Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    3 Děkuji Mgr. Michaele Hřivnové, Ph.D, za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a vstřícný přístup.


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    9 V tomto období dítě rádo kreslí, v kresbě se odráţí pohybová dovednost ruky i úroveň psychického vývoje. Myšlení předškolního dítěte je úzce spojeno s jeho vnímáním a činnost. Dokáţe dokončit úkol, který vyţaduje trpělivost a vytrvalost (Machová, 2008). 3.3 Faktory vzniku obezity V dětském věku je hlavní příčinou z velké většiny špatná ţivotospráva, tedy nerovnováha mezi příjmem energie a jejím výdejem. Zanedbatelné procento obezity dětí je zapříčiněno nemocí, genetickým syndromem a endokrinologickými onemocněními (MUDr. Pastucha ČRO, 2011). Další významnou příčinou je nepravidelné stravování. Obézní děti často nesnídají a problémem jsou i svačiny. Tyto nepravidelnosti způsobí, ţe u oběda má dítě velký hlad a zkonzumuje buď velké mnoţství potravy, nebo čekají na nevhodné vysoce kalorické potraviny. Tyto potraviny buď vyţadují od rodičů, nebo jim je rodiče samotní nabízejí (hranolky, sušenky, uzeniny, majonéza). Problémem je také pití slazených nápojů, které přinášejí jen prázdné kalo


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    41 Tabulka 18b: Preference druhu masa Hmotnost drůbež ryby hovězí vepřové vegetarián Celkem Normální 47% 21% 13% 15% 4% 100% Zvýšená či nadměrná 37% 7% 11% 41% 4% 100% Celkem 45% 17% 12% 22% 4% 100% Tabulky č. 18 ukazují, ţe u celkového počtu dětí je nejoblíbenějším masem maso drůbeţí. Druhým nejoblíbenějším druhem masa je vepřové maso. Rybí a hovězí maso je oblíbené méně a jen velmi malé mnoţství dětí maso nejí vůbec. U dětí s normální hmotností je nejpreferovanějším masem maso drůbeţí, druhá nejčastěji zvolená moţnost je rybí maso, třetí je maso vepřové, poté hovězí a nepatrné mnoţství dětí s normální hmotností maso nejí vůbec. U dětí s vyšší hmotností je výrazně více preferováno vepřové maso, druhou nejčetnější odpovědí je maso drůbeţí, hovězí maso bylo u této skupiny dětí třetí nejčetnější odpovědí, následováno rybím masem a pouze jedno dítě je vegetariánem. U dětí s vyšší hmotností je nápadná vysoká preference vepřového masa a malá oblíbenost ryb. (Graf č. 23 v příloze č. 3) 12. S


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    17 u obrazovek i jedí. Nebezpečí tkví v tom, ţe do mozku se nedostane pocit nasycení a dítě má poté tendenci se dojídat (MUDr. Pastucha, ČRO, 2011) Pohybová aktivita obézních dětí V 3. roce se mají upevňovat všechny dovednosti: chůze, běh, skoky dolů, vpřed, přes malou překáţku (např. nataţenou gumu), lezení, vylézání po ţebříku (nohy střídavě). Je dobré nosit dítě v různých polohách, převracet, točit, učit rovnováze, akrobacii, vyuţívat říkadla a písničky s pohybem, učit manipulovat s předměty (házení a chytání vhodných větších míčů), hrát si ve vodě, seznamovat s lyţováním, vhodné je i jeţdění na tříkolce nebo kole. Ve 4. roce s větší jistotou, rozsahem a intenzitou provádět výše uvedené dovednosti (hry, honičky, chytání, zvedání, převracení, točení, prvky akrobacie, říkadla a písničky s pohybem), vyuţívat prolézačky, rozvíjet sportovní dovednosti v jízdě na tříkolce, kole, učit dítě plavat, lyţovat, při zdravých kyčlích a kotnících i bruslit. V 5. roce ve výše uvedených činnostech o


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    26 Tabulka č. 2 nám ukazuje celkový počet dětí 61 a z toho je 31 dívek a 30 chlapců. Dívky tvoří 50,8 % a chlapci 49,2 %. Tabulka 3. Roky narození dětí Rok narození Věk Počet Procenta ,10% ,30% ,20% ,10% ,30% Celkem ,00% Jak vyplývá z tabulky č. 3, nejvíce je dětí v souboru šestiletých (ročník 2005), téměř polovina. Zhruba čtvrtina je pětiletých (tedy ročník 2006). Děti ročníku 2004, tj. sedmiletí, a 2007, tj. čtyřletí, mají stejné početní zastoupení a sdílí třetí místo. Nejméně zastoupeným rokem narození je rok 2008, tj. tříleté děti. (Graf č. 9 v příloze č. 3) Tabulka 4. Hmotnost Hmotnost Počet Procenta Normální 45 73,8% Zvýšená 12 19,7% Nadměrná 4 6,6% Celkem ,0% V této tabulce je hodnoceno zařazení dítěte do percentilového grafu, přičemţ hmotnost do 75. percentilu je hodnocena jako normální, nad 75. percentil se hodnotí jako zvýšená a nad 90. percentil jako jednoznačně nadměrná (Pařízková, Lisá, 2007, str. 42). Případnou podváhu jsem pro potřeby této práce nebrala v úvahu. Jak je m
    28 Tabulka 6b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 6b: Děti celkem Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 67% 23% 10% 100% Svačina 1 74% 18% 8% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 66% 23% 10% 100% Večeře 95% 5% 0% 100% Následují tabulky dětí s normální hmotností. Tabulka 7a je vyjádřena číselně. Tabulka 7a: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Tabulka 7b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 7b: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 73% 18% 9% 100% Svačina 1 71% 20% 9% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 69% 20% 11% 100% Večeře 93% 7% 0% 100% 28


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    35 Tabulka 13b: Četnost pití slazených nápojů Hmotnost Denně Týdně Měsíčně Nepije Celkem Normální 36% 24% 20% 20% 100% Zvýšená a nadměrná 63% 19% 6% 13% 100% Celkem 43% 23% 16% 18% 100% Jak vysvítá z tabulek číslo 13, celkové skupině dětí je nejvíce zastoupena moţnost denního pití slazených nápojů. Následují moţnosti několikrát týdně, nepije tyto nápoje a několikrát měsíčně. U dětí s normální hmotností tyto výsledky odpovídají, pouze moţnosti nepije tyto nápoje a několikrát měsíčně byly stejně zastoupeny. U dětí s hmotností vyšší je výrazně nejčastější pití denní a to ve více neţ polovině případů, následují moţnosti několikrát týdně, nepije tyto nápoje a několikrát měsíčně. Zajímavým faktem je především zásadní, téměř dvojnásobný rozdíl mezi denním pitím slazených nápojů u dětí s vyšší hmotností oproti dětem s hmotností nižší. (Graf č. 18 v příloze č. 3) 7. Četnost konzumace ovoce 7. Jak často Vaše dítě jí ovoce? a) každý den b) 5x nebo 6x týdně c) 4x nebo 3x týdně d) 2x nebo 1x týdně


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00