Jak na věc


sibyla a její proroctví

ETICKY KODEX-SIBYLA,PORADCI PRAVE ONLINE

    Tvrdíme, že tradiční nauky, jako je astrologie, tarot, věštění atd., nejsou pouhá bulvární zábava, ale jeden ze způsobů pomoci člověku. Tyto metody často využívají lidé, kteří řeší problémy a těžké situace. Práce integrálního poradce a věštce tedy může ovlivnit život klientů. Z toho důvodu ji chápeme jako pomáhající profesi, klademe důraz na odpovědnost a postupujeme v souladu se zásadami, normami a pravidly, obecně platnými v psychoterapii (EAP, APA).
    Zdůrazňujeme možnost a nutnost vlastní svobodné volby v rámci daných osudových možností. Naše budoucnost závisí ve velké míře na nás. Horoskop je pouze mapa života, naznačuje lekce a situace, ale není fatální a nezměnitelný. Astra inclinant, non necessitant – hvězdy ukazují, ale nenutí. Esoterické poradenství slouží k získání poznatků potřebných pro klientovo vlastní rozhodnutí. Každý je v konečném důsledku odpovědný sám za sebe. Věštění není nikdy 100%, funguje pouze s většinovou pravděpodobností. Stejně tak ale není 100% ani moderní medicína, ekonomické prognózy, meteorologie atd.


1. Integrální poradenství

    Karetní systém tarot je prastará technika sebepoznání. Je to tak dokonalý systém, že nám může být oporou i v současné době a dávat nám odpovědi na naše otázky. Jeho filosofie nám umožní lépe se zorientovat ve světě, který nás obklopuje. Tarot je oknem do skutečnosti. Je osnovou života. Přesahuje všechny psané techniky, protože je řečí symbolů. Je pro nás velkým darem, který nás má vést k pochopení sebe sama a okolností či vlivů, které nás obklopují, ale i přesahují. Budeme-li znát poselství tarotu, aplikovat ho ve svém životě, nemusíme být tak často překvapováni osudem.
    Zachováváme důstojnost a status našeho povolání. Respektujeme ostatní členy naší profese a příbuzných oborů. Usilujeme o spolupráci, toleranci, vzájemný dialog s jinými odborníky. Uznáváme jejich přínos bez ohledu na jimi používané metody. Zásadně se nevyjadřujeme ke kvalitám kolegů a neposuzujeme jejich práci. Jsme si vědomi, že každá poradkyně a poradce si vytváří vlastní styl v rámci obecných pravidel. Nerozhodujeme o platnosti východisek či názorů. Naše řešení neprezentujeme jako jediné správné. Respektujeme rozdílné postupy, jiné úhly pohledu na řešení problémů, individuální pocity. Připouštíme existenci jiných hypotéz a vysvětlení.


9. Odmítnutí klienta

    Další částí tarotu je 40 karet malých arkán a 16 dvorních karet ve čtyřech barvách, meče, poháry, hole a disky. Také těchto 56 tarotových karet má svůj příběh. I s nimi se můžeme seznamovat. Šestnáct dvorních karet je zastoupeno čtyřmi kartami Princů, Rytířů, Královen a Králů. Jsou rozlišeny vždy jiným symbolem. Jsou to meče, což značí rozum a myšlení, poháry znamenají city a prožívání, hole vnitřní svět a energii, disky realitu, vše hmotné, jako jsou peníze, majetek. Královské karty poodhalují osoby a způsob jednání. Kromě výkladové činnosti, kterou královské karty mají, je můžete také využívat pro seznámení se s naším darem duše. Je to vlastnost, kterou jsme dostali, aby nám pomáhala při realizaci našich stanovených úkolů pro tento život.
    Poradkyně a poradci jsou oprávněni odmítnout klienta, pokud chce získané informace použít k poškození nebo omezení svobodného rozhodování jiné osoby či společnosti, případně k činům porušujícím zákony. Morální hodnocení účelu je chápáno také jako rozdíl mezi bílou a černou magií.
    Náš datum narození pomůže poodhalit typ osobnosti a rozpoznat vyplývající osobní úkoly. Tarot nám ukáže jednotlivé roční, dílčí etapy. Proto je karetní systém tarot nejsnazší bránou k velkému tajemství života. Pomáhá nám najít odpověď na otázku, kdo jsme, co je naším životním posláním, kam jdeme a odkud přicházíme. Také nám poradí, jak se vypořádat s tím, co nám osud přináší. Hledáme-li duchovní jistotu, je tady pro nás připraven tarot se svým bohatstvím poznání.


5. Vhodnost metod a technik, účinnost pomoci

    Životní situace vyžadují rychlé rozhodnutí. Při osobní konzultaci dostanete radu až za několik dní. Vy ale potřebujete poradit IHNED, v této chvíli, ne až později. My vám pomůžeme okamžitě. Společně poznáme skutečnost, najdeme možnosti, zvolíme dobrá rozhodnutí, získáme sílu a vůli k činům pro vaši lepší budoucnost. Věříme, že vám poskytneme tu nejlepší možnou podporu a že budete spokojeni. Dodržujeme etický kodex.
    Zastáváme názor, že život je tajemství a nedá se vtěsnat do matematických, chemických a fyzikálních vzorců. Přikláníme se k T. S. Kuhnovi, který říká, že věda je pouze sociokulturní fenomén, jeden z více možných pohledů na svět, prosazovaný vědeckými komunitami. Souhlasíme s filosofií (Husserl, Heidegger) v tom, že jedna z příčin problémů současné technické civilizace je používání pozitivistických přírodovědeckých metod v oblastech, kam nepatří a kde nemají co dělat. Jsou nám blízké hraniční obory, jako je transpersonální psychologie, psychologie náboženství a spirituality, mytologie, psychotronika atd.


8. Ochrana soukromí, důvěrnost, mlčenlivost

    Moderní psychoterapie uznává magické působení. Magicky ustavená patologická vodítka mohou léčebným pokusům fatálně odolávat. Psychoterapie svádí s magií nerovný boj. Magická uzávěra musí být odemčena stejným klíčem, kterým byla uzamčena, tedy opět magií. Moderní psychoterapie uvádí, že hranice mezi seriózností a neseriózností nevede ani tak terapiemi, jako spíše terapeuty. Serióznost je tedy spíše rys osobnosti terapeuta, nežli znak toho či onoho používaného přístupu. Proto lze i alternativní, historické, tradiční, magické metody kvalifikovaně, za vhodných podmínek a ve vhodné situaci účinně použít. Vše, co pomůže, je dobré. A to je náš úkol.
    Po její věštírně se pátralo již od dob středověku. Jeskyni, která odpovídá Vergiliově popisu, objevil archeolog Amedeo Maiuri v roce 1932. Je to 132 metrů dlouhá skalní chodba, která ústí do čtvercového podzemního sálu s početnými výklenky a místnostmi, kde pravděpodobně Kúmská Sibyla věštila. Chodba má tvar lichoběžníku, vede ze severu na jih a na západní straně jsou v pravidelných rozestupech vyvrtány otvory propouštějící dovnitř světlo.
    Naše poradkyně a poradci patří k nejlepším, mají vysokou odbornost a zkušenost. Poskytujeme integrální poradenství, kombinaci tradičních věšteckých metod, jako je tarot, astrologie, numerologie, kyvadlo, runy s psychotronikou, léčitelstvím, moderní psychoterapií, koučinkem atd. Celostní, holistický přístup umožňuje najít pro každého nejvhodnější pomoc. Na našem webu se prezentují skutečné osoby. Voláte opravdu tomu, koho vidíte. 50 Kč / min.


Antro della Sibilla: Jeskyně, kde podle Vergilia prováděla věštby Kúmská Sibyla, byla objevena poblíž Neapole

    Online poradna Sibyla buduje a používá vlastní myšlenkový směr, integrální poradenství. Spočívá v podpoře a rozvoji klientů prostřednictvím moderních psychoterapeutických metod, koučinku a psychosomatiky v kombinaci s přírodní, celostní medicínou, psychotronikou, léčitelstvím a tradičními naukami dávné moudrosti lidstva, jako je astrologie, numerologie, tarot, karty, kyvadlo, runy, regresní terapie, channeling, magie atd. Vycházíme z evropských myšlenkových tradic, filosofie hermetismu a New Age. Ctíme odkaz našich předků. Jsme přesvědčeni, že mnohé staré postupy jsou užitečné a účinné i v dnešní době, stejně jako dříve.
    První částí tarotu je 22 karet velkých arkán. Trumfové karty mají symbolický obraz s odpovídajícím názvem a číslem. Každá karta z nich představuje ucelenou řadu poznání. Je zdrojem ke vzdělání osobnosti i duše. 22 karet je řazeno podle vývojového stupně. Popisují cestu sebeuskutečnění. Je zde zachyceno dětství, aktivní věk a moudrost stáří. Víme, že pro spokojený život potřebujeme nejenom znalosti zachycené v knihách písmem, ale také potřebujeme získat potřebnou zkušenost a praxi. I k tomu nás vede moudrost karetního systému tarot. Víme, že duchovní, vnitřní pravda je nevyslovitelná, jenom se předává ze srdce do srdce.


2. Odbornost poradkyň a poradců

    Některé karty promlouvají k naší ukázněnosti, abychom se ve svém světě posunuli o stupeň výš. Platí to o kartě Mírnost, Spravedlnost a třeba i Poustevník. Rovněž se poučíme, jak se vyhnout životním pádům na cestě, nebo jak se zachovat, když už se to stalo. V tomto smyslu k nám hovoří Věž, Ďábel, ale i osudová karta Luny. K naší povaze promlouvají karty se symbolem Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Odměnu za naši snahu být dokonalejší bytostí přináší karta Hvězda, Slunce, úsudek a Svět.
    Vůči klientům jsme nestranní a nezaujatí. Nehodnotíme jejich jednání, činy a motivy. Respektujeme jejich důstojnost, hodnoty, vyznání, názory, sociální situaci, věk, barvu pleti. Nesnažíme se jakkoliv ovlivňovat jejich světonázor.
    Kúmská Sibyla byla dlouho považována za pouhý výplod fantazie, přestože se o ní zmiňuje mnoho starověkých autorů. "Promění se jí rysy ve tváři i barva pleti, vlasy se jí zježí a zůstanou vztyčeny, poprsí se dme, oddychuje ztěžka a srdce jí divě bije. U úst objeví se pěna a hlas má hrozivý. Přechází po své jeskyni sem a tam a gestikuluje, jako by chtěla z hrudi vypudit bohy."  Takto ji vylíčil slavný římský básník Vergilius v mytologickém eposu Aeneis. Podle něj Kúmskou Sibylu navštívil praotec římského národa Aeneas, aby mu sdělila vůli bohů, kde má založit nové město. 


Tarot – cesta osobního rozvoje

    Naší nejdůležitější hodnotou a nejvyšším cílem je pomoc klientům. Veškeré schopnosti plně využíváme k tomu, abychom naše klienty podpořili při řešení jejich životních nesnází, hledání správné cesty, naděje, smyslu. Vycházíme ze zásad humanistické a pozitivní psychoterapie, jako je empatie, autenticita, opravdovost, otevřenost, bezvýhradné přijetí, vzájemná důvěra. Zaměřujeme se na to, co je dobré a na budoucnost, protože vize toho lepšího před námi snižuje význam minulých traumat. Je lepší hledat nové způsoby, než se stále vracet k tomu, co bylo a co již není.
    O Sibylině věštírně pak básník napsal, že to byla prostorná jeskyně a předcházela jí stovka dveří a vchodů. Tradovalo se, že své sídlo měla Sibyla v Kúmách, nejstarší řecké osadě v pevninské Itálii. Podle pověsti sem slavná věštkyně přicestovala z Malé Asie, když si předtím na Apollónovi vymohla tak dlouhý život, že byla prakticky nesmrtelná. V době setkání s Aeneem jí bylo 700 let. Sibyla Kúmská bylo pouze pracovní označení věštkyně, která se vlastním jménem nazývala Herofilé. Po mnoha a mnoha letech se začala cítit velmi unavená a přála si zemřít. Apollón ji proto proměnil v šelest hlasu v jeskyni v Kúmách. 


3. Odpovědnost poradkyň a poradců

    Konstatujeme, že mezinárodní sociologické výzkumy (ISSP, Sú AV) s překvapením zjišťují, že lidé ve vyspělých zemích stále žijí magickým životem. Připomínáme, že v psychologii dosud neexistuje plauzibilní, všeobecně přijímaná teorie vědomí. Moderní psychologie ví, že člověk vnímá své okolí ještě nějak jinak, než jen pěti smysly a logikou. Pojmy jako intuice, instinkt, heuristika jsou vědecky přijímané.
    V online poradně Sibyla působí pouze poradkyně a poradci s odpovídající kvalifikací, zkušeností, praxí a přirozenou pomáhající kompetencí. Naše poradkyně a poradci procházejí výběrovým řízením. Průběžně dbají o svůj profesní rozvoj. Získávají nové poznatky o lidském chování, o tom, jak lidé rozumějí sami sobě a ostatním, a využívají tyto znalosti pro dobro klientů.
    Vítejte na stránkách poradenství a výkladu karet a poradenství Sibyla. V sérii článků vás budu ráda seznamovat s jednotlivými tarotovými kartami se zaměřením na osobní rozvoj, ale i na mezilidské vztahy. Vždy si představíme vybranou tarotovou kartu. Důvodem je zamyšlení se nad každodenním životem. Nejprve si ale představíme tarot všeobecně. Klikněte na odkaz níže.


Informace ZDARMA – tel. 777 333 311, 777 333 351

    Klienti mají možnost zvolit metodu a způsob pomoci na základě svých zkušeností a poznatků. Poradkyně a poradci v případě potřeby informují klienty o smyslu a povaze každé používané techniky. Poradkyně a poradci ukončí rozhovor, jakmile začne být zřejmé, že už pro klienta není přínosný, případně klientovi nabídnou pomoc při hledání jiných zdrojů pomoci.
    Vítáme vás v poradně Sibyla. Ocitli jste se ve složité situaci? Řešíte problém? Nevíte, jak dál? Potřebujete radu? Jsme tu pro vás. Dobří lidé s dlouholetou praxí v pomáhajících profesích. Pomůžeme i vám.
    Poradkyně a poradci jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu rozhovoru s klientem. Všechna osobní data klientů jsou pokládána za důvěrná a nikdy nesmí být poskytnuta jakékoliv třetí osobě. Online telefonické poradenství je anonymní, poradkyně a poradci nevidí číslo volajícího.
    Nemáte s telefonickým, Skype a SMS poradenstvím zkušenosti? Nevíte, co máte dělat, na koho se obrátit? Zavolejte na telefony 777 333 311, 777 333 351. ZDARMA vám vše krátce vysvětlíme a pomůžeme s výběrem vhodného řešení, metody, poradkyně nebo poradce. Voláte za běžnou sazbu, toto nejsou čísla se zvýšeným tarifem. Neslouží k poradenství, pouze pro informace. Děkujeme za vaši důvěru. Váš team Sibyla.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00