Jak na věc


sloveso být v češtině

ANALÝZA UŽÍVÁNÍ SLOVES MÍT A BÝT V ČEŠTINĚ NA ZÁKLADĚ KORPUSOVÝCH DAT.

    31 8.2 Seřazení spojení do tabulek Výstupy, které jsem získala pomocí Bonita, jsem vyuţila dvěma způsoby. Jako první mě zajímal celkový počet jednotlivých spojení a vzájemné porovnání adekvátních výstupů. Suma výskytů byla zaznamenána do tabulky: Tabulka 4: Porovnání celkového počtu výskytů Syn2010 Syn2010 Spojení Celkově Spojení Celkově Synonymní výskytů výskytů Synonymní mít alibi 107 být nevinný 854 mít bobky 6 být vystrašený 204 mít depresi 119 být depresivní 103 mít dilema 32 být nerozhodný 343 mít dispozici k 8 být náchylný 358 mít dispozici k 8 být predisponován 1 mít dispozici k 8 být předpojatý 43 mít dost 5380 být syt 128 Jako další krok bylo třeba data extrahovat do podoby, která by umoţnila snazší zanalyzování z hlediska synonymičnosti. Z programu Bonito jsem tedy zkopírovala všechna data pro jednotlivé výskyty a vloţila je do programu Microsoft Excel, verze Kaţdý výskyt dostal svůj vlastní list a zároveň byla pro kaţdý výskyt vytvořena tabulka této podoby: Tabulka 5: Ukázk


Čeština pro cizince online: Sloveso „být“ – tabulky a první cvičení (úroveň A1)

    37 9.1 mít alibi // být nevinný U spojení být nevinný se nevyskytly ţádné zásadní problémy, u nichţ by bylo třeba rozhodovat, zda výskyt zařadit jako vyhovující, nebo ne. Odstraněny byly převáţně tvary, které vyjadřovaly nevinnost ve smyslu tělesné nebo mravní čistoty. Výskyty popisující vztah ke spáchání či nespáchání určitého činy byly ponechány. Tabulka 7: Výsledky pro mít alibi a být nevinný mít alibi být nevinný být + mít celkem mít alibi v % být nevinný v % Celkem ,13% 88,87% ,92% 84,08% ,51% 96,49% ,38% 84,62% 9.2 mít bobky // být vystrašený Frazém mít bobky ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky nenajdeme, z obecného hlediska ale vyjadřuje podobný stav jako spojení mít strach, s nímţ by ve všech případech z korpusu byl zaměnitelný. Při posuzování být vystrašený a vzájemné synonymičnosti obou spojení nedošlo k ţádným problémům, není tedy třeba zmiňovat dodatečná pravidla. Tabulka 8: Výsledky pro mít bobky a být vystrašený mít být být + mít bobky vystrašený celkem mít bobky v


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    32 Tři sloupce s textem z korpusu jsou zachovány v rozloţení tak, jak je vytvořil program Bonito. Celá tabulka byla abecedně seřazena podle datového sloupce se slovesy být a mít. Následně jsme za tuto část vloţila nový sloupec. V tomto sloupci probíhala analýza. 8.3 Systém srovnávání synonymních výrazů V prvním kroku byla vyřazena všechna spojení, která vůbec neodpovídala zkoumaným jednotkám, např. spojení, ve kterých sloveso být fungovalo jako součást jiného plnovýznamového slovesa: V živém snu o moci by chtěl deportovat mimořádně nadané lidi na nějaký ostrov, izolovat je. 22 pro být nadaný nebo Viděl jsem bídu nezaměstnaných, / /. 23 u být nezaměstnaný. Následně bylo nutné posoudit, jestli zbylé výskyty jsou vyhovující, synonymní, nebo nikoliv. Zároveň bylo jasné, ţe se slova budou v korpuse objevovat v pozitivu, nebo v negativu. Vycházela jsem z toho, ţe je pravděpodobné, ţe přesto, ţe některá spojení převaţují nad konkurenční jednotkou ve své pozitivní variantě (např. mít strpení),
    19 Kromě těchto významových nuancí je ovšem moţno nahlédnout ještě dále a zamyslet se nad podobnou otázkou hlouběji. Tak, jak to udělal Erich Fromm ve své knize Mít, nebo být (viz kapitola Inspirace). Fromm neustal s otázkami ve chvíli, kdy vysvětlil patrné sémantické odlišnosti, ale ptal se po motivaci mluvčích volit jednu z moţností. V konstrukcích s mít tento filosof ve výsledku vidí tendenci uţivatelů jazyka k vlastnění věcí, které ani nemusí být hmotné povahy, např. mít ideu 10, mít nápad, mít štěstí, v našem případě mít naději. Skrz jazyk se tímto způsobem údajně zvnějšňuje snaha lidí o získání majetku. Prvotně vnitřní pocit ústí k naduţívání slovesa mít. Ve slovese být spatřuje Fromm naopak nezkaţenou orientaci na vnitřní ţivot člověka a jeho proţívání, na existenci oproštěnou od všeho hmotného. 10 FROMM, Erich. Mít, nebo být. Praha : Aurora, 2001, s


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00