Jak na věc


skolce

SPOLUPRACUJEME SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, TŘEBOVSKÁ

    Mateřská škola má zpracované vlastní projekty a programy dle kterých pracuje – Logopedický projekt, Ekologický projekt, projekt Den Země, A je tu Masopust, Týden zdraví s Duhovou kuličkou, Duhová kulička Šikulou, Předmatematické hrátky s Duhovou kuličkou, Voňavá zahrada,… a každoročně nový Doprovodný projekt akcí a aktivit k ŠVP.
    Máme vypracovaný vlastní „Adaptační program“, „Desatero rad pro rodiče“ a „Školní zralost“ (dokumenty si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení). Každý rok se zapojujeme i do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Zelená školka“, V září Světlušky září“, „Sbíráme víčka pro Verunku“, každoročně se zapojujeme do projektů vypsaných MČ Praha 3.
    Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků, na jejichž základě si paní učitelky vytvoří TVP pro jednotlivé třídy. Integrované bloky obsahují nabídku témat. Tato témata nejsou závazná, ani časově ohraničená. Obsahová náplň jednotlivých témat vychází z věkového složení třídy a individuálních zvláštností dětí a ze situací, které přináší život dětí, třídy, školy a společnosti. TVP lze tedy během jeho naplňování měnit a doplňovat.


Spolek rodičů při MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 

    Aktivně se účastníme akcí, které nabízí firmy a organizace z Ústí nad Orlicí. Pravidelně navštěvujeme divadla a kina, účastníme se výtvarných a sportovních soutěží, vítání občánků, exkurzí v nemocnici na dětském oddělení, plavecké výuky, hudebně-dramatických a výtvarných programů v ZUŠ, výstav v Hernychově vile apod.
    ŠVP je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Vše, co nás obklopuje je různorodé a barevné jako barvy duhy, kterou máme v logu školy. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je putování „Duhové kuličky“, která se koulí světem v průběhu čtyř ročních období a zdárně dovede dítě do cíle – dítě připravené pro vstup do ZŠ, dítě samostatné, tvořivé, zvídavé a zdravě sebevědomé, které dokáže komunikovat, samostatně se rozhodovat, spolupracovat s bohatou slovní zásobou a dobrou výslovností.
    Naše mateřská škola dále dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Lobkovicovo nám. 22, kam jsou děti i se svými rodiči zvány na akce pořádané touto školou speciálně pro předškoláky. V lednu pak paní učitelky s dětmi pravidelně navštěvují ZŠ, kde se účastní dopolední výuky. Paní učitelky si navzájem předávají potřebné informace o dětech a snaží se tak předškolním dětem a jejich rodičům co nejvíce usnadnit vstup do ZŠ.


S jakými metodami pracují naši pedagogové?

    Filosofií naší mateřské školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se děti u nás ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé dítě.
    Kapacita školky je 18 dětí a z důvodu snahy o zachování individuálního přístupu k dětem nechceme kapacitu navyšovat. Proto se v případě zájmu o umístění dítěte informujte o volné kapacitě školky s velkým časovým předstihem.Pokud si nejste jisti, zda je Erudio to pravé pro vaše dítě, nabízíme vám možnost zúčastnit se s dítětem běžného dne ve školce a poznat tak přímo atmosféru v Erudiu a aktivity, kterými u nás děti tráví svůj čas. Tento "den na zkoušku" je zdarma, hradí se pouze strava.Pokud se vám bude školka líbit a nebude zrovna z kapacitních důvodů možné okamžitě přijmout vaše dítě, vyplníme s vámi alespoň předběžnou přihlášku, která vám umožní zamluvit si místo ve školce předem.Neváhejte nás proto kontaktovat.
    Budova školy je z roku 1951 se nachází na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na katastrálním území Prahy 3. Z jedné strany sousedí se základní školou a z druhé strany je obklopena zelení naší prostorné, terasovité školní zahrady, s travnatou plochou, vzrostlými stromy a keři.


Přirozená angličtina s rodilým mluvčím

    Otevřenou pro děti, rodiče i veřejnost. Vítáme aktivní účast na vzdělávacích programech, při akcích i při běžné každodenní komunikaci. Děkujeme za dárky, pomoc a Váš úsměv.
     Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.


„Vánoční pečení cukroví s babičkami“

    Stravné je splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci! Přeplatky na stravném se vrací vždy v lednu a červenci. Vše ohledně stravného domlouvejte s vedoucí školní kuchyně paní Danu Havlovou, telefonicky na 778 466 975, nebo emailem na mslobkovic.jidelna@seznam.cz.
    Při mateřské škole funguje „Spolek rodičů při mateřské škole“, který pomáhá při organizování akcí, zajišťuje nákup hraček pro děti, z vybraných peněz hradí divadla, školní výlety, drobná vybavení, knihy, herní prvky pro MŠ a maminky úzce spolupracují s vedením školy.
    Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu „Pět lístečků od Jasánka“, kdy se zaměřujeme na smyslovou a prožitkovou výchovu v duchu EVVO. Pět lístečků symbolicky představuje pět lidských smyslů (zrak, hmat, chuť, čich, sluch). Do vzdělávací nabídky zařazujeme dle tématu smyslovou hru, nabízíme tak dětem vnímání okolního světa různými smysly a snažíme se, aby toto vnímání bylo v souladu se zásadami ekologické a enviromentální výchovy a osvěty. Děti si vytváří pozitivní vztah nejenom ke kamarádům ve školce a k lidem, kteří je obklopují, ale také k životnímu prostředí a vytváří si také úctu k životu ve všech jeho formách. Naše školka používá bezpečnostní pomůcku Walkodile.


MÁME OTEVŘENO OD 6. 30 DO 16. 00 HODIN

    Ve školce jsou čtyři dospěláci, kteří se dětem věnují. Prvořadým úkolem je, aby se dítě cítilo bezpečně a šťastně. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
    Na jaře roku 2018 byla MŠ Lobkovicova rozšířena o detašované pracoviště MŠ Třebešín, kde se bude od září 2018 vzdělávat 60 dětí ve věku od 3-6 let. Vše o této MŠ viz. rámeček na horní liště MŠ Třebešín.
    Celkem je tedy nyní v mateřské škole 5 barevně odlišených tříd se samostatným sociálním zařízením, 2 samostatné ložnice, ve dvou třídách byla vybudována patra s možností uskladnění lehátek, tělocvična, proběhla rekonstrukce podlahy v ložnici školy. Na třídách je dle finančních možností postupně obměňován nábytek, vestavěné skříně, podlahové krytiny i vybavení hračkami a didaktickými pomůckami. Ve škole se též nachází nově zařízená jídelna pro děti, školní kuchyně, nájemní byt a kryt CO, který také postupně vylepšujeme a zhodnocujeme.
    Již několik let na základě projektu „My se školy nebojíme“ navštěvují děti základní školu, kde je pro ně vždy připravený program, např. čertování, velikonoční zajíček, čarodějnický rej apod..


Rozvíjíme talent dítěteNadání si zaslouží zvláštní péči

    Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.
    Měsíční školné je stanoveno od 1. 9. 2018 na 900 Kč a je splatné vždy do 10. dne příslušného měsíce, to znamená, aby byla platba připsána vždy 10. dne v měsíci!


„Rozsvěcení Vánočního stromu, keramická výstava a Vánoční jarmark“

    V roce 2012 prošla velkou rekonstrukcí školní kuchyně, ředitelna školy a Červená třída. Na podzim v roce 2013 proběhlo zřizovatelem zateplení fasády školy, výměna oken a obnova vstupu do MŠ. Na školní zahradě vyrostl nový domeček s toaletami a také byla školní zahrada rozšířena o nový prostor s umělým povrchem s herními prvky. V zimě roku 2013 byla vybudována technická místnost, kam byla zakoupena pračka a sušička a za podpory zřizovatele MČ Praha 3 i nová podlaha v Zelené třídě. V roce 2014 pak byla za finanční pomoci MČ Praha 3 vybudována pátá třída pro 21 dětí s menší rekonstrukcí sociálních zařízení v horním patře budovy. Škola byla napojena na nový systém topení ENESA. V zimě 2014 se podařilo zrekonstruovat vestibul školy, sklad drogerie a vybudovat novou místnost jako spisovnu, obměnit chrániče na topení a obměnit vybavení jídelny MŠ, také zrekultivovat záhony před budovou školy a vybudovat záhony pro děti na školní zahradě. V lednu 2015 pak prošla rekonstrukcí garáž školy, kde j
    Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
    Rodičům doporučujeme vodit své děti do MŠ nejdéle do 8. 00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností. Omluvy dětí jsou přijímány do 7. 00 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12. 00 do 12. 30 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14. 30 hodin.


ATMOSFÉRA VE ŠKOLCE JE PŘÍJEMNÁ DĚTEM I DOSPĚLÁKŮM

    Zahrada byla v létě 2016 kompletně zrekonstruována, dopadové plochy pod multifunkčními herními prvky s průlezkami, interaktivními prvky a skluzavkami, jsou z měkkého, pogumovaného materiálu, pro bezpečnost dětí, na zbývající plochy byl položen travní koberec. Byl postaven nový domeček pro hračky i s pítkem pro spodní část zahrady, altánek, houpadla, lavičky a další vybavení zahrady. Stromky i keře byly obnoveny novou výsadbou, bezpečnost též zajistí i sítě a plůtky kolem svahů. Taktéž byla v létě 2016 zrekonstruována přístupová cesta, která již jevila velké nedostatky a byla v havarijním stavu. Povrch byl původně plánován na asfalt, ale z důvodu urychlení prací byl změněn na pokládku zámkové dlažby. V létě 2016 byla také dokončena oprava a renovace plotu ze dvou třetin kolem MŠ. V roce 2017 jsme dokončili kompletní vybavení školní zahrady, v zelené a modré třídě jsme instalovali odpočinková patra a zakoupili jsme nové interaktivní tabule. V létě 2017 jsme zrekonstruovali bramborárnu šk
    Měsíční stravné činí od 1. 9. 2018 – 836 Kč, pro děti s odkladem školní docházky nově činí 880 Kč. Platbu za stravné zasílejte na účet číslo 556 199 / 0300. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte. V poznámce uvádějte celé jméno dítěte.
    Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky fskk3bb, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: msnerudova@seznam.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Nerudova 136, Ústí nad Orlicí, 562 03, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Nerudova 136, Ústí nad Orlicí. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:


Vítejte na stránkách Mateřské školy u skřítka Jasánka

    Školné plaťte na účet 1111 99 307 / 0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte, v poznámce uvádějte celé jméno dítěte. Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 6 ti let a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí! V případě nepřítomnosti se úhrada za školné nevrací!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0039:00:21