Jak na věc


směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého roz

Směrnice Rady č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků

    Druhy z přílohy I Směrnice o ptácích jsou pomocí standardizovaných metod sledovány v rámci celostátního monitoringu, jehož základním cílem je zjistit trend vývoje populací vybraných druhů.
    Směrnice 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení
    Směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění)


Ústav slovansko-germánských studií

    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí
    Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES
    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy


Katedra politologie a filozofie

    Směrnice o ptácích představuje jeden z prvních právních předpisů ES na ochranu přírody a je jednou ze dvou směrnic na ochranu biodiverzity na území Evropské unie, které ukládají vytvoření soustavy území známé jako Natura 2000. Tato směrnice se týká ochrany populací všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě na území členských států EU. Cílem směrnice je zamezit zejména ničení a znečišťování stanovišť ptáků a rušení, které by mohlo ptáky negativně ovlivňovat. Zahrnuje ochranu (která musí zahrnout specifická opatření na ochranu jejich stanovišť), regulování těchto druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání. Jedná se o druhy ohrožené vyhubením, druhy ohrožené specifickými změnami jejich stanovišť, druhy vzácné (s málo početnými nebo prostorově omezenými populacemi) a ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanovišť. Cílové druhy ptáků, kterých se tato ochrana týká jsou vyjmenovány v příloze I Směrnice o ptácích
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00