Jak na věc


tabulka hmotnosti u dětí

Hmotnost a Výška Grafy pro děti

    57 10 Seznam příloh 1. Dotazník 2. Percentilové grafy 3. Grafické vyjádření analýzy dotazníkového šetření 58
    2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a užila jen uvedených pramenů a literatury. V Brně dne.... Radka Wagnerová


Jaká je norma hmotnosti u dětí do jednoho roku? Stůl

    9 V tomto období dítě rádo kreslí, v kresbě se odráţí pohybová dovednost ruky i úroveň psychického vývoje. Myšlení předškolního dítěte je úzce spojeno s jeho vnímáním a činnost. Dokáţe dokončit úkol, který vyţaduje trpělivost a vytrvalost (Machová, 2008). 3.3 Faktory vzniku obezity V dětském věku je hlavní příčinou z velké většiny špatná ţivotospráva, tedy nerovnováha mezi příjmem energie a jejím výdejem. Zanedbatelné procento obezity dětí je zapříčiněno nemocí, genetickým syndromem a endokrinologickými onemocněními (MUDr. Pastucha ČRO, 2011). Další významnou příčinou je nepravidelné stravování. Obézní děti často nesnídají a problémem jsou i svačiny. Tyto nepravidelnosti způsobí, ţe u oběda má dítě velký hlad a zkonzumuje buď velké mnoţství potravy, nebo čekají na nevhodné vysoce kalorické potraviny. Tyto potraviny buď vyţadují od rodičů, nebo jim je rodiče samotní nabízejí (hranolky, sušenky, uzeniny, majonéza). Problémem je také pití slazených nápojů, které přinášejí jen prázdné kalo
    Novorozenci musí vyšetřit pediatr. Při prvním vyšetření je vaše dítě zváženo. Po nezbytném počtu dní strávených v nemocnici je dítě opět zváženo. Jedná se o tyto číselné údaje o hmotnosti při narození a hmotnosti v den vyprazdňování, které ovlivňují další zvýšení hmotnosti.
    Z těchto důvodů se váha dítěte při výdeji z nemocnice liší od porodní hmotnosti přibližně o 5-10 procent. A počítání rychlosti přírůstku hmotnosti u vašeho dítěte je přesně z tohoto čísla.
    - Psychologický a fyzický stav matky během těhotenství. Časté stresové stavy během období těhotenství se odrážejí jak ve zdraví dítěte, tak v jeho hmotnosti.
    Extrémní hodnoty percentilu, méně než 3 pro podvýživu a více než 97 pro obezitu musíte konzultovat s odborníky! V případě jakýchkoliv pochybností navštivte svého dětského lékaře nebo odborníka na obezitologii, těm jsou totiž tabulky primárně určeny.


Mám se obávat, že se odchyluji od normy?

    28 Tabulka 6b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 6b: Děti celkem Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 67% 23% 10% 100% Svačina 1 74% 18% 8% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 66% 23% 10% 100% Večeře 95% 5% 0% 100% Následují tabulky dětí s normální hmotností. Tabulka 7a je vyjádřena číselně. Tabulka 7a: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Tabulka 7b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 7b: Dětí s normální hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 73% 18% 9% 100% Svačina 1 71% 20% 9% 100% Oběd 98% 2% 0% 100% Svačina 2 69% 20% 11% 100% Večeře 93% 7% 0% 100% 28
    V každém případě odborníci stanovili normu pro hmotnost dítěte do jednoho roku. Jedná se o průměrný ukazatel, ale pro něj je orientován hostující sestry a pediatři dětského polyklinika.


Hmotnostní norma u dětí mladších jednoho roku: tabulka

    29 Z tabulek 7 vyplývá, ţe asi tři čtvrtiny dětí s normální hmotností pravidelně snídají a svačí. Přibliţně kaţdé desáté dítě nesnídá či nesvačí nikdy. Naopak naprostá většina dětí pravidelně obědvá a jenom o málo méně dětí pravidelně večeří. Všechny děti obědvají a večeří alespoň občas. Následují tabulky dětí se zvýšenou a nadměrnou hmotností. Tabulka 8a je vyjádřena číselně. Tabulka 8a: Dětí se zvýšenou a nadměrnou hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Tabulka 8b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 8b: Děti se zvýšenou a nadměrnou hmotností Pravidelně Občas Nikdy Celkem Snídaně 50% 38% 13% 100% Svačina 1 81% 13% 6% 100% Oběd 100% 0% 0% 100% Svačina 2 63% 31% 6% 100% Večeře 100% 0% 0% 100% Z tabulek 8 vyplývá, ţe pouze polovina dětí s vyšší hmotností pravidelně snídá. Osmina dětí dokonce nesnídá nikdy. O něco lepší je situace u odpolední svačiny, kdy pravidelně svačí asi dvě třetiny dětí. Dopolední svačinu pravidelně konzumuje vět


Zjistěte v tabulkách, jak je na tom vaše dítě

    20 jako hranice obezity (Pařízková, Lisá, 2007, str. 33,40). Percentilové grafy jsou uvedeny v příloze číslo Posouzení příčiny obezity Z hlediska výskytu obezity, kardiovaskulárních onemocnění a diabetu je potřebné zjistit rodinnou anamnézu, osobní anamnézu a nutriční anamnézu. U dětí se pouţívají percentilové grafy. Rodinná anamnéza: zjišťuje se nadměrná hmotnost členů rodiny, ţivotní styl a funkčnost rodiny. Osobní anamnéza: zjišťují se lékové medikace včetně psychofarmak, porodní hmotnost dítěte, perinatální údaje, zejména předčasné narození, intrauterinní nebo také gestační diabetes matky. Důleţité jsou také údaje o hmotnostních přírůstcích (Hainerová, str. 88). Posouzení výšky dítěte a jeho biologického věku: děti s prostou obezitou jsou obvykle středního nebo vyššího vzrůstu. Mají urychlený biologický věk (Lebl 2004). Pokud jsou nadále pochybnosti o příčině obezity, provádí se laboratorní vyšetření. Při hodnocení výţivového stavu sledujeme poměr mezi příjmem a výdejem energie a r
    50 min. u poloviny členů rodiny nebyla ani jednou zvolena. Ve skupině dětí se zvýšenou nebo nadměrnou hmotností je velká část dětí, u kterých se v rodině vyskytuje nadváha nebo obezita u několika členů rodiny. Méně je těch, u kterých se dle odpovědí v rodině nadváha nebo obezita vyskytuje minimálně u poloviny rodinných členů. U třetiny dětí s vyšší hmotností se tedy nadváha vyskytuje u alespoň poloviny členů rodiny, coţ je výrazný rozdíl oproti nulovému zastoupení této odpovědi u dětí s normální hmotností. Naopak výrazně méně jsou u dětí s hmotností vyšší zastoupeny odpovědi, ţe nadváha se vyskytuje v jednom či ţádném případu. (Graf č. 30 v příloze č. 3) 50


Norma hmotnosti u dětí mladších jednoho roku

    55 9 Seznam použité literatury Monografie 1. DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., s. ISBN FOŘT, P. Stop dětské obezitě. 1. vydání. Praha: Euromedia Group, k.s. Ikar, s. ISBN FOŘT, P. Moderní výţiva pro děti. 2. vydání. Praha: Metramedia, s. ISBN FRAŇKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ-JANÜ, V. Psychologie výţivy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, GALLOWAY, J. Děti v kondici. 1. Vydání. Praha: Grada Publishing, a. s s. ISBN HAINER, V. Obezita. 1. vydání. Praha: Triton, s. ISBN HAINER, V. Základy klinické obezitologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s s. ISBN HAINEROVÁ, I. A. Dětská obezita. Praha: Maxdorf, s. ISBN HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. a kol. Diplomové a závěrečné práce. 1. vydání. Olomouc: UP Olomouc, s. ISBN KUČERA, M. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. ISBN LEBL, J., ZAPLETALOVÁ, J., KOLOUŠKOVÁ, S. Dětská endokrinologie. 1. Vydání. Praha: Galén, s. ISBN MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učit
    32 V obou skupinách i skupině celkové je nejoblíbenější bílé pečivo. U dětí s vyšší hmotností je to s větším rozdílem, především na úkor pečiva s přídavky semínek či zrníček. Celozrnné pečivo je u obou skupin na shodném 3. místě. (Graf č. 15 v příloze č. 3) 4. Preference nápojů 4. Jaké nápoje pije Vaše dítě nejčastěji? Je možné zvolit i více odpovědí. a) pitnou vodu b) minerální vodu, limonádu, vodu se sirupem c) džus d) čaj e) jiné, uveďte: Tabulka 11a vyjadřuje odpovědi respondentů v číselných hodnotách. Tabulka 11a: Preference nápojů Hmotnost Voda Slazené nápoje Džusy Čaje Celkem Normální Zvýšená či nadměrná Celkem Tabulka 11b vyjadřuje odpovědi respondentů v procentech. Tabulka 11b: Preference nápojů Hmotnost Voda Slazené nápoje Džusy Čaje Celkem Normální 29% 32% 5% 35% 100% Zvýšená či nadměrná 20% 48% 12% 20% 100% Celkem 26% 36% 7% 31% 100% 32
    72 Graf 11. Otázka číslo 1 - pravidelná frekvence konzumace potravy Graf 12. Otázka číslo 1 - občasná frekvence


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00