Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    40 vybírána s největší četností asi v polovině případů, s o málo menší četností byla vybírána odpověď několikrát měsíčně, asi třetinou respondentů. U dětí ze skupiny s normální hmotností výsledky odpovídají celku. Více neţ jedna třetina skupiny dětí se zvýšenou a nadměrnou hmotností má vybranou odpověď několikrát měsíčně, na druhém místě výjimečně a o něco více neţ desetina několikrát týdně. Děti ze zkoumané skupiny s vyšší hmotnosti jí uzeniny a pokrmy z rychlého občerstvení o něco častěji než děti s hmotností v normě. (Graf č. 22 v příloze č. 3) 11. Preference druhu masa 11. Jaký druh masa Vaše dítě preferuje (můžete zvolit i několik možností)? a) drůbež b) ryby c) hovězí d) vepřové e) maso nejí vůbec Tabulka 18a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 18a: Preference druhu masa Hmotnost drůbež ryby hovězí vepřové vegetarián Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 18b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. 40
    28 Tabulka 6b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 6b: Děti celkem Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 67% 23% 10% 100% Svačina 1 74% 18% 8% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 66% 23% 10% 100% Večeře 95% 5% 0% 100% Následují tabulky dětí s normální hmotností. Tabulka 7a je vyjádřena číselně. Tabulka 7a: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Tabulka 7b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 7b: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 73% 18% 9% 100% Svačina 1 71% 20% 9% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 69% 20% 11% 100% Večeře 93% 7% 0% 100% 28
    Docela častý výskyt, kdy norma hmotnosti dítěte není dodržována po dobu jednoho roku. Děti mají buď malý, nebo naopak velký nárůst hmotnosti ve srovnání s tabulkou. S čím lze připojit?


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    43 - Omezit sladkosti. 14. Pohybové kroužky 14. Navštěvuje Vaše dítě nějaký zájmový kroužek, který vyžaduje pohyb? ANO NE Tabulka 20a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 20a: Pohybové kroužky Hmotnost Ano Ne Neodpověděli Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 20b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 20b: Pohybové kroužky Hmotnost Ano Ne Neodpověděli Celkem Normální 36% 56% 9% 100% Zvýšená a nadměrná 56% 44% 0% 100% Celkem 41% 52% 7% 100% Ze skupiny všech dětí zkoumaného souboru nadpoloviční většina dětí pohybový krouţek nenavštěvuje. Několik respondentů neodpovědělo. U dětí s normální hmotností jsou výsledky stejné jako v souhrnu všech dětí. Děti se zvýšenou a nadměrnou hmotností navštěvují dle odpovědí v dotazníku pohybové kroužky častěji a odpověděli všichni dotazovaní. Tato skutečnost by mohla mít souvislost s obecným tvrzením, ţe došlo k nárůstu počtu lidí, kteří navštěvují sportovní centra a i přesto dochází ke zvýšení prevale
    34 Tabulka 12b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 12b: Množství tekutin Hmotnost Méně než 2 a více 1-2 litry litr litru Celkem Normální 18% 78% 4% 100% Zvýšená a nadměrná 19% 75% 6% 100% Celkem 18% 77% 5% 100% Jak vyplývá z tabulek číslo 12, z celkové skupiny dětí dodrţuje správný pitný reţim, tedy ve váhové kategorii odpovídající danému věku 1 aţ 2l, většina dětí. Menší část pije méně, neţ je vhodné a ještě menší část pije více neţ je vhodné. Situace je podobná u dětí s normální i vyšší hmotností. (Graf č. 17 v příloze č. 3) 6. Četnost pití slazených nápojů 6. Jak často Vaše dítě pije slazené limonády či vodu se sirupem? a) denně b) několikrát týdně c) několikrát měsíčně d) nepije tyto nápoje Tabulka 13a vyjadřuje odpovědi respondentů v číselných hodnotách. Tabulka 13a: Četnost pití slazených nápojů Hmotnost Denně Týdně Měsíčně Nepije Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 13b vyjadřuje tyto hodnoty procentuálně. 34


Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    18 Pohybová aktivita je bezpečným prostředkem prevence obezity a ve spojení s dietním reţimem a behaviorální intervencí je základním prvkem léčby obezity a nadváhy. Pohybová aktivita pomáhá zlepšit metabolický stav (Štich in Hainer, 2004). Obezita je bezprostředně spojena s pohybovou aktivitou a obecnou zdatností. V dětském kolektivu je třeba kalkulovat s preferencí pohybové aktivity nad aktivity ostatní a také s posměchem dětí k méně šikovným jedincům. To obojí výrazně ovlivňuje vztah obézního dítěte k těmto aktivitám. V poslední době stoupá obliba a dostupnost počítačových her a tato statická aktivita můţe sniţovat handicap pohybové nedovednosti, ale zároveň ještě více ubírá času na pohybové aktivity. Odpovídající pohyb je jedna ze základních otázek terapie i prevence obezity a nadváhy. Při volbě pohybové aktivity musí být striktně dán do relace příjem, výdej a mentální odraz obojího. Při cíleném zvyšování energetického výdeje musí zároveň působit racionální ovlivňování jak nemocného


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    6 1 úvod Tato bakalářská práce zpracovává téma Obezita dětí předškolního věku. Téma dětské obezity bylo zvoleno proto, ţe se stává narůstajícím zdravotním problémem populace celého světa a Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity. Dle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2006 zhruba 20 procent dětí ve věku od 6 do 12 let trpí nadváhou nebo obezitou. Problematikou obezity je třeba se zabývat nejen pro její trvalý nárůst, ale také pro její četné zdravotní a potaţmo psychosociální komplikace a problémy, které mají vliv na celou společnost. Tato práce stručně popisuje oblasti, které s problémem obezity přímo souvisejí a věnuje se také její prevenci, kterou je nutné pokládat za velmi důleţitou součást řešení tohoto problému. Informovanost je základem prevence. Tato práce můţe být dobrou pomůckou pro rodiče, jejichţ dítě obezita trápí a nevědí, jak jim od přebytečných kilogramů pomoci. Mnoho dětí by mohlo být šťastnějších, kdyby jim byly včas vštípeny některé, ne tak sloţité


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    16 3.4.2 Stravování v MŠ Významnou úlohu ve stravování předškolních dětí sehrává strava v mateřské škole. Dávku pro dopolední svačinu, oběd i přesnídávku jsou v ČR normovány zákonem č. 48/1993 Sb., jak nutriční dávkou, tak formou spotřebního koše. Z tohoto zákona se odvíjí základní schéma stavby jídelníčku v předškolním věku ve formě výţivové pyramidy: 4 5 porce obilovin (1 porce = 1 krajíc chleba (60 g), 1 rohlík, g rýţe, těstovin, knedlíků), 2 3 porce mléka a mléčných výrobků (1 porce = 150 ml mléka, 100 ml jogurtu, 30 g sýra), 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce (z toho jedna s vysokým obsahem vitaminu C, jedna porce zelené listové zeleniny, 1 porce ţluté aţ oranţové zeleniny nebo ovoce) ekvivalentem jedné porce je 1 středně velký kus (kolem g), sklenice ředěné ovocné šťávy (150 ml), 1 porce masa denně (50 70 g), ekvivalent ½ hrnku luštěnin, 1 vejce, 1,5 lţíce ořechů, 2 aţ 3 porce volného tuku (k pečivu či k přípravě syrových a vařených jídel) 10 g (Svačina, 2008). 3.5 Pohybová


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    8 Hlavní činnosti v tomto věku je hra. Hrou se rozvíjí myšlení, paměť, představivost, řeč, hrubá i jemná motorika. Velmi touţí po společnosti vrstevníků i dospělých. Je připraveno část dne strávit mimo domov v mateřské škole. V rodině i mateřské škole má moţnost uvědomit si své trvalé místo a tím se socializuje (Machová, 2008). Růst a proporcionalita těla Od začátku čtvrtého roku nastupuje pomalé a pravidelné růstové tempo. Za rok vyroste předškolní dítě asi o 6 cm a hmotnost se zvyšuje o 2 kg za rok. Průměrné dítě v šesti letech měří okolo 118 cm a váţí přibliţně 22 kg. Rozdíl mezi chlapci a dívkami je 1 cm ve prospěch chlapců. Na začátku školního věku má dítě krátké končetiny a hlava je stále relativně velká v porovnání s trupem. A protoţe ještě nemá dovyvinuté zádové a břišní svalstvo, odstupují mu lopatky a břicho vyčnívá dopředu. Trup je válcovitý bez projmutí v pase. Období do šesti let bývá označováno jako neutrální dětství, protoţe nejsou patrny ţádné pohlavní rozdíly mezi děvč
    75 Graf 17. Otázka číslo 5 - množství tekutin Graf 18. Otázka číslo 6 - četnost pití slazených nápojů


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00