Jak na věc


tabulky pro odškodnění úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

    2 Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) 1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno. Podmínkou výplaty plnění je skutečnost, že stanovená diagnóza musí být potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském vyšetření. 1a. V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i připojištění k DO denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškod


Pracovní úraz 1.1.2014 – Nový občanský zákoník

    13 487 Krvácení do míchy 365 dní 488 Rozdrcení míchy 365 dní 489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou 490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken 140 dní 491 Přerušení motorického nervu 280 dní OSTATNÍ DRUHY PORANĚNí Rány 492 Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřeniny) neplní se 493 Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura) 493a Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura) 12 dní 494 Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm 2 nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu) 494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm 2 a do 40 cm 2 10 dní 495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné 496 Cizí tělísko c


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00