Jak na věc


tělovýchovné jednoty

Statutární orgán a zastupování Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

       Pro svolání, řízení a průběh jednání členské schůze, valné hromady event. konference oddílu/klubu platí stejná ustanovení jako pro valnou hromadu TJBP – viz článek IX. e), f) g) stanov TJBP.
    V případě potřeby máte možnost u nás absolvovat cílenou regeneraci (zaměřenou především na prevenci přetížení a přetrénování) či rehabilitaci (zaměřenou na odstranění již vzniklých poškození pohybového aparátu, ke kterým může docházet v důsledku dlouhodobého přetěžování, při chybných pohybových stereotypech, při neadekvátní fyzické námaze či v důsledku poúrazových stavů. Poradíme Vám při výběru vhodné sportovní aktivity.
    e) Veškerý majetek je vlastnictvím spolku jako celku. Nečlení se na vklady či podíly jednotlivých členů. Při ukončení členství oddílu/klubu či pobočného spolku (odchodu ze spolku), zůstává všechen majetek ve vlastnictví spolku TJBP, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
    b) Generální sekretář je zároveň členem statutárního orgánu TJBP. Řídí profesionální útvary TJBP, které zabezpečují její chod na úseku sportovním, hospodářském a správním.


Základní práva členů Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    e) Využívá možnosti dané právními předpisy pro podnikání, ať již na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů, ke zlepšení ekonomických podmínek TJBP a jednotlivých oddílů/klubů. Veškerá případná hospodářská činnost nesmí být využívána pro vytváření zisku. Získané prostředky lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku (§ 217 OZ).
    b) Usnesení a rozhodnutí valné hromady TJBP se přijímají, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů, v případě změny stanov nebo návrhu na zánik TJBP, nejméně třípětinová většina přítomných delegátů.
    a) Výbor TJBP rozšířený o předsedy oddílů/klubů (dále jen RV TJBP) plní v mezidobí valných hromad TJBP funkci nejvyššího orgánu ve věcech, které náleží do rozhodnutí valné hromady – viz článek IX d) stanov TJBP, vyjma bodů 1, 2, 3 a 4.
    c/         Tělovýchovná jednota Bohemians Praha je zapsána jako spolek od 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl L, vložka č. 1051.
    b) Volit a být volen od 16 let do orgánů oddílů/klubů. Za předsedu a hospodáře oddílů/klubů může být volen jen člen TJBP starší 18 let. TJBP uzavře s hospodářem oddílu dohodu o hmotné odpovědnosti.
    b) Sportovním oddílem/klubem se rozumí kolektiv, který sdružuje své členy v určité společné sportovní, tělovýchovné nebo turistické aktivitě (specializaci).


Kolektivní členství v Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    a) Organizuje a rozvíjí pravidelnou činnost tělovýchovných, sportovních a turistických aktivit pro zájemce, především děti a mládež, v souladu s podmínkami a tradicemi TJBP.
    d) Osoby oprávněné zastupovat TJBP podepisují za TJBP tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJBP připojí svůj podpis. Pokud je pro dané právní jednání vyžadována nebo smluvně sjednána písemná forma, připojí k názvu TJBP podpisy alespoň dvě oprávněné osoby. Oprávněné osoby mohou také písemně pověřit jiného člena výboru TJBP k právnímu jednání za TJBP, anebo udělit k témuž účelu plnou moc jiné, důvěryhodné třetí osobě.
    b) Výbor oddílu/klubu je řídícím orgánem oddílu/klubu v období mezi členskými schůzemi, valnými hromadami eventuálně konferencí oddílu/klubu a schází se ke svému jednání dle potřeby – zpravidla 1 x měsíčně. Členem výboru oddílu/klubu se může stát pouze řádný člen TJBP starší 16ti let. Předseda a hospodář musí být starší 18ti let.


Vrcholné a řídící orgány oddílů/klubů a Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    e) TJBP vede věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a v případě vyzvání státních či střešních sportovních orgánů může TJBP evidenci poskytnout pro účely statistických šetření. Evidence členů je neveřejná (§236 OZ) a musí být vedena a užívána v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Přístup do databáze evidence členů mají pouze členové statutárního orgánu a dále osoby pověřené výborem TJBP nebo výborem příslušného oddílu/klubu.
    e) Valná hromada může zmocnit výbor TJBP provádět v mezidobí valných hromad TJBP nezbytná opatření, které z časových důvodů nesnesou odklad a podle čl. IX stanov TJBP jsou v pravomoci valné hromady TJBP.
    TJ Bohemians Praha zaniká rozhodnutím svého nejvyššího orgánu, tj. valnou hromadou TJBP, která současně podá návrh na likvidaci spolku podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
    b) TJBP může rovněž vstupovat do obchodních vztahů a také zakládat nebo se podílet na zakládání obchodní korporace, nabývat a převádět majetkové podíly v obchodní korporaci, nebo jiná majetková (hmotná i nehmotná) práva.
    Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, včetně měření základních antropometrických parametrů - výška, váha, BMI, krevní tlak a tepová frekvence, orientační posouzení pohybového aparátu, klidové a zátěžové EKG. Délka vyšetření: 30 min.


Valná hromada Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    Naše pracoviště nabízí komplexní preventivní, posudkovou, diagnostickou a léčebnou péči všem sportujícím osobám bez ohledu na stupeň výkonnosti (rekreační, výkonnostní i vrcholoví sportovci).Provádíme posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu v souladu s platnou legislativou (vyhláška 391/2013 Sb.).
     e) Vlajku tvoří obdélník. Na přední straně pruhovaného zeleno-bílého pole vlajky je uprostřed umístěn zeleno-bílý znak TJBP. Zadní strana vlajky je jednobarevná – zelená nebo bílá.
    Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, včetně měření základních antropometrických parametrů - výška, váha, BMI, krevní tlak a tepová frekvence, orientační posouzení pohybového aparátu, klidové a zátěžové EKG. Dále spiroergometrické vyšetření, stanovení VO2 max, anaerobního prahu, doporučení rozmezí optimální tepové frekvence pro spalování tuků, redukci hmotnosti, aerobní či intervalový trénink. Toto vyšetření umožňuje vypracovat doporučení pro optimální nastavení tepové frekvence např. při tréninku se sportestrem.
    Řídící činnost se uskutečňuje v oddílech/klubech, pobočných spolcích a v TJBP prostřednictvím členů TJBP, kteří jsou do funkce voleni vrcholnými orgány.


Kontrolní a revizní komise Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha.

    g) Územní působnost TJBP se vztahuje na celé území hlavního města Prahy a do míst, v České republice, s nimiž je činnost TJBP spjata a propojena majetkově, či sportovně.
    c) Uvědoměle dodržovat kázeň a zásady společného soužití, šetřit, chránit a zvelebovat majetek TJBP a respektovat zásady ekologického chování a ochrany přírody.
    – odpovídá za vedení evidence členské základny oddílu/klubu a předání přihlášek a seznamu členů centrální matrice TJBP. Evidence členů je neveřejná a musí být vedena a užívána v souladu s článkem II. e) těchto stanov.
    Konečná rozhodnutí ve věcech disciplinárních, sportovně-technických, přestupních či jakýchkoliv stížností ze strany členů TJBP mohou být přezkoumána formou mimořádné revize na úrovni KRK TJBP. O jejím návrhu rozhoduje výbor TJBP.
    a) Stanovy Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha (dále v textu jen TJBP) vycházející z ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ), název a symbolika, vše bylo projednáno a schváleno valnou hromadou TJBP dne 18. 04. 2016


Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    – přezkoumává a provádí kontroly ekonomických a právních operací prováděných v rámci TJBP. Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny orgány TJBP a jejich členy, dále i na zaměstnance TJBP.
    a) Kontrolní a revizní komise TJBP (dále jen KRK) je volena valnou hromadou TJBP a odpovídá jí za svou činnost. KRK musí mít minimálně tři členy. Členové KRK nemohou být současně členy výboru TJBP či RV TJBP.
    a) Volba do funkcí se provádí podle volebního řádu schváleného valnou hromadou TJBP, v ostatních otázkách se hlasuje veřejně /pokud přítomní delegáti nerozhodnou jinak/.
    c) Valná hromada volí členy výboru TJBP, statutární orgán (radu výboru TJ) a členy kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) a stanoví délku jejich funkčního období. Pokud valná hromada nestanoví délku funkčního období volených orgánů, je toto období čtyřleté.
    b) V kompetenci rady výboru a jeho členů je zajišťovat právní jednání TJBP a to vždy obezřetně a s péčí řádného hospodáře podle účelu těchto stanov a v souladu s rozpočtem TJBP a také na základě usnesení schválených valnou hromadou PTU, jakož i schválených rozhodnutí výborem TJBP.


Základní povinnosti členů Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    b) Členství v TJBP je platné pouze u členů, kteří jsou řádně evidováni v centrální matrice TJBP. Členství ve spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce (§ 232 OZ)
    b/         Tyto stanovy, vypracované v souladu s ustanovením Občanského zákoníku 89/1012  Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny valnou hromadou TJBP dne 18. 04. 2016.
    d) V souladu s § 251 OZ je každý člen oprávněn účastnit se zasedání členské schůze svého oddílu/klubu resp. pobočného spolku a požadovat informace vztahující se k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit, nebo by jejich prozrazení způsobilo spolku vážnou škodu, nelze mu je poskytnout.
    a) TJBP může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší doplňkovou (hospodářskou) činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za podmínek stanovených zákonem, a tím také vytvářet podpůrnou ekonomickou základnu pro plnění a financování svého účelu – hlavního poslání.


Zrušení Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    c) Každý člen rady výboru TJBP je oprávněn zastupovat TJBP samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru TJBP.
    d) Valné hromady, řídící orgány TJBP, oddílů/klubů a pobočných spolků jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů nebo členů.
    – o svých zjištěních podává zprávy podle povahy zjištění a svého zvážení – předsedovi TJBP, radě výboru TJBP nebo výboru TJBP, povinně pak vždy valné hromadě TJBP i s případným návrhem nápravných opatření, pokud jsou nutná.
    b) Valná hromada TJBP plní funkci shromáždění volených delegátů oddílů/klubů resp. pobočných spolků podle klíče stanoveného výborem TJBP ve smyslu § 256 OZ. Delegáti, starší 18 ti let, jsou na valnou hromadu TJBP voleni členskou schůzí, valnou hromadou resp. konferencí oddílu/klubu případně pobočného spolku.
    a/         Jakékoliv další postupy v činnosti a ostatní rozhodnutí spolku se vždy musí řídit platnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Představujeme ambulanci TVL Brno

    f) Pro schválení usnesení a hlasování platí stejná ustanovení, jako pro usnesení valné hromady TJBP – viz článek X. V případě nutnosti lze projednat a schválit potřebná usnesení korespondenční formou (per rollam).
    a) Výbor TJBP je řídícím orgánem TJ v období mezi valnými hromadami TJBP a schází se ke svému jednání obvykle 1 x měsíčně. Výbor TJBP má maximálně 13 členů. Členem výboru TJ se může stát pouze řádný člen TJBP, starší 18ti let.
    Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, včetně měření základních antropometrických parametrů - výška, váha, BMI, krevní tlak a tepová frekvence, orientační posouzení pohybového aparátu, klidové a zátěžové EKG. Dále spiroergometrické vyšetření, stanovení VO2 max, anaerobního prahu, doporučení rozmezí optimální tepové frekvence pro spalování tuků, redukci hmotnosti, aerobní či intervalový trénink. Navíc je tato prohlídka doplněna o komplexní kineziologický rozbor a návrh nápravných opatření erudovaným fyzioterapeutem.
    Kolektivním členem TJBP může být právnická osoba jako pobočný spolek v souladu s ustanoveními § 228 a dalších souvisejících v OZ. Přijetí nového pobočného spolku schvaluje valná hromada TJBP.


Majetek a hospodaření Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

    b) Rozvíjí u svých členů, zejména dětí a mládeže vlastenecké cítění, morálně volní vlastnosti, kulturní a společenské zájmy, sportovní návyky, zajišťuje sportovní přípravu, zásady ekologického chování a ochrany přírody.
    a) Vedoucím pracovníkem profesionálních útvarů je generální sekretář TJBP, který je za svou činnost odpovědný výboru TJ. Generální sekretář má právo zúčastňovat se jednání výboru TJBP nebo RV TJBP.
    d) TJBP se může k prosazování svých zájmů dobrovolně sdružovat do dalších zájmových spolků, zejména sportovně zaměřených /na příklad ČUS, PTU  a podobně/.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00