Jak na věc


technický sníh

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

    Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.
    Optimalizace rozpočtu je založena na komplexním posouzení projektového záměru investora, prováděcí dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je z pohledu technického dozoru investora zkontrolován a připomínkován na úrovni jednotlivých položek.
    Přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu virových onemocnění, nevyjímaje krvácivou horečku Ebola či respirační syndrom SARS, to je produkt z vlastního vývoje Vojenského technického ústavu, s. p. Pro potřeby Armády České republiky bylo ve státním podniku vyrobeno dvacet kusů bioboxů. VTÚ následně přistoupil k modernizaci tzv. vojenské varianty na civilní, a to pro potřeby zdravotnických záchranných služeb a specializovaných pracovišť. Nová modifikace nese označení Biobox – M1.
    Vojenský technický ústav pozemního vojska (VTÚPV) ve Vyškově poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti pozemní techniky. Je součástí VTÚ, s.p.


Hradní stráž si společně s hosty připomněla 100. výročí založení10. 12. 2018

    Vojenský technický ústav výzbroje a munice (VTÚVM) ve Slavičíně poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti výzbroje a munice. Je součástí VTÚ, s.p.
    Nástupem jednotek na III. nádvoří Pražského hradu byl zahájen slavnostní ceremoniál při příležitosti oslav 100. výročí založení Hradní stráže. Po projevech prezidenta republiky a vrchního velitele ozbrojených sil Miloše Zemana, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho a velitele Hradní stráže plukovníka Jiřího Kývaly, byli oceněni pamětními medailemi za vynikající podporu, spolupráci a za osobní podíl na rozvoji Hradní stráže a její prezentaci na veřejnosti pozvaní čestní hosté, mezi nimi také ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva.
    Jménem managementu Vojenského technického ústavu, s.p. přeji všem zaměstnancům státního podniku, zákazníkům a partnerům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 pevné zdraví a všechno dobré.
    Složení: ethanol >94% CAS: 64-17-5; isopropanol<3% CAS: 67-63-0; ethyl methyl keton <3% CAS: 78-93-3; denatonium benzoát <1% CAS: 3734-33-6


VTÚLaPVO: Podíl VTÚ na modernizaci systémů řízení letového provozu

    Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpný závod Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, dodal do Armády České republiky sestavu energetického centra (typové označení SEC 1080 kW). Jelikož se jedná o unikátní projekt, který lze využít jak při nasazení jednotek ozbrojených sil, tak složek integrovaného záchranného systému, zveřejňujeme další podrobnosti.


Líh technický, ob. denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu 5L kanystr

    Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI  STYKU  S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
    Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.
    Stavební dozor vykonává odborný dohled nad osobou vykonávající stavbu svépomocí. Tento dohled nařizuje stavební zákon. Stavební dozor je spoluzodpovědný za dodržování bezpečnosti práce, technických požadavků na výstavbu, soulad prostorového polohy stavby a dodržování výstavby dle schválené stavební dokumentace od stavebního úřadu- dle znění stavebního zákona.


Příprava výstavby bytového domu Nový Knín

    Technický dozor investora, na rozdíl od stavebního dozoru, nenařizuje stavební zákon. Vykonává dohled na stavbou, pokud stavebník realizuje stavbu pomocí odborné firmy. Povinnosti TDI jsou kontrola prostorové polohy stavby, dodržování technologických postupů při stavbě, její soulad s projektovou dokumentací, kontrola fakturací apod. TDI nemusí mít autorizaci ČKAIT. Stavební zákon nestanovuje u TDI stavební vzdělání ani délku praxe, v podstatě ho může vykonávat kdokoliv.
    Tato služba hodně závisí na typu a náročnosti stavby a dalších parametrech. S naší cenou se pohybujeme v rozmezí 2 - 4 % z výrobních nákladů. Samozřejmě se vždy domluvíme na konkrétní ceně.
    RADARCENTRUM je pracovní název projektu odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, který modernizuje systém zpracování a distribuce provozních a řídících informací vojenského řízení letového provozu. V současnosti jsou dílčí komponenty „radarcentra“ instalovány na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR Čáslav, Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou, Pardubice a dále v Národním integrovaném středisku řízení letového provozu Praha-Jeneč i Středisku řízení a uvědomování Hlavenec.


VTÚPV: VTÚ zmodernizoval biobox k izolaci od smrtelných virových onemocnění

    Pozornost médií i veřejnosti o zrekonstruovaný legendární transportní letoun Douglas DC-3 Dakota, který předal Vojenský technický ústav, s. p. do muzejních sbírek VHÚ Praha, neustává. V prosincových číslech o repasi Dakoty píšou například měsíčník Ministerstva obrany České republiky A report, magazín o létání v ČR Pilotinfo nebo letecký časopis Letectví a kosmonautika. Zájem o projekt Vojenského technického ústavu se promítl na facebooku VTÚ, konkrétně číslem 18 599 zhlédnutí.  V této souvislosti jsme žádáni, abychom umožnili nahlédnout do zákulisí dílčích prací. Tentokrát zveřejňujeme výjimečnou venkovní proměnu stroje DC-3.
    Příprava projektové dokumentace je jedním z bodů investiční přípravy na akci, kde lze učinit mnohé úpravy a optimalizace vedoucí k jednoznačným úsporám na straně technologií a realizace zakázky. Vše související s optimalizací pro Vás rádi zajistíme s odborným poradenstvím na klíč.
    Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚL a PVO) v Praze poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti letectva a protivzdušné obrany. Je součástí VTÚ, s.p.
    Díky službě technického dozoru stavebníka ušetříte svůj čas, své investice a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.
    Úkolem technického dozoru investora (TDI), je zajistit odborný dohled nad prováděnou zakázkou a co nejvyšší kvalitu stavebních prací v souladu s ČSN, platnou legislativou a technologickými postupy.


Technický líh - etanol obecně denaturovaný EUR

    Kontrolujeme financování stavby, fakturaci a podklady k ní, hlídáme harmonogram projektu a posuzujeme nutnost případných víceprací. Posuzujeme kvalitu projektu, hledáme možné úspory. Vše vykonáváme pečlivě a poctivě ke spokojenosti zákazníka.
    Zajistíme plnohodnotný stavební dozor investora, respektive technický dozor na stavbě s veškerými návaznostmi na harmonogram, finanční plnění a zajištění kvality výstavby či rekonstrukce dané akce. Veškeré činnosti jsou garantovány smlouvou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00