Jak na věc


skryté vady u nemovitosti

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    Strany si v kupní smlouvě mohou sjednat záruku za vady, není-li však záruční doba sjednána, prodávající odpovídá pouze za skryté vady. Tyto vady v době převzetí nebylo možné zjistit a k jejich zjištění došlo, až po delší době užívání. Důležité je, aby vada existovala již v době převzetí nemovitosti, ale projevila se následně při jejím užívání. Kupující musí prodávajícímu oznámit skrytou vadu do pěti let od nabytí nemovitosti. Soud však kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
    Buďte ostražití již při podpisu smlouvy. Řádně si prostudujte, jakým způsobem můžete nemovitost reklamovat. Popřípadě se zkuste s prodávajícím domluvit na zařazení ustanovení o záruce do kupní smlouvy. Na tuto variantu však většina prodávajících přistoupit nechce a vy budete moci reklamovat pouze skryté vady. Vždy nejdříve zvažte, zda se jedná o opravdu vadu skrytou a ne vadu vzniklou běžným užíváním. Vše řádně nafoťte a uschovejte všechnu korespondenci s prodávajícím. Nereaguje-li prodávající na vaše urgence, obraťte se na soud, aby vám přiznal právo z vadného plnění.


Občanská realitní poradna

    Při vážném zájmu se nebojte si domluvit druhou prohlídku nemovitosti. Na tu můžete dorazit i s odborníkem a také můžete dopředu požádat o dodání dokumentů ke stavbě. Zvláště důležitý je tento krok u koupi domů nebo větších staveb. Tam totiž může laik snadno přehlédnout vadu, která pak může navýšit cenu plánované rekonstrukce o desítky procent oproti předpokladu. Odborník s vámi projde celou nemovitost a po prohlídce vám sdělí klady a zápory, které na nemovitosti shledal. Upozorní vás také na nedostatky, které můžete s prodávajícím projít a domluvit se na jejich případném odstranění nebo adekvátním snížení ceny.
    Nejvyšší soud asi před deseti lety judikoval, že při prodeji bytu se vždy jedná o prodej zboží, pokud byt prodává podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Při koupi novostavby od developera se tedy vždy jedná o koupi zboží. O několik let později soud stanovil začátek záruky na okamžik převzetí věci, kterým se rozumí zápis vlastnického práva do katastru. Při reklamaci nových bytů se uplatní zákonná dvouletá lhůta dle § 2165, kdy je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


Tipy pro prodej a koupi nemovitosti

    U novostaveb či staveb prodávaných developerem je to se skrytými vadami trošku jinak. Ten většinou ve smlouvě poskytuje záruční lhůtu na dílo, ve kterém můžete nemovitost reklamovat, a tedy požadovat slevu i na jiné vady nemovitosti než jen ty, které jsou definovány jako skryté vady v době převzetí nemovitosti. Zde navíc i hraje roli právní ochrana spotřebitele. Novostavba je vlastně zboží, kterém můžete reklamovat v zákonné lhůtě, která je stejně jako při prodeji jakéhokoli jiného zboží určena v minimální délce 2 roky. Tato lhůta neběží od vydání kolaudačního rozhodnutí, ale počítá se od termínu převzetí věci, tedy od data, kdy byla přepsána na vás, jako na vlastníka na příslušném katastru nemovitostí. I přesto si zkontrolujte smlouvu, že je v ní klauzule o reklamaci, ale také o odstranění vad. I v tomto případě máte právo žádat odstranění skrytých vad, a to v době 6 měsíců od převzetí nemovitosti, definice skrytých vad je stejná jako v předchozím případě, zde tedy jen navíc přibyla m
    U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.
    V případě záruky neručí prodávající jen za vlastnosti věci v době předání, ale také za to, že si tyto vlastnosti po určitou dobu (záruční dobu) uchová. Prodávající tedy odpovídá za širší okruh vad a kupující nemusí prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Záruka u nemovitosti není dána ze zákona, a proto závisí na smluvních stranách, aby se na ní ve smlouvě dohodly. Na tento institut však málokterý prodávající přistoupí. Jinak je tomu u novostaveb.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00