Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    14 děti by měly být vystaveny různým druhům jídla s ohledem na jeho chuť a texturu, jídlo by mělo být nabízeno několikrát i přes jeho odmítání, nabízet řadu jídel s nízkým energetickým obsahem, zákaz konzumace určitých potravin spíše zvýší jeho preferenci, nucení do určitého jídla sníţí preferenci, nenutit dítě dojídat, servírovat jídlo na menší talíře, preferovat pestrou a rozmanitou stravu bohatou na ovoce a zeleninu, obilniny a výrobky z nich, střídmost v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů, nedosolovat hotové pokrmy, vhodný pitný reţim, kvalitní zdroje bílkovin (drůbeţí a rybí maso, luštěniny), nenechat děti přejídat ani hladovět, často se zamýšlet nad jejich růstem, tělesnou výškou a hmotností, učit děti zdravému způsobu ţivota svým vlastním příkladem, učit děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin, učit je přemýšlet o jejich výţivě a ovlivňovat ji. Mají-li děti moţnost, nechť si vybírají spíše syrové ovoce a zeleninu a vyhýbají se uzeným a smaţeným pokrmům a konze
    Všechny děti mají při narození své vlastní charakteristiky. Normální hmotnost zdravého dítěte je od 2700 do 3700 g. Je třeba poznamenat, že počáteční váha vašeho dítěte závisí na takových faktorech, jako je:


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    45 hraje hry na počítači nebo playstationu: denně několikrát týdně 1x týdně méně často Tabulka 22a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 22a: Volný čas - playstation, PC Hmotnost Denně Několikrát týdně 1x týdně Méně Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 22b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 22b: Volný čas - playstation, PC Hmotnost Denně Několikrát týdně 1x týdně Méně Celkem Normální 18% 11% 16% 56% 100% Zvýšená a nadměrná 25% 19% 19% 38% 100% Celkem 20% 13% 16% 51% 100% Tabulky č. 22 vypovídají, ţe ve skupině všech dětí je nejvíce těch, kteří hrají hry na počítači nebo playstationu méně neţ jednou týdně, a to více neţ polovina. Pětina dětí denně, odpověď jednou týdně a několikrát týdně je zastoupena menším mnoţstvím odpovědí. Odpovědí u dětí s normální hmotností odpovídají výsledkům celkové skupiny. Odpovědi u dětí s hmotností vyšší jsou také podobné, ale možnost méně než jednou týdně je méně preferována. (Graf č. 27 v příloze č
    Z těchto důvodů se váha dítěte při výdeji z nemocnice liší od porodní hmotnosti přibližně o 5-10 procent. A počítání rychlosti přírůstku hmotnosti u vašeho dítěte je přesně z tohoto čísla.
    56 16. SVAČINA, Š. Klinická dietologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s s. ISBN Ostatní zdroje: &id=4&itemid=31 3. KUNEŠOVÁ M., studie zveřejněná na tiskové konferenci Ţivotní styl a obezita v ČR, 2006, citováno dne PASTUCHA, D. Obezita u dětí, rozhovor ze dne , pořad Apatyka, audio archiv Českého rozhlasu, citováno dne , dostupné z percentilove_grafy_rustove_tabulky.html


Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    6 1 úvod Tato bakalářská práce zpracovává téma Obezita dětí předškolního věku. Téma dětské obezity bylo zvoleno proto, ţe se stává narůstajícím zdravotním problémem populace celého světa a Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity. Dle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2006 zhruba 20 procent dětí ve věku od 6 do 12 let trpí nadváhou nebo obezitou. Problematikou obezity je třeba se zabývat nejen pro její trvalý nárůst, ale také pro její četné zdravotní a potaţmo psychosociální komplikace a problémy, které mají vliv na celou společnost. Tato práce stručně popisuje oblasti, které s problémem obezity přímo souvisejí a věnuje se také její prevenci, kterou je nutné pokládat za velmi důleţitou součást řešení tohoto problému. Informovanost je základem prevence. Tato práce můţe být dobrou pomůckou pro rodiče, jejichţ dítě obezita trápí a nevědí, jak jim od přebytečných kilogramů pomoci. Mnoho dětí by mohlo být šťastnějších, kdyby jim byly včas vštípeny některé, ne tak sloţité


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    26 Tabulka č. 2 nám ukazuje celkový počet dětí 61 a z toho je 31 dívek a 30 chlapců. Dívky tvoří 50,8 % a chlapci 49,2 %. Tabulka 3. Roky narození dětí Rok narození Věk Počet Procenta ,10% ,30% ,20% ,10% ,30% Celkem ,00% Jak vyplývá z tabulky č. 3, nejvíce je dětí v souboru šestiletých (ročník 2005), téměř polovina. Zhruba čtvrtina je pětiletých (tedy ročník 2006). Děti ročníku 2004, tj. sedmiletí, a 2007, tj. čtyřletí, mají stejné početní zastoupení a sdílí třetí místo. Nejméně zastoupeným rokem narození je rok 2008, tj. tříleté děti. (Graf č. 9 v příloze č. 3) Tabulka 4. Hmotnost Hmotnost Počet Procenta Normální 45 73,8% Zvýšená 12 19,7% Nadměrná 4 6,6% Celkem ,0% V této tabulce je hodnoceno zařazení dítěte do percentilového grafu, přičemţ hmotnost do 75. percentilu je hodnocena jako normální, nad 75. percentil se hodnotí jako zvýšená a nad 90. percentil jako jednoznačně nadměrná (Pařízková, Lisá, 2007, str. 42). Případnou podváhu jsem pro potřeby této práce nebrala v úvahu. Jak je m


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    48 Čas věnovaný pohybu 16. Kolik času týdně věnuje Vaše dítě sportu (procházky, pohybové hry, )? a) více než 14 hodin týdně (více než 2 hodiny denně) b) 7 14 hodin týdně (1-2 hodiny denně) c) 3 7 hodin týdně (0,5 1 hod denně) d) méně Tabulka 25a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 25a: Čas věnovaný pohybu Hmotnost Více než 14 h 7-14 h 3-7 h Méně Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 25b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 25b: Čas věnovaný pohybu Hmotnost Více než 14 h 7-14 h 3-7 h Méně Celkem Normální 33% 36% 29% 2% 100% Zvýšená a nadměrná 6% 50% 44% 0% 100% Celkem 26% 39% 33% 2% 100% V tabulkách 25 vidíme, ţe z celkového počtu dětí přibliţně stejná část (okole jedné třetiny) dětí se týdně věnuje pohybu 3 7 h, 7 14 h a více neţ 14 h. U dětí s hmotností v normě je je tomu obdobně. U dětí se zvýšenou nebo nadměrnou hmotností je zhruba polovina těch, co věnují čas pohybu 3 7 h týdně a polovina těch, co věnují 7 14 h týdně pohybu, z


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    36 Tabulka 14a: Četnost konzumace ovoce Hmotnost Denně 5x - 6x 4x - 3x 2x - 1x Méně Celkem Normální Zvýšená či nadměrná Celkem Tabulka 14b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 14b: Četnost konzumace ovoce Hmotnost Denně 5x - 6x 4x - 3x 2x - 1x Méně Celkem Normální 44% 11% 24% 13% 7% 100% Zvýšená či nadměrná 31% 19% 13% 31% 6% 100% Celkem 41% 13% 21% 18% 7% 100% Z celkového počtu jí nejčastěji děti ovoce denně. Druhou nejfrekventovanější odpovědí je moţnost 4x nebo 3x týdně, třetí 2x nebo 1x týdně. Nejméně častá byla moţnost méně neţ 1x týdně. U dětí s hnmotností zvýšenou či nadměrnou jsou shodně zastoupené dvě odpovědi, denně a 2x nebo 1x týdně. Méně neţ 1x týdně je nejméně volenou odpovědí.u dětí s normální hmotností je vyšší častost denní konzumace ovoce, jinak jsou výsledky obdobné. Na základě analýzy tabulek č. 14 si můţeme povšimnout, ţe děti s váhou zvýšenou nebo nadměrnou jí ovoce méně často než jejich vrstevníci s normální hmotností. (Graf č. 18 v příloze č. 3)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00