Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    71 Příloha číslo 3 - Grafické vyjádření analýzy dotazníkového šetření Graf 9. Roky narození dětí Graf 10. Hmotnost zkoumaných dětí
    32 V obou skupinách i skupině celkové je nejoblíbenější bílé pečivo. U dětí s vyšší hmotností je to s větším rozdílem, především na úkor pečiva s přídavky semínek či zrníček. Celozrnné pečivo je u obou skupin na shodném 3. místě. (Graf č. 15 v příloze č. 3) 4. Preference nápojů 4. Jaké nápoje pije Vaše dítě nejčastěji? Je možné zvolit i více odpovědí. a) pitnou vodu b) minerální vodu, limonádu, vodu se sirupem c) džus d) čaj e) jiné, uveďte: Tabulka 11a vyjadřuje odpovědi respondentů v číselných hodnotách. Tabulka 11a: Preference nápojů Hmotnost Voda Slazené nápoje Džusy Čaje Celkem Normální Zvýšená či nadměrná Celkem Tabulka 11b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 11b: Preference nápojů Hmotnost Voda Slazené nápoje Džusy Čaje Celkem Normální 29% 32% 5% 35% 100% Zvýšená či nadměrná 20% 48% 12% 20% 100% Celkem 26% 36% 7% 31% 100% 32


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Radka Wagnerová, DiS. 3. ročník kombinované studium obor Učitelství pro mateřské školy OBEZITA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Olomouc 2011


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    9 V tomto období dítě rádo kreslí, v kresbě se odráţí pohybová dovednost ruky i úroveň psychického vývoje. Myšlení předškolního dítěte je úzce spojeno s jeho vnímáním a činnost. Dokáţe dokončit úkol, který vyţaduje trpělivost a vytrvalost (Machová, 2008). 3.3 Faktory vzniku obezity V dětském věku je hlavní příčinou z velké většiny špatná ţivotospráva, tedy nerovnováha mezi příjmem energie a jejím výdejem. Zanedbatelné procento obezity dětí je zapříčiněno nemocí, genetickým syndromem a endokrinologickými onemocněními (MUDr. Pastucha ČRO, 2011). Další významnou příčinou je nepravidelné stravování. Obézní děti často nesnídají a problémem jsou i svačiny. Tyto nepravidelnosti způsobí, ţe u oběda má dítě velký hlad a zkonzumuje buď velké mnoţství potravy, nebo čekají na nevhodné vysoce kalorické potraviny. Tyto potraviny buď vyţadují od rodičů, nebo jim je rodiče samotní nabízejí (hranolky, sušenky, uzeniny, majonéza). Problémem je také pití slazených nápojů, které přinášejí jen prázdné kalo


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    44 15. Volný čas 15. Zakroužkujte prosím, jak často se uvedeným činnostem dítě věnuje ve svém volném čase: sleduje televizi: denně několikrát týdně 1x týdně méně často Tabulka 21a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 21a: Volný čas - televize Hmotnost Denně Několikrát týdně 1x týdně Méně často Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 21b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 21b: Volný čas - televize Hmotnost Denně Několikrát týdně 1x týdně Méně často Celkem Normální 58% 31% 2% 9% 100% Zvýšená a nadměrná 63% 38% 0% 0% 100% Celkem 59% 33% 2% 7% 100% Četnost sledování televize je, jak vidíme v tabulkách č. 21, u skoro dvou třetin dětí denní, několikrát týdně sleduje televizi asi jedna třetina dětí, třetí nejfrekventovanější odpovědí je odpověď méně často neţ jednou týdně a pouze jeden respondent odpověděl, ţe dítě televizi sleduje jednou týdně. U dětí s normální hmotností výsledky odpovídají souhrnu. Dvě třetiny dětí s vyšší hmotností sl


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    20 jako hranice obezity (Pařízková, Lisá, 2007, str. 33,40). Percentilové grafy jsou uvedeny v příloze číslo Posouzení příčiny obezity Z hlediska výskytu obezity, kardiovaskulárních onemocnění a diabetu je potřebné zjistit rodinnou anamnézu, osobní anamnézu a nutriční anamnézu. U dětí se pouţívají percentilové grafy. Rodinná anamnéza: zjišťuje se nadměrná hmotnost členů rodiny, ţivotní styl a funkčnost rodiny. Osobní anamnéza: zjišťují se lékové medikace včetně psychofarmak, porodní hmotnost dítěte, perinatální údaje, zejména předčasné narození, intrauterinní nebo také gestační diabetes matky. Důleţité jsou také údaje o hmotnostních přírůstcích (Hainerová, str. 88). Posouzení výšky dítěte a jeho biologického věku: děti s prostou obezitou jsou obvykle středního nebo vyššího vzrůstu. Mají urychlený biologický věk (Lebl 2004). Pokud jsou nadále pochybnosti o příčině obezity, provádí se laboratorní vyšetření. Při hodnocení výţivového stavu sledujeme poměr mezi příjmem a výdejem energie a r
    24 Dětská obezita je tedy přímo spojena s psychickými problémy a při terapii je třeba spolupracovat s dětským psychologem. Obézní děti jsou častěji terčem posměchu. Častěji bývají na okraji kolektivu a děti si s nimi nechtějí hrát, nechtějí je do týmu, protoţe obézní děti jsou často nemotorné. Tyto děti mívají porušené sebevědomí anebo naopak se mohou začít rozvíjet poruchy chování, kterými se snaţí špatné postavení v kolektivu kompenzovat, jako je sklon k neposlušnosti, či agresivitě. 24


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    6 1 úvod Tato bakalářská práce zpracovává téma Obezita dětí předškolního věku. Téma dětské obezity bylo zvoleno proto, ţe se stává narůstajícím zdravotním problémem populace celého světa a Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity. Dle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2006 zhruba 20 procent dětí ve věku od 6 do 12 let trpí nadváhou nebo obezitou. Problematikou obezity je třeba se zabývat nejen pro její trvalý nárůst, ale také pro její četné zdravotní a potaţmo psychosociální komplikace a problémy, které mají vliv na celou společnost. Tato práce stručně popisuje oblasti, které s problémem obezity přímo souvisejí a věnuje se také její prevenci, kterou je nutné pokládat za velmi důleţitou součást řešení tohoto problému. Informovanost je základem prevence. Tato práce můţe být dobrou pomůckou pro rodiče, jejichţ dítě obezita trápí a nevědí, jak jim od přebytečných kilogramů pomoci. Mnoho dětí by mohlo být šťastnějších, kdyby jim byly včas vštípeny některé, ne tak sloţité
    - Psychologický a fyzický stav matky během těhotenství. Časté stresové stavy během období těhotenství se odrážejí jak ve zdraví dítěte, tak v jeho hmotnosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00