Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    25 4 Materiál a metodika praktické části Ke zjištění stanovených cílů bylo pouţito dvou postupů. Jednak sestavení stručné analýzy dané problematiky na základě studia literatury i internetových zdrojů, jednak metody dotazníkového šetření. Dotazníky byly anonymní a byly rozdány rodičům dětí z deseti brněnských mateřských škol. Rozdání prováděly učitelky náhodným výběrem rodičů dětí z příslušné mateřské školy. Dotazníků bylo rozdáno 80, z toho 11 se nevrátilo a v 8 chyběly základní údaje. Celkový počet zpracovaných dotazníků je tedy 61. Dotazník obsahoval otázky na základních údajích, jako je pohlaví dítěte, rok narození, výška a hmotnost. Dalších 17 otázek bylo zaměřených na stravovací návyky a pitný reţim dětí, jejich pohyb a ţivotní styl. Dotazník je přiloţen jako příloha číslo 1. Dotazníky byly statisticky zpracovány v programu Microsoft Office Excel. Všechna získaná data jsou rozvedena dále pomocí grafů, tabulek a komentářů. Dotazníky byly zvoleny z několika důvodů, jsou jednoduché n


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    12 V předškolním věku se jídlo stále více stává společenskou událostí, která má být oddělena od denního stresu. Pravidelný stravovací reţim i se snídaní je nutný k zajištění denní kalorické potřeby dítěte (Nevoral, 2003). Oproti batolecímu období je třeba v předškolním věku sniţovat zastoupení tuků v potravě vzhledem k sacharidům a bílkovinám. Tuky by jiţ neměly přesahovat 30 % celkově přijaté energie. Energetický základ stravy by měly tvořit sacharidy. O zastoupení bílkovin ve stravě se dosud vedou diskuse. Jak nadbytečný, tak nedostatečný příjem bílkovin má svoje rizika. Nízký příjem bílkovin do konce čtvrtého roku ţivota je spojen se sníţením mentálních funkcí. Naopak nadbytečný příjem bílkovin je spojen s nadbytečným příjmem tuků a s tím souvisí riziko kardiovaskulárních onemocnění, obezity, diabetu a některých nádorových onemocnění. Sacharidy by měly tvořit % denního energetického příjmu, jsou tedy hlavním zdrojem energie. Přednost bychom měli dávat zdrojům z celozrnného pečiva, r
    34 Tabulka 12b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 12b: Množství tekutin Hmotnost Méně než 2 a více 1-2 litry litr litru Celkem Normální 18% 78% 4% 100% Zvýšená a nadměrná 19% 75% 6% 100% Celkem 18% 77% 5% 100% Jak vyplývá z tabulek číslo 12, z celkové skupiny dětí dodrţuje správný pitný reţim, tedy ve váhové kategorii odpovídající danému věku 1 aţ 2l, většina dětí. Menší část pije méně, neţ je vhodné a ještě menší část pije více neţ je vhodné. Situace je podobná u dětí s normální i vyšší hmotností. (Graf č. 17 v příloze č. 3) 6. Četnost pití slazených nápojů 6. Jak často Vaše dítě pije slazené limonády či vodu se sirupem? a) denně b) několikrát týdně c) několikrát měsíčně d) nepije tyto nápoje Tabulka 13a vyjadřuje odpovědi respondentů v číselných hodnotách. Tabulka 13a: Četnost pití slazených nápojů Hmotnost Denně Týdně Měsíčně Nepije Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 13b vyjadřuje tyto hodnoty procentuálně. 34


Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    - Psychologický a fyzický stav matky během těhotenství. Časté stresové stavy během období těhotenství se odrážejí jak ve zdraví dítěte, tak v jeho hmotnosti.
    V percentilových tabulkách zjistíte, je-li vaše dítě v normě, zda trpí nadváhou nebo je naopak moc hubené. Poměr výšky a hmotnosti se od narození do dospělosti výrazně mění, do jednoho roku hodnota BMI prudce roste, pak přibližně do šestého roku dítěte díky rychlému růstu klesá a nakonec do osmnáctého roku opět roste. Ne však tak strmě, jako v prvním roce života.


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    55 9 Seznam použité literatury Monografie 1. DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., s. ISBN FOŘT, P. Stop dětské obezitě. 1. vydání. Praha: Euromedia Group, k.s. Ikar, s. ISBN FOŘT, P. Moderní výţiva pro děti. 2. vydání. Praha: Metramedia, s. ISBN FRAŇKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ-JANÜ, V. Psychologie výţivy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, GALLOWAY, J. Děti v kondici. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, a. s s. ISBN HAINER, V. Obezita. 1. vydání. Praha: Triton, s. ISBN HAINER, V. Základy klinické obezitologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s s. ISBN HAINEROVÁ, I. A. Dětská obezita. Praha: Maxdorf, s. ISBN HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. a kol. Diplomové a závěrečné práce. 1. vydání. Olomouc: UP Olomouc, s. ISBN KUČERA, M. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. ISBN LEBL, J., ZAPLETALOVÁ, J., KOLOUŠKOVÁ, S. Dětská endokrinologie. 1. Vydání. Praha: Galén, s. ISBN MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učit


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    39 I u dětí s vyšší hmotností je nejčastěji volenou moţností několikrát týdně, ale následuje ji moţnost denně, coţ je třetina dětí. Několikrát měsíčně jí sladkosti o něco méně těchto dětí. Děti se zvýšenou a nadměrnou hmotností jí ve srovnání se skupinou dětí s normální hmotností častěji sladkosti každodenně. (Graf č. 21 v příloze č. 3) 10. Konzumace uzenin a pokrmů z rychlého občerstvení 10. Konzumuje Vaše dítě pokrmy z rychlého občerstvení nebo uzeniny? a) několikrát týdně b) několikrát měsíčně c) výjimečně d) nejí tyto pokrmy Tabulka 17a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 17a: Četnost konzumace uzenin a pokrmů z rychlého občerstvení Hmotnost Několikrát týdně Několikrát měsíčně Výjimečně Nejí tyto pokrmy Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 17b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 17b: Četnost konzumace uzenin a pokrmů z rychlého občerstvení Hmotnost Několikrát týdně Několikrát měsíčně Výjimečně Nejí tyto pokrmy Celkem Normáln


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    43 - Omezit sladkosti. 14. Pohybové kroužky 14. Navštěvuje Vaše dítě nějaký zájmový kroužek, který vyžaduje pohyb? ANO NE Tabulka 20a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 20a: Pohybové kroužky Hmotnost Ano Ne Neodpověděli Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 20b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 20b: Pohybové kroužky Hmotnost Ano Ne Neodpověděli Celkem Normální 36% 56% 9% 100% Zvýšená a nadměrná 56% 44% 0% 100% Celkem 41% 52% 7% 100% Ze skupiny všech dětí zkoumaného souboru nadpoloviční většina dětí pohybový krouţek nenavštěvuje. Několik respondentů neodpovědělo. U dětí s normální hmotností jsou výsledky stejné jako v souhrnu všech dětí. Děti se zvýšenou a nadměrnou hmotností navštěvují dle odpovědí v dotazníku pohybové kroužky častěji a odpověděli všichni dotazovaní. Tato skutečnost by mohla mít souvislost s obecným tvrzením, ţe došlo k nárůstu počtu lidí, kteří navštěvují sportovní centra a i přesto dochází ke zvýšení prevale
    75 Graf 17. Otázka číslo 5 - množství tekutin Graf 18. Otázka číslo 6 - četnost pití slazených nápojů
    28 Tabulka 6b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 6b: Děti celkem Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 67% 23% 10% 100% Svačina 1 74% 18% 8% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 66% 23% 10% 100% Večeře 95% 5% 0% 100% Následují tabulky dětí s normální hmotností. Tabulka 7a je vyjádřena číselně. Tabulka 7a: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Tabulka 7b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 7b: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 73% 18% 9% 100% Svačina 1 71% 20% 9% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 69% 20% 11% 100% Večeře 93% 7% 0% 100% 28


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00