Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    Extrémní hodnoty percentilu, méně než 3 pro podvýživu a více než 97 pro obezitu musíte konzultovat s odborníky! V případě jakýchkoliv pochybností navštivte svého dětského lékaře nebo odborníka na obezitologii, těm jsou totiž tabulky primárně určeny.


Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    49 Nadváha v rodině 17. Vyskytuje se ve Vaší rodině obezita nebo nadváha? a) ano, u alespoň poloviny členů rodiny b) ano, u několika členů rodiny c) ano, u jednoho člena d) nevyskytuje se Tabulka 26a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 26a: Nadváha v rodině Hmotnost Min. u poloviny U několika U 1 Nevyskytuje rodiny členů člena se Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 26b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 26b: Nadváha v rodině Hmotnost Min. u poloviny U několika U 1 Nevyskytuje rodiny členů člena se Celkem Normální 0% 33% 31% 36% 100% Zvýšená a nadměrná 31% 50% 6% 13% 100% Celkem 8% 38% 25% 30% 100% Tabulky 26 ukazují, ţe z celkového počtu dětí se nejvíce vyskytovala nadváha nebo obezita v rodině u několika členů rodiny, u jedné třetiny se nevyskytovala vůbec, ve čtvrtině případů se nadváha nebo obezita vyskytuje u jednoho člena rodiny a malé procento je těch, u kterých se nadváha nebo obezita vyskytuje minimálně u poloviny člen
    34 Tabulka 12b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 12b: Množství tekutin Hmotnost Méně než 2 a více 1-2 litry litr litru Celkem Normální 18% 78% 4% 100% Zvýšená a nadměrná 19% 75% 6% 100% Celkem 18% 77% 5% 100% Jak vyplývá z tabulek číslo 12, z celkové skupiny dětí dodrţuje správný pitný reţim, tedy ve váhové kategorii odpovídající danému věku 1 aţ 2l, většina dětí. Menší část pije méně, neţ je vhodné a ještě menší část pije více neţ je vhodné. Situace je podobná u dětí s normální i vyšší hmotností. (Graf č. 17 v příloze č. 3) 6. Četnost pití slazených nápojů 6. Jak často Vaše dítě pije slazené limonády či vodu se sirupem? a) denně b) několikrát týdně c) několikrát měsíčně d) nepije tyto nápoje Tabulka 13a vyjadřuje odpovědi respondentů v číselných hodnotách. Tabulka 13a: Četnost pití slazených nápojů Hmotnost Denně Týdně Měsíčně Nepije Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 13b vyjadřuje tyto hodnoty procentuálně. 34


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    31 V celkové skupině dětí se nejčastěji objevovala odpověď namazané pečivo, následována cereáliemi, mlékem a mléčnými výrobky. Další skupina odpovědí byla sladké pečivo. Nejméně podle odpovědí děti snídají obilné kaše, uzeniny. V odpovědích jiné se objevilo jednou suché pečivo a dvakrát sušenky BeBe Dobré ráno. Ve skupině dětí s normální hmotností je pořadí zastoupení odpovědí totoţné. Ve skupině dětí s hmotností zvýšenou či nadměrnou je pořadí také totoţné aţ na jeden bod, kterým je o něco oblíbenější sladké pečivo na úkor mléčných výrobků. Z této otázky tedy ve srovnání obou skupin nevyplývá ţádný významný údaj. (Graf č. 14 v příloze č. 3) 3. Preference pečiva 3. Nejčastěji Vaše dítě z pečiva konzumuje: a) pečivo celozrnné b) pečivo z pšeničné mouky s různými přídavky semínek a zrníček c) bílé pečivo Tabulka 10a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutní hodnotě. Tabulka 10a: Preference pečiva Hmotnost Celozrnné S přídavky zrníček a semen Bílé Celkem Normální Zvýšená či nadměrná Celk


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    17 u obrazovek i jedí. Nebezpečí tkví v tom, ţe do mozku se nedostane pocit nasycení a dítě má poté tendenci se dojídat (MUDr. Pastucha, ČRO, 2011) Pohybová aktivita obézních dětí V 3. roce se mají upevňovat všechny dovednosti: chůze, běh, skoky dolů, vpřed, přes malou překáţku (např. nataţenou gumu), lezení, vylézání po ţebříku (nohy střídavě). Je dobré nosit dítě v různých polohách, převracet, točit, učit rovnováze, akrobacii, vyuţívat říkadla a písničky s pohybem, učit manipulovat s předměty (házení a chytání vhodných větších míčů), hrát si ve vodě, seznamovat s lyţováním, vhodné je i jeţdění na tříkolce nebo kole. Ve 4. roce s větší jistotou, rozsahem a intenzitou provádět výše uvedené dovednosti (hry, honičky, chytání, zvedání, převracení, točení, prvky akrobacie, říkadla a písničky s pohybem), vyuţívat prolézačky, rozvíjet sportovní dovednosti v jízdě na tříkolce, kole, učit dítě plavat, lyţovat, při zdravých kyčlích a kotnících i bruslit. V 5. roce ve výše uvedených činnostech o
    50 min. u poloviny členů rodiny nebyla ani jednou zvolena. Ve skupině dětí se zvýšenou nebo nadměrnou hmotností je velká část dětí, u kterých se v rodině vyskytuje nadváha nebo obezita u několika členů rodiny. Méně je těch, u kterých se dle odpovědí v rodině nadváha nebo obezita vyskytuje minimálně u poloviny rodinných členů. U třetiny dětí s vyšší hmotností se tedy nadváha vyskytuje u alespoň poloviny členů rodiny, coţ je výrazný rozdíl oproti nulovému zastoupení této odpovědi u dětí s normální hmotností. Naopak výrazně méně jsou u dětí s hmotností vyšší zastoupeny odpovědi, ţe nadváha se vyskytuje v jednom či ţádném případu. (Graf č. 30 v příloze č. 3) 50


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    55 9 Seznam použité literatury Monografie 1. DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., s. ISBN FOŘT, P. Stop dětské obezitě. 1. vydání. Praha: Euromedia Group, k.s. Ikar, s. ISBN FOŘT, P. Moderní výţiva pro děti. 2. vydání. Praha: Metramedia, s. ISBN FRAŇKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ-JANÜ, V. Psychologie výţivy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, GALLOWAY, J. Děti v kondici. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, a. s s. ISBN HAINER, V. Obezita. 1. vydání. Praha: Triton, s. ISBN HAINER, V. Základy klinické obezitologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s s. ISBN HAINEROVÁ, I. A. Dětská obezita. Praha: Maxdorf, s. ISBN HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. a kol. Diplomové a závěrečné práce. 1. vydání. Olomouc: UP Olomouc, s. ISBN KUČERA, M. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. ISBN LEBL, J., ZAPLETALOVÁ, J., KOLOUŠKOVÁ, S. Dětská endokrinologie. 1. Vydání. Praha: Galén, s. ISBN MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učit


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    37 Tabulka 15a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 15a: Četnost konzumace zeleniny Hmotnost denně 6-5x 4-3x 2-1x méně Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 15b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 15b: Četnost konzumace zeleniny Hmotnost denně 5x - 6x 4x - 3x 2x - 1x méně Celkem Normální 31% 13% 29% 9% 18% 100% Zvýšená či nadměrná 0% 13% 38% 25% 25% 100% Celkem 23% 13% 31% 13% 20% 100% Podle tabulek č. 15 téměř třetina dětí z celkového počtu konzumuje zeleninu 4x - 3x týdně a asi čtvrtina dětí konzumuje zeleninu denně. Méně často neţ 1x týdně konzumuje zeleninu kaţdé páté dítě. Děti s normální hmotností jedí zeleninu nejčastěji denně, nepatrně menší zastoupení má varianta 4x 3x týdně. Méně často neţ 1x týdně asi pětina dětí. Více neţ třetina dětí ze skupiny se zvýšenou a nadměrnou hmotností jí zeleninu 4x 3x týdně a čtvrtina těchto dětí se stejnou četností konzumuje zeleninu 2 1x týdně a méně neţ 1x týdně. Denně nejí zeleninu ţádn


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00