Jak na věc


skryté vady u nemovitosti

Tipy pro prodej a koupi nemovitosti

    Nemovitost jste předem prověřili, koupili, a přesto jste později objevili skryté vady? Nejprve je nutné si uvědomit, co jsou skryté vady. Jsou to vady, které nejsou okem rozpoznatelné, nejsou tedy vizuálně zřejmé a projeví se až později. Podmínkou ale je, aby tyto vady existovaly již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevily se až při následném užívání stavby. Příkladem takovéto vady může být nefunkční topné těleso, které kupující v letních měsících při přebírání nemovitosti neodhalil jako nefunkční a nebyl ani na tuto skutečnost upozorněn prodávajícím.  Tyto vady pečlivě zdokumentujte, nejlépe pořiďte fotografie a nechte nezávislého experta danou vadu prozkoumat a vydat vám potvrzení o tom, že vada odpovídá popisu a v tomto potvrzení může být i uvedeno finanční ohodnocení pro případné uplatnění slevy z kupní ceny. Stále však platí, že tyto vady se velmi špatně prokazují, nechte tedy bez prodlení vše doručit bývalému majiteli. Nejlépe tak, abyste měli v ruce doklad o převzet
    V případě záruky neručí prodávající jen za vlastnosti věci v době předání, ale také za to, že si tyto vlastnosti po určitou dobu (záruční dobu) uchová. Prodávající tedy odpovídá za širší okruh vad a kupující nemusí prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Záruka u nemovitosti není dána ze zákona, a proto závisí na smluvních stranách, aby se na ní ve smlouvě dohodly. Na tento institut však málokterý prodávající přistoupí. Jinak je tomu u novostaveb.
    U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.


Občanská realitní poradna

    Vady na kupované nemovitosti lze rozdělit na faktické a právní. Nemovitost má faktické vady, pokud nemá očekávané vlastnosti či jakost. Tyto vady také většinou brání každodennímu užívání nemovitosti nebo toto užívání minimálně ztěžují. Faktické vady se obvykle dají odstranit opravou, popřípadě slevou z kupní ceny. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (prohlídce nemovitosti). Toto neplatí, jestliže vás prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Oproti tomu právní vady spočívají v existenci práv třetích osob k prodávané nemovitosti (např. zástavní právo nebo věcné břemeno). Zde je dobré se seznámit se zápisem v katastru nemovitostí.


Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    U novostaveb či staveb prodávaných developerem je to se skrytými vadami trošku jinak. Ten většinou ve smlouvě poskytuje záruční lhůtu na dílo, ve kterém můžete nemovitost reklamovat, a tedy požadovat slevu i na jiné vady nemovitosti než jen ty, které jsou definovány jako skryté vady v době převzetí nemovitosti. Zde navíc i hraje roli právní ochrana spotřebitele. Novostavba je vlastně zboží, kterém můžete reklamovat v zákonné lhůtě, která je stejně jako při prodeji jakéhokoli jiného zboží určena v minimální délce 2 roky. Tato lhůta neběží od vydání kolaudačního rozhodnutí, ale počítá se od termínu převzetí věci, tedy od data, kdy byla přepsána na vás, jako na vlastníka na příslušném katastru nemovitostí. I přesto si zkontrolujte smlouvu, že je v ní klauzule o reklamaci, ale také o odstranění vad. I v tomto případě máte právo žádat odstranění skrytých vad, a to v době 6 měsíců od převzetí nemovitosti, definice skrytých vad je stejná jako v předchozím případě, zde tedy jen navíc přibyla m
    Ještě před vyjádřením zájmu o koupi dané nemovitosti se sejdete s prodávajícím nebo jeho realitním zprostředkovatelem na první prohlídku nemovitosti. Nemovitost si velice dobře prohlédněte a nebojte se i ptát a nahlédnout do dokumentace k nemovitosti. Co by vás mělo zajímat? V jakém stavu a z čeho jsou podlahy, stav stoupaček, elektrických a plynových rozvodů, způsob vytápění a další technické záležitosti. Nezapomeňte ani na stav zdí a na případné plísně, které by mohly v budoucnu ohrozit stavbu. Veškeré vaše požadavky a dotazy si raději sepište, zeptejte se už před prohlídkou nebo si seznam vezměte s sebou a odškrtávejte si jednotlivé body. Abyste pak kvůli dech beroucímu výhledu nezapomněli na dotaz ohledně vytápění nemovitosti.
    Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00