Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    58 Příloha číslo 1 dotazník Vážení rodiče, dovoluji si Vás požádat o laskavé vyplnění tohoto dotazníku. Studuji 3. ročník Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, kombinovanou formu. Dotazník bude sloužit jako podklad pro bakalářskou práci na téma Obezita u dětí v předškolním věku. Dotazník je anonymní a získané informace budou použity pouze jako podklad pro moji práci. Děkuji za ochotu a čas, který vyplnění tohoto dotazníku věnujete. V Brně Radka Wagnerová, DiS. Pohlaví dítěte: chlapec dívka Rok narození dítěte: Výška dítěte: cm Hmotnost dítěte: kg 1. Prosím, označte v tabulce, frekvenci konzumace daných denních jídel vašim dítětem: Denní jídlo Pravidelně Občas Nikdy Snídaně Svačina I Oběd Svačina II Večeře


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    39 I u dětí s vyšší hmotností je nejčastěji volenou moţností několikrát týdně, ale následuje ji moţnost denně, coţ je třetina dětí. Několikrát měsíčně jí sladkosti o něco méně těchto dětí. Děti se zvýšenou a nadměrnou hmotností jí ve srovnání se skupinou dětí s normální hmotností častěji sladkosti každodenně. (Graf č. 21 v příloze č. 3) 10. Konzumace uzenin a pokrmů z rychlého občerstvení 10. Konzumuje Vaše dítě pokrmy z rychlého občerstvení nebo uzeniny? a) několikrát týdně b) několikrát měsíčně c) výjimečně d) nejí tyto pokrmy Tabulka 17a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 17a: Četnost konzumace uzenin a pokrmů z rychlého občerstvení Hmotnost Několikrát týdně Několikrát měsíčně Výjimečně Nejí tyto pokrmy Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 17b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 17b: Četnost konzumace uzenin a pokrmů z rychlého občerstvení Hmotnost Několikrát týdně Několikrát měsíčně Výjimečně Nejí tyto pokrmy Celkem Normáln


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    7 3 Teoretické podklady 3.1 úvod do problematiky Definice obezity Obezita je multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha charakterizována zmnoţením tělesného tuku. Je důsledkem interakce genetických dispozic s faktory zevního prostředí a je významným rizikovým faktorem, který se podílí na vzniku a rozvoji závaţných somatických onemocnění. Znepokojující je významný nárůst prevalence obezity v posledních letech, který je zapříčiněn nejčastěji zvýšenou spotřebou potravin s vysokou energetickou denzitou, vysokým podílem tuků, jednoduchých sacharidů a zároveň poklesem pohybové aktivity. Musíme mít na paměti, ţe zdraví dětí je klíčem ke zdraví celé dospělé populace (Hainerová, 2009) Prevalence obezity v dětské populaci V současnosti se obezita stává stále více problémem nejen u dospělých, ale i u dětí. Je obecně známo, ţe obezita v dětském věku předurčuje jedince k obezitě v dospělosti a v důsledku toho stoupá riziko předčasné nemocnosti a úmrtnosti vlivem komplikací obezity (Hainerová, 2
    Takže jste se dozvěděli, jaká norma hmotnosti u dětí je až rok. Měla by se brát v úvahu tabulka průměrných ukazatelů, ale je třeba si uvědomit, že existuje řada důvodů, které ovlivňují soubor hmotnosti dítěte, av každém jednotlivém případě se mohou lišit. Proto by odchylky na větší či menší straně neměly být považovány za patologické stavy. Míra přírůstku hmotnosti je zprůměrována a nikdo by je neměl považovat za ideál.


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    45 hraje hry na počítači nebo playstationu: denně několikrát týdně 1x týdně méně často Tabulka 22a vyjadřuje odpovědi respondentů v absolutních hodnotách. Tabulka 22a: Volný čas - playstation, PC Hmotnost Denně Několikrát týdně 1x týdně Méně Celkem Normální Zvýšená a nadměrná Celkem Tabulka 22b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 22b: Volný čas - playstation, PC Hmotnost Denně Několikrát týdně 1x týdně Méně Celkem Normální 18% 11% 16% 56% 100% Zvýšená a nadměrná 25% 19% 19% 38% 100% Celkem 20% 13% 16% 51% 100% Tabulky č. 22 vypovídají, ţe ve skupině všech dětí je nejvíce těch, kteří hrají hry na počítači nebo playstationu méně neţ jednou týdně, a to více neţ polovina. Pětina dětí denně, odpověď jednou týdně a několikrát týdně je zastoupena menším mnoţstvím odpovědí. Odpovědí u dětí s normální hmotností odpovídají výsledkům celkové skupiny. Odpovědi u dětí s hmotností vyšší jsou také podobné, ale možnost méně než jednou týdně je méně preferována. (Graf č. 27 v příloze č


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    33 Celkově jsou dětmi nejvíce preferovány sladké nápoje, jako limonády či častěji voda se sirupem. Druhé nejčastější jsou čaje, aţ na třetím místě je voda. Dţusy jsou nejméně četnou odpovědí. U dětí s normální hmotností jsou nejpreferovanějí čaje, na druhém místě slazené nápoje, voda opět aţ na třetím místě. I zde jsou dţusy výrazně nejméně početnou skupinou. U dětí s vyšší hmotností jsou velmi jednoznačně nejčetnější odpovědí slazené nápoje. Čaje a voda byly označovány stejně často a jsou druhé nejčetnější. Dţusy jsou nejméně frekventovanou odpovědí. Pouze jednou byla uvedena odpověď e) jiné a to mléko. Statisticky je toto číslo zanedbatelné. Opět je moţno povšimnout si zajímavé souvztaţnosti. Mezi dětmi s vyšší hmotností je pozorovatelná vyšší preference slazených nápojů a džusů. Naopak voda byla u těchto dětí méně často označena, méně oproti skupině s normální hmotností byly označovány také čaje. (Graf č. 16 v příloze č. 3) 5. Množství tekutin 5. Jaké množství tekutin vypije denně V
    60 c) několikrát měsíčně d) nepije tyto nápoje 7. Jak často Vaše dítě jí ovoce? a) kaţdý den b) 5x nebo 6x týdně c) 4x nebo 3x týdně d) 2x nebo 1x týdně e) méně často 8. Jak často Vaše dítě jí zeleninu? a) kaţdý den b) 5x nebo 6x týdně c) 4x nebo 3x týdně d) 2x nebo 1x týdně e) méně často 9. Jak často Vaše dítě jí sladkosti? a) denně b) několikrát týdně c) několikrát měsíčně d) nejí sladkosti 10. Konzumuje Vaše dítě pokrmy z rychlého občerstvení nebo uzeniny? a) několikrát týdně b) několikrát měsíčně c) výjimečně d) nejí tyto pokrmy
    72 Graf 11. Otázka číslo 1 - pravidelná frekvence konzumace potravy Graf 12. Otázka číslo 1 - občasná frekvence


Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    27 5 Výsledky průzkumu a jejich analýza V této části práce jsou postupně uvedeny otázky, které byly poloţeny v dotazníku. Kaţdou otázku doprovází tabulka číselně vyjadřující zastoupení odpovědí u respondentů, tabulka vyjadřující tyto hodnoty procentuálně a také stručný komentář. Tato data jsou zpracovány i graficky, tyto grafy je moţné nalézt v příloze č Frekvence konzumace potravy 1. Prosím, označte v tabulce, frekvenci konzumace daných denních jídel vašim dítětem: Denní jídlo Pravidelně Občas Nikdy Snídaně Svačina I Oběd Svačina II Večeře Následující tabulky ukazují, jaká je pravidelnost ve stravovacím reţimu ve zkoumaném vzorku dětí a v rámci této zkoumané skupiny nabízí také srovnání mezi dětmi s normální hmotností a dětmi s hmotností zvýšenou či nadměrnou. Tabulky 6a a 6b ukazují pravidelnosti stravovacího reţimu u celkového počtu těchto dětí, tab. č. 6a v absolutním vyjádření: Tabulka 6a: Děti celkem Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15157
cache: 0024:00:00