Jak na věc


směrnice pro zadávání veřejných zakázek v elektron

Sebevražda v základní škole v Boru u Tachova

    23 faktorů. Stanovit přesnou diagnózu a rozsah postižení u onkologických pacientů pomocí PET znamená ušetřit náklady na chemoterapii, radioterapii či chirurgickou léčbu. Zobrazování distribuce pozitronových zářičů lze provádět 3 způsoby: 1) pomocí jednoúčelových kamer pro PET: Přínos jednoúčelových PET kamer pro klinickou praxi je jednoznačně prokázaný včetně příznivého ekonomického efektu na zdravotní péči. 2) pomocí hybridních systémů SPECT/PET: Hybridní systémy lze instalovat doplněním stávajících zařízení SPÉCT koincidenční aparaturou. Diagnostický přínos těchto systémů se jeví jako problematický, jeho klinické zkoušení není dosud plně uzavřeno. 3) pomocí SPÉCT kamer vybavených těžkými kolimátorv pro detekci záření 511 kev: Tyto systémy lze doporučit pouze pro kardiologická vyšetření K PET vyšetření se v současnosti nejvíce používá fluorodeoxyglukoza 18F-FDG (jediné radiofarmakon, které je nyní v ČR dostupné). Používaná radiofarmaka mají krátký poločas rozpadu a s výjimkou fluoru (


V sobotu hraje Viktoria proti Jiskře Domažlice

    10 pracoviště je vybaveno dvěma přístroji. Jeden je nejvyšší třídy s velkoplošným zesilovačem, plně digitalizovaný, včetně intervenčních programů - cena do 50 mil. Kč. Druhý přístroj, opět plně digitalizovaný, s velkoplošným zesilovačem - cena do 25 mil. Kč. Je možno využít univerzální sklopnou stěnu s C ramenem a angio programy (skiaskopicko-skiagrafický komplet I. kategorie) práce v 1,5 směnách denně, stálá dostupnost vyškolený tým - minimálně 4 radiologové školení v cévních a mimocévních intervencích, kvalifikovaní SZP minimální počet nemocných (bez rozlišení spektra) 1500 ročně Pracoviště II. kategorie: velké nemocnice, zabezpečující mimo jiné i neurochirurgické a urgentní angiologické služby (vybrané vyšší územní celky); fakultní nemocnice, ve kterých není angio-intervenční pracoviště l. kategorie jeden přístroj s C-ramenem, velkoplošným zesilovačem, plně digitalizovaný; cena do 40 mil. Kč minimálně 2-3 radiologové školení v cévních a mimocévních intervencích, kvalifikovaní SZP pr


Rekreační dům v Mlečicích navštívil nezvaný host

    14 kombinovaná radikální léčba (společně s léčbou chirurgickou a chemoterapeutickou), u jedné třetiny jako léčba paliativní. Vzhledem k narůstající incidenci nádorových onemocnění a stále rostoucím požadavkům na technické vybavení radioterapeutického pracoviště, je nutno počítat s tím, že dosáhnout určitého mezinárodního standardu bude v ČR ekonomicky náročné. Přestože vybavení radioterapeutických pracovišť v zemích EU není všude stejné, obecně je u nás ve srovnání s nimi, jednoznačně nižší úroveň technické vybavenosti pro radioterapii a to jak samotných ozařovačů ( nízký počet lineárních urychlovačů), tak prostředků pro ozařovací techniky šetřící zdravé tkáně. O nedostatku simulátorů ani nemluvě. Rovněž u nás chybí možnosti pro provádění některých moderních technik brachyterapie ( např. permanentní implantace u karcinomu prostaty, intravaskulární brachyterapie v prevenci vaskulárních restenoz apod.) Velmi neefektivní u nás je roztříštěnost léčby na malých pracovištích, což znemožňuje


Na hokejový Třinec v Plzni o den dřív, už ve čtvrtek

    20 Obecná problematika: Rtg terapeutický ozařovač je určen pro léčbu nenádorových onemocnění, cena přístroje je cca 10 mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 32 přístrojů ( dle odborné společnosti 33 ), z toho 29 bylo starších 8 let. Na těchto přístrojích bylo provedeno celkem výkonů. Tento počet přístrojů představuje 1 přístroj na obyvatel. Je doporučen 1 přístroj na 500 tis. obyvatel, tj. celkem cca 20 přístrojů. Závěr: Lze předpokládat, že část stávajících přístrojů nesplní požadavky vyplývající z příslušných předpisů a svoji činnost ukončí. Jaká bude potřeba jejich obnovy, bude možné říci až po nové evidenci rtg terapeutických ozařovačů a Cesioteraxů s platným osvědčením po l , určitě však dojde k snížení jejich celkového počtu. Komise VZT v r. 2001: Komise odsouhlasila v roce 2001 obměnu 3 přístrojů. Kritéria rozmístění: Cena: 10 mil.kč Spádové území: 1 rtg terapeutický ozařovač na obyvatel Personální vybavení: 1 lékař s atestací z radioterapie l. nebo II. st. /1 s


Strážníci územně správní služby budou mít nové pracoviště

    4 PŘÍSTROJE VYBRANÉ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY V ČESKÉ REPUBLICE I. Po roce 1989 začala v České republice celková přeměna zdravotnictví s cílem jeho demokratizace a liberalizace. Výsledkem tohoto procesu je decentralizace a částečná privatizace dříve centralizované a administrativně řízené soustavy. Přes zastaralé technické vybavení, limitaci dovozu moderní vyspělé techniky včetně léčiv a omezení kontaktů s vyspělými státy měla celková úroveň zdravotnictví v ČR v minulosti slušný standard. Avšak od 60tých let docházelo k postupnému zhoršování mnoha významných statistických ukazatelů zdravotního stavu české populace. V průběhu relativně krátké doby po roce 1990 bylo zdravotnictví ČR, spolu s posílením finančních zdrojů, velmi rychle vybavováno vyspělou zdravotnickou technikou. Přes určité nedostatky v její alokaci a jejím využívání došlo k modernizaci postupů a také k růstu kvality a intenzity práce ve zdravotnictví. Současně byly zaváděny i moderní technologie, které bez moderního vybavení


Karla Schwarzenberga podporuje šest restaurací v kraji

    9 Obecná problematika: Angiografický komplet je rtg. přístroj pro vyšetřování kardiovaskulárního systému pomocí kontrastní látky - pořizovací cena je cca mil. Kč. Angiografické komplety jsou využívány na angio-intervenčních pracovištích I. a II. kategorie, která poskytují služby v náležitém spektru mimosrdečních diagnostickoterapeutických výkonů. K doplnění potřeb angiografických služeb ( mimo CNS ) a jednoduchých cévních ( PTA končetinových tepen ) a mimocévních intervencí lze v lůžkových zařízeních mimo tuto síť využít skiaskopicko-skiagrafické komplety I. kategorie. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 84 angiokompletů ( 37 konvenčních angiokompletů, 47 digitálních angiokompletů), z nichž 38 bylo starších 8 let a 16 speciálních kardiokompletů, z nichž 3 byly starší 8 let. Na angiokompletech bylo provedeno celkem výkonů. V roce 2000 připadalo na 1 angiokomplet obyvatel. Je doporučen stav: 1 přístroj na tis. obyvatel, tzn. celkem cca 50 angiografických kompletů. Méně než 200


V arboretu Sofronka vznikne zoo koutek s lesní zvěří

    5 Vyplynulém období ( do ) byla v ČR pořizována investičně a provozně finančně nákladná zdravotnická technika, tzv. vybraná zdravotnická technika ( dále jen VZT ) pouze z rozhodnutí samotných zdravotnických zařízení a to bez jakékoliv regulace, často bez ohledu na potřebnost a mnohdy i bez ohledu na kvalifikační předpoklady daného pracoviště. Pořízení VZT mnohdy neúnosně zvyšovalo náklady na provoz a v období výkonového systému úhrady docházelo k nadužívání této techniky. V jiných případech zůstávala technika naopak nevyužita. Tato situace vedla ke snižování efektivity zdravotní péče a k neúčelnému vynakládání finančních prostředků. Z těchto důvodů byla po vzájemném projednání uzavřena mezi MZ a VZP ČR v roce 1996 Smlouva o spolupráci při posuzování provozování vybrané zdravotnické techniky. Žádosti zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním a provozem (obměnou) přístrojů vybrané zdravotnické techniky byly od do projednávány v rámci ústřední komise pro posuzování nových smluvních vz


Policie hledá svědky nehody v Činově

    17 Obecná problematika: Betatron je terapeutický ozařovač - urychlovač částic (kruhově) pro ozařování novotvarů - pořizovací cena je cca mil. Kč. Podle údajů úZIS byly v roce 2000 v ČR celkem 3 betatrony, z nichž 2 byly starší 8 let. Toto rozmístění představuje 1 přístroj na tis. obyvatel Je doporučen stav: 1 přístroj na obyvatel, tzn. celkem 8 betatronů. Závěr: Betatrony se již nevyrábějí a jsou nahrazovány jinými druhy ozařovačů. Obecná problematika: Radioizotopový terapeutický ozarovač je terapeutický přístroj využívající radioizotopů k ozařování novotvarů - pořizovací cena je cca 12 mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 31 kobaltových ozařovačů ( dle odborné společnosti 30), z toho 19 bylo starších 8 let. Tento počet představuje 1 přístroj na obyvatel. Je doporučen stav: 1 přístroj na obyvatel, tzn. celkem 25 radioterapeutických ozařovačů. LU by měl být pouze na špičkových RTO pracovištích, kobaltový ozarovač na běžných RTO pracovištích spíše pro paliativní léčbu.


Kino Beseda vstoupilo do nového roku s novinkami

    13 Mutina-Nový Jičín, WF Hospital-Děčín, Nemocnice Tachov, Masarykův onkologický ústav). Kritéria rozmístění: Amortizační doba: 8 let Mamografické pracoviště I. kategorie: fakultní nemocnice a dříve krajské nemocnice, zasazené do sítě spádových oblastí přibližně tis. obyvatel. Kromě základních vyšetření pro spádovou oblast zajišťuje konziliární činnost a mamografickou stereotaxi pro pracoviště II. kategorie mamograf je vybaven zařízením pro stereotaxi (cena kompletu do 5 mil. Kč) nebo je k dispozici zvláštní mamografické zařízení pro stereotaxi, u těchto zařízení je preferována digitalizace obrazu minimálně 2 radiologové s patřičnou erudicí, kvalifikovaní SZP práce minimálně na 1,5 směny, minimální počet vyšetřených žen 3500/rok Mamografické pracoviště II. kategorie: pracoviště převážně ve vybraných okresních městech, spádová oblast tis. obyvatel, základní jednotka k provádění vyšetření ze zdravotní indikace i mamografického screeningu mamograf bez zařízení pro stereotaxi, cena do 2.5


Na Velký Javor míří lyžařská elita

    18 Obecná problematika: RTG simulátor je radioterapeutický přístroj, který do roku 1997 nebyl statisticky sledován úZIS - pořizovací cena je cca 18 mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 17 přístrojů ( dle odborné společnosti 16 ), z nichž 8 bylo starších 8 let. Na těchto přístrojích bylo provedeno celkem výkonů. Tento počet přístrojů znamená 1 přístroj na obyvatel. Je doporučen stav: 1 přístroj na obyvatel, tzn. celkem 15 rtg simulátorů. Závěr: Některé přístroje jsou zastaralé. Z odborného hlediska je nepřijatelné, že některá pracoviště dosud provádějí kurativní léčbu zářením bez simulátoru. Ve 2 krajích ( Karlovarském a Pardubickém ) dosud není instalován žádný simulátor. Komise VZT v r. 2001: Komise odsouhlasila v roce 2001 obměnu celkem 2 rtg. simulátorů a novou kapacitu 3 rtg. simulátorů ( Nemocnice Chomutov, Nemocnice Cheb, Nemocnice Pardubice ). Kritéria rozmístění: Cena: 18 mil. Kč jeden pro každé pracoviště Obecná problematika: Radioterapii lze rozdělit na tele
    1 Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Přístroje vybrané zdravotnické techniky v České republice Atestační práce v rámci specializační přípravy Veřejné zdravotnictví Předkladatel: MUDr. Iva Truellová Konzultant atestační práce: MUDr. Antonín Malina Leden 2002


V Plzni probíhá Memoriál Josefa Žaloudka

    21 let. Na těchto přístrojích bylo provedeno celkem výkonů. Tento počet přístrojů představuje 1 přístroj na obyvatel. Za optimální lze považovat 12 pracovišť l. kategorie s nadregionální působností a pracovišť II. kategorie, ka dá se spádovou oblastí tisíc obyvatel. Srovnání se zahraničím: V ČR je na 1 mil. obyvatel 5 SPÉCT kamer, v EU je na 1 milion obyvatel 10 SPÉCT kamer. ČR je tedy cca na 1/2 počtu SPÉCT kamer EU. Závěr: Celkový počet gamakamer ke konci r v ČR byl 108, z toho je 51 SPÉCT. Na 1 milion obyvatel tedy připadá 5 SPÉCT kamer. Ve srovnání s rokem 1998 je to celkově o 10 SPÉCT kamer více. ČR je cca na 1/2 počtu SPÉCT kamer EU. Je nutné, aby se nepříznivý poměr změnil a aby z celkového počtu kamer tvořily kamery se SPÉCT větší podíl. Komise VZT v r. 2001: Komise odsouhlasila v roce 2001 obměnu 14 ks gamakamer a novou kapacitu 1 gamakamery ( SSN Opava ) Kritéria rozmístění: Přístroje I. kategorie Scintilační kamera se dvěma a více detektory s možností jednofotonové emisní vý


Volby a referendum v Plzni rozšíří úřední hodiny u občanek

    7 Kritéria rozmístění: amortizace 8-10 let, možnost upgrade po 4-5 letech /. kategorie výzkumná centra a fakultní nemocnice, zasazené do sítě spádových oblastí tis. obyvatel na 1 MR přístroj, speciální indikace bez spádového vymezení síla magnetického podle nad 1T, rychlé sekvence, módnost spektroskopie dvousměnný provoz, sálá dostupnost tři lékaři-radiologové s potřebným vzděláním a erudicí, 1 technik - vysokoškolák, kvalifikovaní středně zdravotničtí pracovníci (SZP) //. kategorie velké a dříve krajské nemocnice s napojením na neurochirurgii a traumatologii, spádová oblast tis. obyvatel upřednostňování přístrojů 1T a výše, vybavení základními i rychlými sekvencemi dvousměnný provoz, stálá dostupnost tři lékaři-radiologové s potřebným vzděláním a erudicí, kvalifikovaní SZP počet vyšetření-min nemocných ročně Obecná problematika: CT je diagnostický počítačový rtg. tomografický přístroj - pořizovací cena je cca mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR je celkem 99 CT přístrojů, z


Nejstaršímu medvědovi v ZOO Plzeň je 32 let

    12 vyudití v celém rozsahu pracovní doby, v případě potřeby doplnění odpoledními směnami, stálá dostupnost dva radiologové s patřičnou erudicí, kvalifikovaní SZP //. kategorie vybavení RDG pracovišť menších nemocnic se základními klinickými obory sklopná stěna s velkoplošným zesilovačem a digitalizací obrazu; cena do 12 mil. Kč. Přístroj je určen k nativním skiaskopiím, kontrastním vyšetřením GIT a k intervenčním mimocévním diagnostickým a terapeutickým výkonům (PTC event. PTD, ERCP event. urologické instrumentální výkony) vyunití v celém rozsahu pracovní doby, stálá dostupnost jeden radiolog s patřičnou erudicí, kvalifikovaní SZP Obecná problematika: Mamograf je rtg. přístroj pro vyšetřování ženského prsu - pořizovací cena je cca mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v České republice celkem 109 mamografických přístrojů ( 71 mamografů II. kategorie, 38 mamografů l. kategorie), z toho 11 mamografů bylo starších 8 let. na kterých bylo provedeno celkem vyšetření. Na 1 přístroj připa


Otužilci se sejdou v neděli v dobřanské Kotynce

    26 Komise VZT v r. 2001: Komise odsouhlasila v roce 2001 obměnu 29 hemodialyzačních monitorů a novou kapacitu 11 hemodialyzačních lůžek a odpovídajícího počtu monitorů ( FN Hradec Králové, FTN ) Kritéria rozmístění: - počet dialyzačních monitorů na HDS je dán počtem dialyzačních lůžek, doporučený koeficient dialyzačních monitorů je 1,3, dop. obnova přístrojů po provozních hod.), cena DM Kč (dle vybavenosti dalšími moduly) - provoz 3-2 směnný - HDS se zřizují jako samostatná ZZ nebo jako součást nemocnic - HDS léčí akutně nebo chronicky nemocné se selháním ledvin HDS l. typu: je samostatným ZZ mimo nemocnici anebo je součástí nemocnice (dříve u něm. l. typu) - zajišťuje chronický program (tzv. pravidelné dialyzační léčení) a léčí nemocné s chronickým selháním ledvin, včetně akutních komplikací, které nevyžadují hospitalizaci - minimální počet 8 lůžek, 10 dialyzačních monitorů, teoretická kapacita výkonů 4992 ( u 2 směnného provozu) (u 3 směnného provozu). Využití kapacity nesmí přesáhno


Hlídka zajistila zloděje kabelů na cestě z místa činu

    3 úVOD Tématem předkládané atestační práce v rámci specializační přípravy Veřejné zdravotnictví je problematika přístrojů investičně a provozně nákladné zdravotnické techniky, tzv. vybrané zdravotnické techniky (VZT), v České republice. Cílem této práce je především informovat o stávajícím rozmístění vybrané zdravotnické techniky v České republice ve srovnání se zahraničím a poukázat na nedostatky a potřeby v rozmístění této techniky v ČR. Materiál může rovněž plnit úlohu výchozího materiálu pro státní i regionální politiku při tvorbě minimální a optimální sítě rozmístění a provozu VZT. Z předloženého materiálu vyplývá, že stávající rozmístění většiny přístrojů VZT v ČR není dosud optimální, že nejhorší situace je v oblasti radioterapeutických přístrojů, a to co do kvantity i kvality, přestože postupně dochází k mírnému zlepšení přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení. Vyrovnání úrovně technické vybavenosti zařízení v síti zdravotnických zařízení včetně splnění požadavků atomov


Pod Šancemi slavili příchod Nového roku i Křížkovi

    22 Přístroje II. kategorie Scintilační kamera s jedním detektorem k planární scintigrafii, vyhodnocovací zařízení s počítačem, zobrazovací zařízení, moderní softwarové vybavení, archivační média, příslušný software. Cena: do 15 mil. Kč Pracoviště II. kategorie: okresní nemocnice poskytující komplexní spektrum vyšetřovacích metod v nukleární medicíně se stanoveným minimálním rozsahem poskytovaných vyšetření (viz Koncepce oboru nukleární medicína, příloha 3) spádová oblast pro tisíc obyvatel (pro jeden a více okresů) minimálně 2 (optimálně 3) scintilační kamery, z toho polovina l. kategorie doporučená denní doba provozu 6-8 hod., doporučená příslužba, resp. pohotovostní služba personální vybavení: minimálně 2 (optimálně 3) lékaři s potřebným vzděláním a erudicí, 1 technik - vysokoškolák, kvalifikovaný SZP předpokládaný počet vyšetření 4-7 tisíc ročně Obecná problematika: Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní lékařská zobrazovací metoda, která patří do oboru nukleární medicíny. P


Za Holoubkovem boural citroen, omotal se kolem břízy

    8 Závěr: Síť CT přístrojů je relativně uspokojivá, ČR v počtu CT přístrojů snese srovnání se střídmějšími státy EU. Rozmístění přístrojů však není rovnoměrné a značná část přístrojů je zastaralá a nekvalitní. Přetrvává poddimenzovanost sítě především v Plzeňském a v části Budějovického kraje. Vzhledem k tomu, že CT vyšetření je dnes všeobecně považováno za samozřejmou součást diagnostických služeb běžné akutní medicíny, je žádoucí dovybavit výhledově CT přístroje II. kategorie zařízení patřící do státem podporované sítě akutní lůžkové péče. Komise VZTv r. 2001: Komise odsouhlasila v roce 2001 obměnu celkem 30ks CT přístrojů a novou kapacitu celkem 3ks CT přístrojů ( Městská nemocnice Plzeň, Nemocnice Český Krumlov, Mediscan s.r.o.). Kritéria rozmístění: amortizační doba: 8 let /. kategorie velké, dříve krajské nemocnice, fakultní nemocnice vysoce výkonné spirální CT přístroje nejvyšší třídy v ceně do 30 mil. Kč dvousměnný provoz, stálá dostupnost, možnost stereovýkonů a radioterapeutic


Veletrh práce a vzdělávání v Plzni

    11 Skiaskopicko-skiagrafické komplety II. kategorie základní skiaskopické vybavení RDG pracovišť podokresních nemocnic a případně ambulantních RDG pracovišť, sloužící dále k doplnění potřeb RDG pracovišť velkých nemocnic. Jde o kompletně digitalizované sklopné stěny s velkoplošným zesilovačem s kolmou osou rentgenka-zesilovač vůči vyšetřovacímu stolu (cena v rozmezí 8-12 mil Kč). Hodí se k běžným skiaskopiím, baryovým vyšetřením GIT, ERCP, urologickým a biliárním intervencím, perimyelografiím, nejsou doporučovány k provádění angiografických výkonů a intervencí. V roce 2000 bylo těchto přístrojů v ČR 47. Tyto přístroje by společně s komplety l. kategorie a mobilními C rameny (nepatří mezi VZT) měly v dohledné době kompletně nahradit konvenční skiaskopicko-skiagrafické komplety bez digitalizace.těch bylo v roce 2000 celkem 395, což značně převyšuje současné potřeby. Vzhledem k poklesu frekvence baryových vyšetření GIT by v budoucnu neměly být digitální komplety instalovány v ambulantních


Dům U Zlatého slunce nabízí zajímavou přednášku o technických památkách

    16 Obecná problematika: Lineární urychlovač je terapeutický ozařovač - urychlovač částic (lineárně) pro ozařování novotvarů - pořizovací cena je cca mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR je celkem 18 lineárních urychlovačů ( 7 s jednou energií X, 11 s více energií X a s elektrony), z nichž 6 bylo starší 8 let. Na těchto přístrojích bylo provedeno v roce 2000 celkem výkonů. Tento počet přístrojů představuje 1 přístroj na 556 tis. obyvatel Je doporučený stav: 1 přístroj na obyvatel, tzn. celkem 28 lineárních urychlovačů. LU by měl být pouze na špičkových RTO pracovištích, kobaltový ozařovač na běžných RTO pracovištích spíše pro paliativní léčbu. Závěr: Stav ozařovací techniky v ČR je velmi neutěšený jak co do kvantity, tak co do kvality. V ČR je instalováno pouze 18 lineárních urychlovačů, z nich je 6 starších 8 let. Žádný lineární urychlovač není instalován v těchto krajích : Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Zlínský, Vysočina. Absolutně nedostatečný počet LU je v kraji Mora


Přední výrobce parních turbín mění název na Doosan Škoda Power

    15 V současnosti alespoň 2 urychlovače (duální energie + l energie) a kobaltový ozařovač moderního typu (Teragam, Teratron) Simulátor Plánovací systém 3 D Dozimetrický systém, včetně dozimetrie in vivo Vše v síťovém propojení Specializovaná pracoviště: speciální vybavení pro TBI, stereotaktickém ozařování, hypertermii apod. Afterloadingový systém pro brachyterapii Vhodný rtg např.c rameno (s možností skiaskopie a skiagrafie) pro brachyterapii MoDnost plánovacího CT v rozsahu hodin týdně RTO II.A kategorie: vybavení pro radikální radioterapii vybraných diagnóz (ve spolupráci s pracovištěm l. typu) a pro paliativní radioterapii Vybavení: 2 vysokoenergetické ozařovače - lineární urychlovač + kobaltový ozařovač Simulátor Kvalitní plánovací systém Dozimetrie Verifikační systém Možnost CT plánování ev. AFL systém pro brachyterapii (není podmínkou) Personální zajištění, lůžková kapacita dle charakteru spádové oblasti cca 25 radioterapeutických lůžek. Výše uvedené dvě kategorie pracovišť tj. l


Na veletrhu Klíč k příležitostem najdete práci, kurzy i dobré rady

    19 Závěr: Ve 4 krajích ( Karlovarský, Liberecký. Pardubický, Vysočina) se brachyterapie dosud provádí s manuálním afterloadingem, což z hlediska přesnosti i z hlediska radiační ochrany nelze považovat za stav uspokojivý. Komise VZT v roce 2001: Komise odsouhlasila v roce 2001 obměnu celkem 2 AFL. Kritéria rozmístění: (včetně rtg přístroje - C rameno, plánovací konsola) Cena: 18 mil. Kč Spádové území: obyvatel Personální vybavení: Radiologický laborant: 1-2 Počet výkonů/rok: Obecná problematika: Plánovací systému 3D je nezbytný pro radioterapii, jeho cena je cca 12 mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 16 přístrojů, z toho 1 byl starší 8 let. Na těchto přístrojích bylo provedeno celkem výkonů. Tento počet přístrojů představuje 1 přístroj na obyvatel. Závěr: Dislokace 3D plánovacích systémů pro radioterapii úzce souvisí s vybaveností pracovišť ozařovači - zejména lineárními urychlovači. Jejich počty i stáří a potřeba obnovy jsou v přímé relaci s umístěním a požadavky na


Zloděj v plzeňském bytě svlékl i povlečení z peřin

    6 Přístroje VZT spadající do oboru radiodiagnostiky: počítačový tomograf ( CT ), magnetická rezonance ( MR ), angiografický komplet, mamografický rentgen, rtg. skiaskopicko-skiagrafický komplet s velkou rozlišovací schopností Obecná problematika: MR je diagnostický tomografický zobrazovací přístroj akutní medicíny využívající interakce atomových jader tkání s magnetickým polem - pořizovací cena je cca mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 16 přístrojů MR, z nichž 1 byl starší 8 let, na kterých bylo provedeno celkem výkonů. Na 1 přístroj tak připadá obyvatel. Doporučený stav je: 1 přístroj na obyvatel, tzn. celkem přístrojů MR. Podle odborné společnosti by byl ideální stav 1 přístroj na obyvatel, tzn. Celkem 50 přístrojů MR. Tento stav však v ČR není reálný. V ČR přístroje stačí většinou pokrýt pouze neuroradiologické potřeby a na ostatní indikace (především běžná muskuloskeletální vyšetření) není vesměs kapacita. Srovnání se zahraničím: Ve srovnání s vyspělými státy EU


Od nehody na Tachovsku odletěl vrtulník se zraněnými

    25 - počet výkonů na jedno pracoviště je výkonů za rok - umístění přístrojů ve fakultních a krajských nemocnicích, kde je poskytována komplexní péče - přístroj by měl být k dispozici urologům a gastroenterologům Lithotryptor pro gastroenterologii: - Participace přístrojů urologických - jako optimální je 6 gastroenterologických pracovišť vybavených tímto přístrojem - redukce sítě urologických přístrojů nebude mít negativní vliv pro gastroenterologii Obecná problematika: Selhání ledvin se léčí 3 způsoby - hemodialýzou, peritoneální dialýzou a transplantací ledvin s tím, že dominuje léčba hemodialýzou nad peritoneální dialýzou a transplantací ledvin. Počet pacientů, kteří jsou léčeni transplantací ledvin, však ve světě trvale stoupá. V ČR 2/5 pacientů jsou transplantovaní, zbylé 3/5 pacientů jsou léčeni některou z forem dialýzy. Podle údajů odborné společnosti za rok 2000 bylo v ČR celkem 83 dialyzačních pracovišť se 781 dialyzačními lůžky ( z toho 723 lůžek pro chronické výkony, 58 lůžek


Slovinská velvyslankyně na návštěvě u hejtmana

    2 OBSAH: úVOD str. 2 PŘÍSTROJE VYBRANÉ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY V ČESKÉ REPUBLICE I. České zdravotnictví a zdravotnická technika str. 3 II. Komise pro rozmístění přístrojů VZT str. 4 III. Problematika rozmístění přístrojů VZT Přístroje spadající do oboru radiodiagnostiky str Přístroje MR str CT přístroje str Angiografické komplety str Skiaskopicko-skiagrafické komplety str Mamografické přístroje str Přístroje VZT spadající do oboru radioterapie str Lineární urychlovač str Betatron str Kobaltový ozařovač str Rtg. simulátor str Afterloadingový přístroj pro brachyterapii (AFL) str Plánovací systém 3D pro radioterapii str Rtg. terapeutický ozařovač str. 19 Přístroje spadající do oboru nukleární medicíny str Gamakamera str Pozitronová emisní tomografie ( PET ) str Další přístroje VZT str Lithotryptory str Dialyzační lůžka, dialyzační monitory str Hyperbarická komora str Rtg. dvoufotonový celotělový kostní denzitometr str Laser pro transmyokardiální revaskularizaci (TMLR ) str IV. Mezinárodní s


Kradli na Sušicku v chatové osadě

    24 Personální podmínky: Pro jednu PET kameru jeden erudovaný lékař se zkušeností s prováděním emisních tomografických metod, jeden radiologický laborant, jeden fyzik (dozimetrie, kontrola kvality přístroje). Na pracovišti musí být jeden farmaceunt pro přípravu pozitronových radiofarmak, event. také jeden farmaceutický laborant. Předpokládá se dvousměnný, resp. dvanáctihodinový provoz denně (racionální využití přístroje) - v tomto případě je nutné příslušné personální navýšení (další lékař a laborant) Další přístroje VZT: Lithotryptory ( neinvazivní, na principu rázové vlny ), hyperbarická komora, celotělový dvoufotonový kostní denzitometr, laser pro TMLR Obecná problematika: Lithotryptor je terapeutický přístroj k neinvazivnímu drcení ledvinových (event. žlučníkových) kamenů rázovou vlnou - pořizovací cena je cca 18 mil. Kč. Podle údajů úZIS bylo v roce 2000 v ČR celkem 29 lithotryptorů, z nichž 11 bylo starší 8 let. Na těchto přístrojích bylo v roce 2000 provedeno celkem výkonů. Tento

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00