Jak na věc


strategický rámec map vysokomýtsko

Návrh koncepce Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016

    Strategický plán rozvoje města je zásadní a komplexní strategický rozvojový dokument s dlouhodobým horizontem a dopadem na občany, organizace a zájmová sdružení i podnikatele na území města. Smyslem strategického plánu je vytyčit základní směry budoucího rozvoje, jež jsou deklarovány strategickou vizí a cíli.
    Pozvánka na jednání pracovní skupiny č. 2Vážení, dovolte mi, abychom Vás pozvali na 3. jednání pracovní skupiny č.2 v rámci zpracování „Strategického plánu rozvoje města“, která se uskuteční 23.5.2017 v 10:15 hod v zasedací místnosti MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 1, zasedací místnost rady města. Na pracovní skupině se budou procházet oznámkované aktivity od členů pracovních skupin v rámci návrhové části strategického plánu.Schůzka pracovní skupiny je otevřená veřejnosti.
    Oznámení koncepce Strategického plánu rozvojepodle § 10 c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 [PDF, 1,3 MB]


MČ Praha-Kolovraty - Oficiální web Kolovrat a Lipan

    Pozvánka na jednání pracovní skupiny č. 1Vážení, dovolte mi, abychom Vás pozvali na 3. jednání pracovní skupiny č.1 v rámci zpracování „Strategického plánu rozvoje města“, která se uskuteční 23.5.2017 v 9:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 1, zasedací místnost rady města. Na pracovní skupině se budou procházet oznámkované aktivity od členů pracovních skupin v rámci návrhové části strategického plánu.Schůzka pracovní skupiny je otevřená veřejnosti.
    Pozvánka na jednání Pracovní skupiny č. 1Vážení, dovolte mi, abychom Vás pozvali na 2. jednání pracovní skupiny č.1 v rámci zpracování „Strategického plánu rozvoje města“, která se uskuteční 23.3.2017 v 9:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 1, zasedací místnost rady města. Na pracovní skupině dojde k projednání projektových fiší a k priorizaci aktivit.Schůzka pracovní skupiny je otevřená veřejnosti
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Posouzení Strategického plánu rozvojePo schválení návrhové části SPR a AP Komisí pro strategický rozvoj bylo požádáno o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a o posouzení hodnocení vlivu na zdraví návrhové části Strategického plánu rozvoje. Po dodání stanoviska a posouzení vlivu na zdraví bylo podáno oznámení koncepce „Strategického plánu rozvoje“ podle § 10 c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 na odbor Životního prostředí JMK.
    Schválení strategického plánu rozvoje a akčního plánu Komisí pro strategický rozvojVážení,chtěli bychom Vás touto cestou informovat o schválení Strategického plánu rozvoje a Akčního plánu Komisí pro strategický rozvoj.Na 4. zasedání KSR navrhli členové drobné změny v monitorovacích indikátorech u jednotlivých strategických cílů, které byly následně opraveny. Dále se členové dohodli SP a AP schválit pomocí per rollam.Dne 14.7.2017 započalo hlasování pomocí emailu a ukončeno bylo dne 19.7.2017.Výsledek hlasování členů Komise pro strategický rozvoj:Souhlasím: 9 hlasůNesouhlasím: 1 hlasZdržuji se: 3 hlasy


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Pozvánka na Komisi pro strategický rozvoj (KSR) k tvorbě Strategického plánu rozvoje města HodonínVážení,tímto si Vás dovolujeme pozvat na třetí schůzku Komise pro strategický rozvoj, která se uskuteční ve středu 31.5.2017 od 15:00 hod, v budově MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 1, zasedací místnost rady města. Program jednání: - projednání oznámkovaných aktivit od členů KSR Zasedání je otevřené veřejnosti.
    Pozvánka na jednání Pracovní skupiny č. 2Vážení, dovolte mi, abychom Vás pozvali na 2. jednání pracovní skupiny č. 2 v rámci zpracování „Strategického plánu rozvoje města“, která se uskuteční 23.3.2017 v 10:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 1, zasedací místnost rady města. Na pracovní skupině dojde k projednání projektových fiší a k priorizaci aktivit.Schůzka pracovní skupiny je otevřená veřejnosti


Strategický plán rozvoje města 2017 - 2022

    Akční plán [PDF, 215 kB]Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města 2017 - 2022. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.
    SWOT analýza [PDF, 90 kB]Byly zpracovány jednotlivé dílčí části SWOT analýzy, aby detailně popsaly současný stav města Hodonína a lépe tak vyjádřily celkovou pozici města a daných oblastí. Silné stránky reprezentují faktory, na kterých lze stavět budoucí pozici města, slabé stránky naopak reprezentují faktory, které mohou omezit další rozvoj silných stránek. Příležitosti a hrozby obsahují ty body, které mohou mít na město Hodonín dopad a mohou město déle ovlivnit, popř. obsahují body, které by měly na rozvoj Hodonína dopad, ale město je nemůže zcela ovlivnit (ovlivnitelné jsou např. formou prosazování zájmů na krajské úrovni politiky).
    PESTLE analýza [PDF, 159 kB]PESTLE analýza je analytická technika sloužící k posouzení a vyhodnocení okolních vlivů jak na strategický plán rozvoje města, tak i na konkrétní aktivity v rámci této strategie.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00