Jak na věc


shoda podmětu s přísudkem doplnovaní

Shoda přísudku s podmětem – doplňování koncovek

    1 Shoda podmětu s přísudkem Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0105 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Shoda podmětu s přísudkem Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis anotace: Seznámí žáky s pravidly pravopisu i/í, y/ý ve shodě podmětu s přísudkem
    9 Poznámka 2: U některých jmen odpovídá rozdíl mluvnické životnosti/neživotnosti rozlišení významovému Např. Unavení nosiči zavazadel odpočívali./ Nosiče na koly vyprodali. Zkušení vodiči jsou v horách ceněni./ Kovy jsou dobré vodiče tepla.
    20 - přísudkové jméno vyjádřené podstatným jménem v: 1. pádě má význam všeobecné platnosti Narcis je květina. 7. pádě mívá aktuální platnost Jirka je vysokoškolským asistentem.
    11 Poznámka 1: Podstatná jména rodiče, koně, lidičky mají koncovky jako podstatná jména neživotná, ale shodu jako životná Např. Honzovi rodiče odjeli na dovolenou. Princeznin kočár táhli čtyři vraní koně. / Dřevěné koně se houpaly.
    6 - je-li podmětem jméno rodu mužského životného v č. mn., píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen - i Např. Hoši se po hřišti rozběhli bosi. Naši sousedi nám dobře poradili. Ten příběh nám vyprávěli pamětníci.


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    16 u přísudku jmenného se sponou se s podmětem shoduje sponové sloveso v osobě, čísle a rodě Např. Dívky byly veselé. Pes je hladový.
    24 Cvičení č. 3 Věty převeďte do množného čísla: Opravna obuvi byla zavřena. - Opravny obuvi byly zavřeny. Můj přítel mě nikdy nezklamal. - Mí přátelé mě nikdy nezklamali. Tento člověk byl velmi osamělý. - Tito lidé byli velmi osamělí. Zpráva o povodních se k nám dostala pozdě. - Zprávy o povodních se k nám dostaly pozdě. Ručička váhy se ustálila. - Ručičky vah se ustálily. Jeho plán se uskutečnil. - Jeho plány se uskutečnily. Událost reprodukoval přesně. -Události reprodukovali přesně.
    10 - je-li podmětem jméno rodu mužského neživotného v č. mn. nebo jméno rodu ženského v č. mn., píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen y Např. Domy opuštěného města zchátraly. Počítače se staly součástí našeho života. Babičky rády vyprávěly pohádky. Růže porostly celý hrad.
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.11 Anotace: Prezentace je zaměřena na procvičení pravopisu v koncovkách podstatných jmen. Vzdělávací oblast: český jazyk a literatura.


Prezentace na téma: "Shoda přísudku s podmětem – doplňování koncovek"— Transkript prezentace:

    21 - je-li podmět ženského rodu a jmenná část přísudku je podstatné jméno, přizpůsobuje se rodově také toto podstatné jméno: Jaroslava je manažerka, (místo manažer). Mirka je praktická dětská lékařka. Některá podstatná jména však zůstávají stále v bezpříznakové formě mužského rodu: Jana je nejlepší expert (nikoliv expertka). Pavla je skvělý řečník (řečnice). - je-li jmennou částí přísudku přídavné jméno, shoduje se s podmětem v rodě a čísle: úkol to byl skutečně náročný. Stala se moudrou a čestnou, on se stal upřímným a pravdomluvným.
    22 Cvičení č. 1 doplňte koncovku příčestí: Peníze zůstal y ležet na stole. Odněkud zazně ly výstřely. Koťátka byl a teprve tři týdny stará. První dni ve škole mi dlouho nevymizel y z paměti. Pod okny zadupal y těžké boty. Přivezl i nám uhlí. Ledoborci prorážel i moře. Hrady byl y dobyt y. Uzenáče nám chutnal y výborně. Koně klusal i parkem. Slunéčka sedmitečná jsou užitečná. Starosti jsme nechal i doma. Oči se mu zalil y slzami. Dnové uběhl i rychle. Lesy se zelenal y. Houfy špačků poletoval y krajinou. Hloučky občanů se sešl y na náměstí k demonstraci. Poslední sněhuláci při oblevě rychle roztál i. Od časného rána spěchal y proudy lidí ulicemi.
    19 - je-li podmětem vedlejší věta, je přísudek ve středním rodě, má tudíž rodovou podobu středního rodu: Potěšilo ji, že se jim nápad líbí. Zarazilo ho, jak moc ji má rád. - je-li podmětem infinitiv, pak přísudek i tehdy má rodovou podobu středního rodu : Pracovat v dole je namáhavé a nebezpečné.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    7 Toto pravidlo platí i v případech, kdy je v podmětu užito podstatného jméno r. mužského, ale označujícího věci neživé v tvaru životném. Např. Na dvoře stáli dva obrovští sněhuláci. Hadroví strašáci se kolébali ve větru.
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.08 Anotace: Prezentace je zaměřena na shodu podmětu s přísudkem. Žáci si procvičí učivo na několika cvičeních. Vzdělávací oblast:


Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“

    25 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola 2005 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008 Martinec, Ivo; Tušková, Jana Marie; Zimová, Ludmila: Mluvnice učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009 Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, 2008 Melichar, Jiří; Styblík, Vlastimil. Český jazyk Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.18 Anotace: Prezentace je zaměřena na druhy přísudku. Obsahuje základní pravidla pro tvoření přísudku slovesného a jmenného se.
    18 - je-li přísudkové jméno v množném čísle, shoduje se spona s ním: Čas jsou peníze. - je-li podmět abstraktní podstatné jméno, kolísá shoda mezi ním a jmennou částí přísudku: Ten nápad byl/byla chyba. Takový závěr byl/bylo překvapení.
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.15 Anotace: Prezentace je zaměřena na slovesné kategorie rod a vid. Ke každé kategorii je uvedena stručná definice s příklady.
    8 Poznámka 1: Některých jmen rodu mužského se užívá ve tvarech životných i neživotných, i když označují pouze věci neživé, např. ledoborci/ledoborce, slanečci/slanečky, uzenáči/uzenáče. Životné tvary vyžadují měkké i, neživotné tvary tvrdé y Např. Mohutní ledoborci vypluli na pomoc. / Mohutné ledoborce vypluly na pomoc.


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_596_5TR_CJ Autor: Mgr. Leona Szabó 1.
    14 - je-li podmětem jméno rodu středního v č. mn., píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen a Např. Města vzkvétala. Štěňata vesele pobíhala. Auta troubila.
    5 - shoda se u slovesného přísudku formálně projevuje koncovkami slovesného tvaru Např. Chlapec běhal. Dívka zpívala. Dítě se batolilo.
    12 Poznámka 2: Podstatné jméno den má v 1. pádě č. mn. dva tvary: dny a dni oba však mají shodu pouze jako jména neživotná: Dny (dni) se krátily. Uplynuly dva dlouhé dny (dni). Pouze u zastaralého knižního tvaru dnové je shoda jako u podstatných jmen životných: Dnové rychle uplynuli.
    17 K výjimkám ve shodě podmětu a sponového přísudku dochází v těchto případech: - je-li podmět věty ukazovací zájmeno to, neshoduje se spona s ním, ale s přísudkovým jménem: To byla paráda!!!


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    13 Poznámka 3: Podstatné jméno dítě (vzor kuře) má v jednotném čísle tvar středního rodu, ale v čísle množném tvar ženského rodu děti (vzor kost), a tedy i shodu v ženském rodě Např. Děti běhaly na pláži bosy a výskaly radostí.
    23 Cvičení č. 2 změňte v následujících větách jména v podmětu tak, aby se v koncovce příčestí psala opačná hláska i-y/y-i: Včely poletovaly z květu na květ. - Čmeláci poletovali z květu na květ. Holubi zobali na dvoře zrní. - Slepice zobaly na dvoře zrní. Mušky vířily ve vzduchu. - Komáři vířili ve vzduchu. Proč ostatní dívky ještě nepřišly? - Proč ostatní chlapci ještě nepřišli? Na poli se objevili hraboši. - Na poli se objevily myší kolonie. Děti se těšily na zimní prázdninový pobyt. - Všichni členové rodiny se těšili na zimní prázdninový pobyt. Koroptve hledaly potravu pod sněhem. - Jeleni hledali potravu pod sněhem. Na podzim od nás odletěly divoké husy. - Na podzim od nás odletěli všichni tažní ptáci. Výletníci se těšili na odpočinek ve stínu. - Brigádnice se těšily na odpočinek ve stínu.
    4 - je-li přísudek v minulém čase, trpném rodě či podmiňovacím způsobu, shoduje se s podmětem také ve jmenném rodě

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00