní pojištění, které je zaměstnanec povinen platit ze svého hrubého platu podle zákona číslo 592/1992 Sb., a to srážkou z vaší mzdy. S tím souvisí známá povinnost zaměstnance oznámit případnou změnu zdravotní pojišťovny, aby tyto platby pojistného nebyly zasílány nesprávné pojišťovně. Výše pojistného, které tímto zaplatíte zdravotní pojišťovně, je 4,5% z hrubé mzdy. Ale to není ještě vše.
    Pomocí funkce "Nastavení konfigurace programu", která je zařazena ve skupině funkcí "Nastavení základních hodnot", je pomocí níže uvedených datových položek provedeno nastavení základních údajů, podle kterých je příslušnými funkcemi prováděn výpočet odvodu zdravotního pojištění za jednotlivé pracovníky (zaměstnance) programovým modulem "MZDY".

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00