Jak na věc


tvrdosti hliníku

Hliník a možnosti jeho svařování

    HLINÍK A JEHO VLASTNOSTIHliník je stříbřitý lehký kov s měrnou hmotností 2 699 kg/m3 a výbornou tvarovatelností za studena. Za tyto vlastnosti vděčí kubické soustavě s plošně středěnou mřížkou, v níž krystalizuje. Pevnost čistého hliníku není nijak oslnivá, dosahuje pouze 70 MPa a tažnost asi 30 %. Běžná čistota technického hliníku je 99,5 %. Hlavní nečistotou bývají železo a křemík. Hliník se vyznačuje výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, což bylo dříve hodně využíváno pro rozvody elektřiny. Mezi další výhody hliníku je jeho výborná korozní odolnost, která je daná tenkou vrstvičkou Al2O3 na jeho povrchu. Za zmínku stojí také jeho velká afinita ke kyslíku, čehož se mimo jiné využívá k dezoxidaci při tavení železa. Na druhou stranu tato vlastnost silně omezuje volbu ochranných atmosfér pro svařování. Teplota tavení samotného hliníku je přibližně 660 ºC, přičemž teplota tavení Al2O3 dosahuje až 2 250 ºC, to vede k dalším problémům při svařování. Další nevýhodou hliníku je jeho tend
    Aluminium and Its Welding PossibilitiesAluminium cannot be welded as easily as other metals. Its great affinity to oxygen, fast creation of aluminium oxide on the surface with high temperature and more difficult monitoring of induced heat make welding more difficult. This article sets out aluminium welding specifications with the focus on choice and usage of appropriate protecting atmospheres for the MIG and TIG methods.


NEJdiskutovanější související články

    Svařování hliníku metodou MIG (Metal Inert Gas – tavící se elektrodou)Opět jde o velmi rozšířenou metodu. U této metody hoří elektrický oblouk mezi odtavující se drátovou elektrodou, která je zároveň přídavným materiálem. Tato elektroda o průměru od 0,6 do 1,6 mm (typicky 1,2 mm) je namotaná na cívce a pomocí kladkového podavače, bowdenu a kontaktní trysky, kde získá elektrické napětí a proud, je vedena do oblouku, respektive u krátkého oblouku až do tavné lázně. Hubicí, která je umístěna centricky ke kontaktní trysce, je do procesu přiváděn ochranný plyn, většinou na bázi argonu. Pro hliník je i zde několik specifik oproti oceli. Zdroj musí být vhodný pro svařování hliníku – tj. má možnost změny polarity tzv. čištění. Jelikož je hliník měkký, bývá vybaven čtyřkladkovým podavačem a bowden má teflonovou vložku. Pokud je požadováno svařování menších tlouštěk, měl by být vybaven pulsací. Standardně se hliník svařuje sprchovým procesem. Zkratový proces má nižší stabilitu. Záleží ovšem také


Od června 2019 se jezdí po dalším úseku jihočeské dálnice D3 mezi obcemi Bošilec a Ševětín

    Svařování hliníku třenímTato velmi perspektivní metoda byla původně určena pouze pro svařování rotačních součástek. Rotací a současným přitlačením k sobě došlo k vývinu tepla. Materiál se dostal do plastického stavu a za rotace došlo ke spojení obou tyčí a k tvorbě výronku. Po zastavení rotace se nedokonalosti a výronek s obsahem kysličníků odřeže.Dalším vývojem této metody firmou TWI je FSW (Friction Stir Welding). Ta umožňuje spojování plochých upnutých dílů. Za pomocí rotujícího třecího nástroje, trnu, který vyvíjí potřebné teplo a tlak, a za současného pohybu přesouvá materiál v plastickém stavu z čela na jeho vlečný okraj. Tam je materiál vykován těsným kontaktem a vytváří tak spoj. Tato metoda dokáže spojit i materiály teoreticky obtížně svařitelné a uplatnění najde ve velkosériové výrobě převážně tupých spojů.Svařování hliníku metodou TIG (Tungsten Inert Gas – netavící se elektrodou)Jde o známou a poměrně rozšířenou metodu, která dokáže poskytnout svary té nejvyšší kvality. Posl
    Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlinitého na povrchu s vysokou teplotou tavení a horší sledovatelnost vneseného tepla ztěžují svařování. V tomto článku jsou nastíněna specifika svařování hliníku se zaměřením na volbu a použití vhodných ochranných atmosfér pro metody MIG a TIG.


NEJlépe hodnocené související články

    Slitiny hliníku se dělí dle způsobu výroby a vlastností na slitiny tvářené a odlévané. Tvářené slitiny můžeme dále dělit na tepelně nevytvrzovatelné a vytvrzovatelné. U nevytvrzovatelných nelze tepelným zpracováním podstatně zvýšit tvrdost.SPECIFIKA PŘI SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU A JEHO SLITINPravděpodobně největší překážkou při svařován hliníku je jeho velká afinita ke kyslíku a tvorba elektricky nevodivé vrstvy kysličníku hlinitého, který se poměrně rychle na povrchu čistého hliníku vytváří. Tento kysličník je hydrofilní, tj. váže vodu, která je potom zdrojem vodíku ve sváru. Navíc vodík v hliníku má velmi prudce se zvyšující rozpustnost s teplotou. Jelikož hliník velmi dobře odvádí teplo a také rychle chladne, tak vodík rozpuštěný v tavné lázni nestačí vydifundovat pryč a je zdrojem porezity. Při zahřívání hliník nemění svoji barvu, což ztěžuje ruční svařování. Také kysličník hlinitý je stejně stříbrně barevný a to má za následek, že změna teploty „není vidět“. Z tohoto důvodu se hliník čast


Praha 5, Řeporyje, U Bubce 566/3

    METODY SVAŘOVÁNÍ HLINÍKUHliník a jeho slitiny můžeme svařovat některými exotickými, ale i osvědčenými metodami.Svařování hliníku plamenemTato metoda není příliš rozšířená a používá se většinou, když není jiná metoda k dispozici. Před vlastním svařováním se musí dokonale odstranit kysličník hlinitý, nejlépe speciálním mořidlem na bázi hydroxidu sodného v koncentraci 100 g/litr s přídavkem chloridu sodného 20 g/litr. Další možností je vrstvu kysličníku odstranit mechanicky např. nerezovým kartáčem. Je rovněž možné použít tavidla na bázi chloridů (draselný + sodný + lithný) spolu s fluoridem draselným a kyselým síranem sodným. Dobrou volbou jsou komerční výrobky dostupné na trhu. Pro vlastní svařování se použije mírně redukční plamen (tj. s cca 3x delším bílým svítícím kuželem oproti neutrálnímu ostře ohraničenému plamenu. Navíc je tento plamen charakteristický neostrým ukončením tohoto kuželu). Svařuje se směrem doleva, tj. PM v levé ruce, hořák v pravé, pohyb je směrem za drátem. Sklon

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00