Jak na věc


slovanští válečníci

Kino Cinema City Slovanský dům - Praha 1

    Každé přirozené polyteistické náboženství v sobě současně zahrnuje i další vývojově starší fáze náboženského myšlení, jako je animismus, manismus, totemismus. To se projevuje též ve slovanském náboženství, jehož důležitou součástí je právě manismus (kult předků). Ctění rozmanitých přírodních duchů spadá pod animismus (víly, vodníci, lesní muži a lesní ženy atd.) a totemismus se projevuje kultem rostlin – zejména stromů (např. Perunovi zasvěcený dub) a zvířat (tur, kůň, vlk, medvěd atd.).
    Nevím,kdo tyto stránky zpravuje,ale máte tam chybu:v neby nemá být y, ale i.Je to podle vzoru moře. v moři X v nebi.
    Jak vidno, Němci pochopili nesmyslnost svého počínání až poté, co jim Slované dali tvrdou lekci, která ukázala, že místo očekávané snadné kořisti hrozí křižáckým hrabivcům ve slovanské zemi jedině strasti ...
    Takže prvním výsledkem křížové výpravy proti Slovanům, vyhlášené na frankfurtském sněmu, bylo zničení prosperujícího německého obchodního města na Baltu a téměř úplné vyhlazení kolonistů, s velkými obtížemi sebraných k osídlení dobyté Vagrie z různých oblastí Německa a Nizozemí. Slované zřejmě neutrpěli při svém smělém nájezdu žádné ztráty, vrátili se na lodě a „odpluli, obtíženi zajatci a různým majetkem, který ukořistili v zemi Vagrů.“


Slovanské pohanství :: rodnověří :: jazyčnictví

    Nedílnou součástí duchovních obyčejů každého přirozeného náboženství je také magie, která patří vůbec k nestarší vrstvě. Magie užívá nadpřirozenou sílu, které jsou obdařeny jevy spjaté se všemi vrstvami polyteistického náboženství, aby jiné jevy ovlivnila. Podle toho, jakou vrstvu náboženství magie využívá, můžeme rozlišovat i typy magie. Nejstarší je magie přírodní, která využívá síly divoké přírody, ať už k léčení nemocí nebo k zajištění úspěchu při lovu. Mladší vrstvou je magie zemědělská a pastýřská, jejímž nejčastějším úkolem je zajistit úrodu a blahobyt. Nejmladší vrstvou je magie sociální, která se uplatnila v rozvinutějších pohanských společnostech s diferenciovanou společností se zvláštní vrstvou kněží a válečníků. Tato vrstva magie je přímo spjata s kulty polyteistických bohů. Všechny tyto vrstvy se ve slovanském náboženství uplatňují. Zvláštní formou magie je věštění, jehož nejrůznější podoby se u Slovanů dochovaly až do dnešních dob.
    Když takto zničil lodě v lübeckém přístavu a vydal město plamenům, poslal Niklot dva oddíly jezdců, kteří projeli celou zemi Vagrů a pobili či zajali německé kolonisty zde usazené. Pouze kolonistů z Holštýnska, sídlících na západ od horního toku Travny, se Slované z nějakého důvodu nedotkli. Možná chtěl Niklot zasít nesváry mezi Němci a vrhnout podezření na Holštýnce, že jednali ve shodě se Slovany. Pokud ano, pak Niklot brilantně dosáhl svého cíle, protože na Holštýnce opravdu padlo podezření ze zrady ...


Diskusní téma: Slovanské Německo (1)

    Naprostý nezdar postihl také tu armádu, která se vypravila proti Štětínu, hlavnímu městu Pomořanska. Když křižáci oblehli město, obležení vystavili na městských valech kříže na znamení, že jsou křesťané, a tehdy mezi vojskem zavládl zmatek. Všem začalo být jasné, že se zorganizovaný podnik dostal do křiklavého rozporu s idejemi vyhlášenými Bernardem z Clairvaux a papežem, a řadoví křižáci pochopili, že byli oklamáni knížaty, kteří jejich rukama ne od pohanů, ale od křesťanů chtějí ukořistit nové země a nové příjmy ...
    Slovanské náboženství, podobně jako další indoevropská náboženství, je náboženstvím polyteistickým, tedy obecně pojaté božství se projevuje v mnoha božských individualitách obdařených vlastní vůlí. Tyto božské individuality – bohové a bohyně – jsou vzájemně provázány vztahy různých charakterů, charakteristické je rovněž jejich hierarchické postavení. Na nejvyšším místě panteonu stojí prabůh, otec ostatních bohů a svrchovaný pán nebes – Svaroh (jeho lokální podobou je pravděpodobně i Svantovít). Ostatní bohové jsou tím vznešenější, čím jsou mu po krvi bližší. Těmito bohy je např. klasický indoevropský hromovládce Perun, vládce podsvětí Veles nebo bůh slunce Dazboh. Protiváhu mužským bohům tvoří i ženské bohyně, nejvýznamnější z nich je Matka země Mokoš.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Už podle názvu je jasné, že tento symbol představuje srpek měsíce. Slované spojovali měsíc se ženskou silou a energií a všimli si, že časově jsou si ženský i měsíční cyklus dost podobné (v češtině se mensturaci dodnes říká měsíčky). Luneta se proto stala symbolem ženské plodnosti.
    Nuz zase nieco na zamyslenie sa nasich aj svetovych historikov na upravu minimalne ucebnic dejepisu.A myslim,ze by toho bolo ovela viac,co treba dat na pravu a neprekrucovanu mieru.Nadherny clanok,vdaka za perevadenie.
    Archeologické vykopávky odhalily, že slovanská hradiště jsou tvořena mocnými kruhovými opevněními ze dřeva a zeminy s výškou valů přes 10 metrů. Osady, rozložené kolem nich, sestávaly z jedno- a dvoupatrových roubených domů. Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo zemědělství a chov zvířat, drobná řemesla, tkalcovství, hrnčířství, pivovarnictví, zpracování železa a kostí, a také rybolov.
    A starší názvy těchto současných německých měst nepotřebují vysvětlení: Ljubek (Lübeck), Bremen (Bremen), Vejden (Weiden), Ljubben (Lübben), Torgau (Torgau), Kljuc (Klütz), Ribnic (Ribnitz), Karov (Karow), Teterov (Teterow), Maľchin (Malchin), Mirov (Mirow), Rossov (Rossow), Kiric (Kyritz), Beckov (Buckow), Kamenc (Kamenz), Lebau (Löbau), Zebnic (Sebnitz) atd., atd.


Berserkrové – udatní válečníci nebo slovanští dřevorubci?

    Pro rekonstrukci slovanského náboženství vycházíme především z nemnoha pramenů historických, většího počtu pramenů archeologických a velmi bohatých pramenů etnografických. Pro získání ucelenější představy je též významné srovnání s dalšími indoevropskými náboženstvími, zejmána pak s náboženstvím baltských národů, které je tomu slovanskému nejbližší.
    Niklotovy akce na zemi a Ránů na moři probíhaly současně a koordinovaně: Niklot musel odvést pozornost dánského vojska od lodí a pomoci tak Ránům zvítězit. Tento cíl byl splněn, a Ránové měli na moři nemenší úspěch než Obodrité na souši ... Celá skanská flotila připadla vítězům, a Ránové tak zdvojnásobili svoje síly ...
    Znamená přesně to, co připomíná nejvíc – Slunce. Dnes bohužel hodně zneužíván neonacisty v slovanských zemích (Funny fact - slovanský nacista je prakticky vzato nesmysl – někdo by jim měl vysvětlit, že Hitler chtěl Slovany vyhladit.)


Hello! How can I contact Admin?

    Tímto široce pojatá křížová výprava proti Slovanům ve všem s hanbou ztroskotala, a současníci v tomto ohledu neměli žádných pochyb: všichni téměř jednomyslně komentují naprostý neúspěch tažení Němců za Labe. Přitom jedni vysvětlují nezdar výpravy spory mezi knížaty, druzí neznalostí nepřátelského terénu, třetí tím, že křižáci nehájili „Boží věc“, vedeni čistě kořistnickými úmysly. Ve skutečnosti tažení selhalo díky hrdinskému odporu Slovanů, a samotné neshody knížat a rozklad armády začaly až poté, co Němci nečekaně narazili na silné slovanské pevnosti, jejichž obránci rozhodně čelili německým kořistníkům. Koneckonců i pod Štětínem rozhodly nikoliv kříže, umístěné na městských valech, ale hrozivý vzhled štětínského opevnění, bráněného statečnou slovanskou posádkou ...“
    Hlavní (jižní) křižácká armáda se shromáždila, jak bylo dohodnuto, v Magdeburgu ... Hlavní směr celé výpravy očividně udával Albrecht Medvěd, který chtěl pomocí křižáků rozšířit hranice své severní marky za Pěnu a Odru. Otto z Bambergu zde již rozšířil křesťanství, ale je nutné si uvědomit, že knížata tuto skutečnost před masami křižáků zatajila, vzbuzujíce jejich lačnost perspektivou bohaté kořisti u pohanů, vůči kterým vše bylo dovoleno. Duchovní knížata soutěžila svými válečnými plány se světskými, přičemž hlava prelátů, arcibiskup magdeburský toužil podřídit své pravomoci nezávislé biskupství pomořanské a ovládnout jeho obrovské příjmy z bohatého Pomořanska ...


Program kina: Cinema City Slovanský dům, Praha 1

    Prví připluli Gótové se svým králem Knutem a Jutové (Šlesvikové) s králem Svenem. Potom přitáhli Svenovi poddaní Zealandové a Skanové. Větší část dánských sil se po přistání připojila k Sasům pod Dobínem, druhá část zůstala na ochranu lodí. Niklot, opevněný v Dobíně, mohl provést druhou část svého promyšleného obranného plánu, jmenovitě odříznout námořní cesty křižáků a udeřit na dánské loďstvo, které pravděpodobně zásobovalo obléhající, poněvadž obyvateli opuštěná země Obodritů a zpustošená Vagrie nemohly nakrmit křižácké vojsko. Kromě toho, suché komunikace obecně bylo obtížné využívat kvůli bažinaté povaze terénu.
    Jak dosvědčuje moderní historie, zhruba od konce VI. do poloviny XIII. století n.l. obývaly východ, sever a severozápad současného Německa velké skupiny západoslovanských kmenů Lužiců (Lužických Srbů), Luticů, Bodrců, Pomořanů a Ránů, kterým se dnes říká Polabští Slované. Tyto kmeny, jak tvrdí ortodoxní historikové, vystřídaly ve druhé polovině VI. století „germánské" kmeny Langobardů, Rugiů, Lugiů, Chizobradů, Varinů, Veledů a další, jež zde žily v antice. Nicméně mnoho badatelů tvrdí, že existuje „překvapující shoda kmenových názvů Polabských, Pomořanských a dalších západních Slovanů se staršími, na daném území známými etnickými názvy z prvních staletí našeho letopočtu," uváděných v římských pramenech. Dohromady je takových párových, shodných antických a středověkých slovanských názvů kmenů, žijících v dané oblasti, známo asi patnáct. To znamená, že Slované žili na území Německa minimálně od těchto prvních staletí.


Od nejstarších dob po současnost

    Město Ratzeburg (slovanská osada Ratibor) je poprvé připomínána v dokumentech německého krále Jindřicha IV. v roce 1062 jako Racesburg. Název pochází od jména obodritského knížete Ratibora (něm. Ratse).
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Dalo by se říct, že se jedná o jakousi obdobu Thórova kladiva. Perun měl stejně jako Thór ve své pravomoci hromy a blesky – od toho se odvíjí i fakt, že tohoto boha uctívali hlavně válečníci, kteří chtěli být stejně ničiví jakou bouře, kterou dokázal Perun seslat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00