Jak na věc


správní řád aktuální znění

Správní řád, Soudní řád správní

    Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...
    Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...
    Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním ...


ÚZ č. 1315 - Hazardní hry, daň z hazardních her - duben 2019

    KOUPITObsah publikaceOBSAHSeznam autorů (a jejich kapitol) - str. 7Seznam zkratek - str. 8Úvod - str. 11I. část: Trestání ve správním právu – přestupky: obecná hmotněprávní úprava - str. 151. Základní východiska nové úpravy správního trestání - str. 152. Pojem přestupku v nové právní úpravě - str. 223. Odpovědnost fyzické osoby za přestupek - str. 354. Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby za přestupek - str. 465. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 586. Zánik odpovědnosti za přestupek - str. 707. Správní tresty za přestupky a principy jejich ukládání - str. 778. Ochranná opatření - str. 889. Specifika trestání mladistvých za přestupek - str. 9410. Registr přestupků - str. 101II. část: Trestání ve správním právu – přestupky: obecná procesně právní úprava - str. 1071. Principy nové úpravy řízení o přestupku - str. 1072. Subjekty přestupkového řízení - str. 1203. Příslušnost správních orgánů k řízení o přestupku - str. 1264. Postup před zahájením řízení o přestupk
    Cena: 710 KčKOUPITOblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetíJaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.
    Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního ...
    Právní úprava daně z hazardních her se od 1. 4. 2019 mění v oblasti zdanění vracených vkladů, limitů pro započtení výher, přepočtu cizích měn a také v oblasti informačních povinností obecních úřadů. Publikace dále obsahuje zákon o hazardních hrách a další související předpisy. ...


Učebnice Občanský soudní řád, Soudní řád správní - Petr Hlavsa

    Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví; v dubnu 2019 byly novelizován celní zákon a zákon o Celní správě ČR. Najdete ...
    Cena: 980 KčKOUPITVzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkamiLukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Učebnice Občanský soudní řád Soudní řád správní - Petr HlavsaObčanský soudní řád Soudní řád správní Úvod publikace je věnovan stručnému seznámení s aplikací komunitárního práva v ČR a k předběžné otázce v soudní praxi. Občanský soudní ...
    Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...
    Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...


ÚZ č. 1316 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti - duben 2019

    Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. Od minulého vydání ...
    Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také ...
    Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména ...
    Cena: 320 KčKOUPITZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturouMarta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Učebnice Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou - Jana Brothánková, Marie ŽiškováSoudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou Publikace obsahuje úplné znění soudního řádu správního podle stavu k 1. 1. 2006 a postihuje základní principy a instituty právní úpravy ...


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

    KOUPITObsah publikaceSprávní řád dosud v edici ÚZ vyšel pod č. 46, 67, 97, 148, 188, 209, 229, 233, 254, 261, 281, 297, 311, 335, 353, 385, 425, 450, 545, 726, 862, 919, 983, 1032, 1101, 1147, 1202 a 1262. Toto č. 1291 se od č. 1262 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.
    Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ...


Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

    Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost z pohledu práva sociálního zabezpečení a práva životního prostředí (zde s ohledem na rozsáhlost materie na vybraném úseku práva horního).Prvou, stěžejní část publikace věnují autoři problematice trestání ve správním právu. Tato oblast prochází v současnosti dynamickým vývojem, kdy v roce 2017 došlo k zásadním legislativním změnám v pojetí a koncepci správněprávní odpovědnosti a výraznému zjednodušení doposud velmi složitého systému správních deliktů. Nejvýznamnějším a nejobsáhlejším druhem správního deliktu se stal přestupek, jehož se v novém pojetí může dopustit jak osoba fyzická v postavení běžného občana, tak i podnikající fyzická osoba, ale i osoba právnická. Autorský kolektiv proto věnuje problematice
    Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také ...
    Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...
    Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...


ÚZ 862 SPRÁVNÍ ŘÁD - k 21.11.2011

    Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...
    Učebnice Občanský soudní řád Soudní řád správní - Petr HlavsaObčanský soudní řád Soudní řád správní Čtvrté aktualizované a doplněné vydání obsahuje úplné znění občanského soudního řádu, soudního řádu správního a dalších předpisů ...
    Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...


ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

    Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám v rámci správního řízení. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019, 128 stranISBN: 978-80-7488-324-8Další informace k tématu "Správní řád, soudní řád správní, přestupky" zde.Cena: 75 Kčvčetně 10% DPH
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů ...
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů ...
    ÚZ 862 SPRÁVNÍ ŘÁD - k 21.11.2011Publikace nabízí komplexní pohled na velkou novelu Správního řádu ke dni 1. 1. 2012. Kromě úplného znění správního řádu Vám nabízí také jeho prováděcí vyhlášku o rozsahu hotových ...
    Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...


Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

    V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...
    Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...
    Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona, a které byly rovněž změněny. ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00