Jak na věc


starosta ing.jaroslav houba registr majetkových př

Náhradní výsadba v intravilánu města

    Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Rozšíření Státní ZUŠ Uherské Hradiště schváleno

    a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce)f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům z
    Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek
    Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek
    Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2006 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.


Kotlíková dotace - kompletní informace z Ministerstva životního prostředí ČR

    (5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
    Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2006
    Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Informace z úřadu - březen 2017

    Jsem rád, že se můžu s Vámi, vážení občané, podělit o radost. Z čeho? Z toho, že žijí mezi námi lidé, kteří se dokážou podělit o plody své práce také s námi občany obce Křečovice. V posledním týdnu to je Ing. Jiří Hradecký, který věnuje obci a tím zejména občanům vesničky Vlkonice finanční příspěvek v částce 34.000,-- na novou čekárnu ve Vlkonicích. Dlouhodobě je to MVDr. František Dolejší, který obstarává pro všeobecné veselí ve Vlkonicích kapelu, zpěváky a ostatní požitky – letos zakoupil do Vlkonic všechny lavičky a stůl na venkovní posezení na návsi. Nemají to tam vlkoničtí špatné, že? Přejeme jim to!
    Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek
    (Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek
    Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti, kdy mám prostřednictvím Křečovických listů první příležitost po komunálních volbách 2006 vyjádřit písemně poděkování vám všem, kteří jste přišli k volbám a vyjádřili tak, že vám obec Křečovice není lhostejná. Dali jste tak podporu svým kandidátům. Věřte však, že tuto podporu budou potřebovat ti, kteří byli zvoleni do zastupitelstva po celé volební období. Vaše názory, náměty, ale i konkrétní pomoc při jejich realizaci a plnění ostatních akcí volebního programu budeme všichni jen vítat.


Nebezpečí vzniku požárů na katastru naší obce

    Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek
    Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek
    (3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
    Obec Křečovice nabízí k prodeji ještě 5 zbývajících parcel na výstavbu rodinných domků v Křečovicích. Cena: 200,-Kč/m2. Obec provede výstavbu infrastruktury. Zájemci mohou zaslat písemnou žádost na OÚ v Křečovicích.
    Starosta dále plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady, vydává pokyny tajemníkovi úřadu k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady, svolává a řídí porady vedení.


Program leteckého dne 20.8.2016

    Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy. Zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.
    Ano přátelé, když si člověk přestává něčeho - třeba vody a orné půdy, nebo někoho - třeba dobrého člověka vážit, musí ho život poučit. Potom, pokud je rozumný možná změní názor a chování… Díky za to.
    Vyhlášky č.1/2003 a 2/2003 jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ v Křečovicích i na vývěsních tabulích v osadách. Všichni občané se s obsahem vyhlášek ve svém zájmu mohou seznámit. Po nabytí účinnosti budou zveřejněny na internetu.
    Obec Křečovice oznamuje záměr pronajmout k trvalému bydlení obecní byt (2 místnosti, koupelna. WC) + provozovnu hostince (bez sálu). Zájemci mohou podat písemnou žádost do 30.1.2004 na OÚ v Křečovicích.
    Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Informace pro rodiče a jejich děti - na ZŠ Boršice vznikla nová pobočka státní ZUŠ Uherské Hradiště

    (6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.
    Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2007
    Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek
    (2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00