Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    71 Příloha číslo 3 - Grafické vyjádření analýzy dotazníkového šetření Graf 9. Roky narození dětí Graf 10. Hmotnost zkoumaných dětí
    27 5 Výsledky průzkumu a jejich analýza V této části práce jsou postupně uvedeny otázky, které byly poloţeny v dotazníku. Kaţdou otázku doprovází tabulka číselně vyjadřující zastoupení odpovědí u respondentů, tabulka vyjadřující tyto hodnoty procentuálně a také stručný komentář. Tato data jsou zpracovány i graficky, tyto grafy je moţné nalézt v příloze č Frekvence konzumace potravy 1. Prosím, označte v tabulce, frekvenci konzumace daných denních jídel vašim dítětem: Denní jídlo Pravidelně Občas Nikdy Snídaně Svačina I Oběd Svačina II Večeře Následující tabulky ukazují, jaká je pravidelnost ve stravovacím reţimu ve zkoumaném vzorku dětí a v rámci této zkoumané skupiny nabízí také srovnání mezi dětmi s normální hmotností a dětmi s hmotností zvýšenou či nadměrnou. Tabulky 6a a 6b ukazují pravidelnosti stravovacího reţimu u celkového počtu těchto dětí, tab. č. 6a v absolutním vyjádření: Tabulka 6a: Děti celkem Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře


Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a užila jen uvedených pramenů a literatury. V Brně dne.... Radka Wagnerová
    34 Tabulka 12b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 12b: Množství tekutin Hmotnost Méně než 2 a více 1-2 litry litr litru Celkem Normální 18% 78% 4% 100% Zvýšená a nadměrná 19% 75% 6% 100% Celkem 18% 77% 5% 100% Jak vyplývá z tabulek číslo 12, z celkové skupiny dětí dodrţuje správný pitný reţim, tedy ve váhové kategorii odpovídající danému věku 1 aţ 2l, většina dětí. Menší část pije méně, neţ je vhodné a ještě menší část pije více neţ je vhodné. Situace je podobná u dětí s normální i vyšší hmotností. (Graf č. 17 v příloze č. 3) 6. Četnost pití slazených nápojů 6. Jak často Vaše dítě pije slazené limonády či vodu se sirupem? a) denně b) několikrát týdně c) několikrát měsíčně d) nepije tyto nápoje Tabulka 13a vyjadřuje odpovědi respondentů v číselných hodnotách. Tabulka 13a: Četnost pití slazených nápojů Hmotnost Denně Týdně Měsíčně Nepije Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 13b vyjadřuje tyto hodnoty procentuálně. 34


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    54 8 Summary This thesis consists of a theoretical and a practical part. The main subject of the thesis is The obesity of preschool children. It summarizes what is known about the preschool child obesity, about eating habits and lifestyle of preschool children. It intends to discover and describe patterns in those eating habits, for example which drinks children prefer and how much time they spend on physical activities. Then a comparison is made between normal weight children and those with higher weight based on sixty one questionnaires. In the first part of the thesis, the theory of preschool child obesity is introduced. In the second part, the research is presented and the questionnaires are evaluated. The results show that eating habits, especially the bad ones, and lifestyle of children closely corelate with their weight. 54


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    31 V celkové skupině dětí se nejčastěji objevovala odpověď namazané pečivo, následována cereáliemi, mlékem a mléčnými výrobky. Další skupina odpovědí byla sladké pečivo. Nejméně podle odpovědí děti snídají obilné kaše, uzeniny. V odpovědích jiné se objevilo jednou suché pečivo a dvakrát sušenky BeBe Dobré ráno. Ve skupině dětí s normální hmotností je pořadí zastoupení odpovědí totoţné. Ve skupině dětí s hmotností zvýšenou či nadměrnou je pořadí také totoţné aţ na jeden bod, kterým je o něco oblíbenější sladké pečivo na úkor mléčných výrobků. Z této otázky tedy ve srovnání obou skupin nevyplývá ţádný významný údaj. (Graf č. 14 v příloze č. 3) 3. Preference pečiva 3. Nejčastěji Vaše dítě z pečiva konzumuje: a) pečivo celozrnné b) pečivo z pšeničné mouky s různými přídavky semínek a zrníček c) bílé pečivo Tabulka 10a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutní hodnotě. Tabulka 10a: Preference pečiva Hmotnost Celozrnné S přídavky zrníček a semen Bílé Celkem Normální Zvýšená či nadměrná Celk
    Docela častý výskyt, kdy norma hmotnosti dítěte není dodržována po dobu jednoho roku. Děti mají buď malý, nebo naopak velký nárůst hmotnosti ve srovnání s tabulkou. S čím lze připojit?
    V percentilových tabulkách zjistíte, je-li vaše dítě v normě, zda trpí nadváhou nebo je naopak moc hubené. Poměr výšky a hmotnosti se od narození do dospělosti výrazně mění, do jednoho roku hodnota BMI prudce roste, pak přibližně do šestého roku dítěte díky rychlému růstu klesá a nakonec do osmnáctého roku opět roste. Ne však tak strmě, jako v prvním roce života.
    Rozlišujte mezi tabulkou chlapců a dívek (rozdíl však není dramatický). Pokud vám vyjde výsledný bod průniku mezi percentilem 25 (tedy 25 % vrstevníků má stejnou nebo nižší hmotnost) a 85, nemusíte si dělat starosti. V opačném případě byste měli začít pracovat na jídelníčku svých dětí a aktivně se snažit rozvinout u nich správné stravovací návyky.


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    21 dítě zapojit do sportu prostřednictvím sportovního oddílu, u dívek do různých forem tance (Fořt, 2004). Krizovým obdobím pro rozvoj obezity je rok ţivota, který se pojí s nástupem do základní školy (MUDr. Pastucha, ČRO, 2011) a proto je velmi vhodné začít s prevencí jiţ v mateřské škole. Nadváhu je třeba léčit jen v případě, je-li doprovázena zvýšeným obvodem pasu, nebo se vyskytují zdravotní komplikace. Obvyklé je doporučení změny skladby přijímané potravy a mírné zvýšení pohybové aktivity. Obezita musí být léčena vţdy a to podle stupně zdravotních komplikací. Léčba obezity podle České obezitologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně má tři sloţky: sníţení energetického příjmu, zvýšení pohybové aktivity, změna ţivotního stylu, zejména pohybových a jídelních návyků. Ţádoucí je pomalé a trvalé sniţování hmotnosti pod lékařským dozorem. Dieta musí vycházet z jídelních zvyklostí pacienta a dítě při ní nesmí pociťovat hlad. Jídelníček má být pestrý, vynalézavý, s vyváţenou skladbou p


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    14 děti by měly být vystaveny různým druhům jídla s ohledem na jeho chuť a texturu, jídlo by mělo být nabízeno několikrát i přes jeho odmítání, nabízet řadu jídel s nízkým energetickým obsahem, zákaz konzumace určitých potravin spíše zvýší jeho preferenci, nucení do určitého jídla sníţí preferenci, nenutit dítě dojídat, servírovat jídlo na menší talíře, preferovat pestrou a rozmanitou stravu bohatou na ovoce a zeleninu, obilniny a výrobky z nich, střídmost v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů, nedosolovat hotové pokrmy, vhodný pitný reţim, kvalitní zdroje bílkovin (drůbeţí a rybí maso, luštěniny), nenechat děti přejídat ani hladovět, často se zamýšlet nad jejich růstem, tělesnou výškou a hmotností, učit děti zdravému způsobu ţivota svým vlastním příkladem, učit děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin, učit je přemýšlet o jejich výţivě a ovlivňovat ji. Mají-li děti moţnost, nechť si vybírají spíše syrové ovoce a zeleninu a vyhýbají se uzeným a smaţeným pokrmům a konze


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00