Jak na věc


restaurace za obecním úřadem hněvotín

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    9 -9- - paní Jurtíková položila dotaz proč se vyhláška 1/2007 rušila, když, jak říkal někdy starosta,byla správná a udělaná právníkem.obec platí právníka, její manžel-bývalý starosta, právníka nepotřeboval. Starosta máte právo na svůj názor,byli jsme přesvědčeni, že je vyhláška správná.dokonce i Ing Stojanová/kraj/. Váš manžel sice pracoval bez právníka, ale jako každý člověk i on dělal chyby. Právně je prověříme, nebudeme nyní řešit, dáme vám vědět. - p.kaláb - kontejnery v ulici Pod skalou-přidat, vyřešit spomalení dopravy ulice Lutínská. Starosta řešíme neustále, je ustudie na opravu silnice a výstavbu okolí,projekt řeší i bezpečnost. - p.skácel - pozemky Za hřištěm prodej za Kč/m2, kolik je výkup? Starosta nebylo ještě dohodnuto a smluvně vyřešeno s majiteli - pí.jurtíková - vymáhat po manželovi Kč se odsouhlasilo. Když byl ve funkci dal obci k dispozici multikáru na čtyřleté období, sám platil daň i technickou opravu cca Kč. - pí.johnová z Lutínské ulice se ptá zda je možno založi


potraviny na pranýři - nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny

    2 p.č. 927/26-2- p.č. 927/36 st.p.č. 61 Smlouvy byly uzavřeny na základě dříve uzavřených smluv o smlouvách budoucích. - Smlouvu s Ing. Stanislavem Plačkem projekce, na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy mateřské školy v Hněvotíně č Darovací smlouvu s Českou republikou Ministerstvem obrany, Tychonova 1, PRAHA 6 a obcí Hněvotín na bezúplatný převod podzemní stavby ( úŽ 6) na p.č. 546/1 v k.ú. Hněvotín. - Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem na bezúplatný převod pozemků p.č. 54/9 ostatní plocha o výměře 72 m2 p.č. 1028/1 ostatní plocha o výměře m2 a p.č. 1028/2 ostatní plocha o výměře 2022 m2 v k.ú. Hněvotín, zapsaných u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, Katastrálního pracoviště Olomouc na LV 483 s částí silnice III/5708 ( spojka od křižovatky se silnicí II/570 po křižovatku se silnicí III/5709 v délce 458 bm), která bude vyřazena ze silniční sítě kraje. - Smlouvy obce Hněvotín se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 87


Neexistující nebo nedostupný záznam

    3 -3-5) Schválení 2. změny územního plánu obce Změna se týká nově vymezených ploch: 1.1. plocha vodních toků a nádrží (V), označená v grafické části této změny II/2, 1.2. plocha pro dopravu (D), označená v grafické části této změny II/4, 1.3. plocha sportu a rekreace (S), označená v grafické části této změny II/5, 1.4. plocha výrobní a skladovací (V2), označená v grafické části této změny II/6, 1.5. plocha drobné výroby (V3), označená v grafické části této změny II/7, 1.6. plocha bydlení venkovského charakteru (Bv), označená v grafické části této změny II/9, 1.7. plocha bydlení venkovského charakteru (Bv), označená v grafické části této změny II/10, 1.8. plocha bydlení venkovského charakteru (Bv), označená v grafické části této změny II/11, 1.9. plocha vodních toků a nádrží (V), označená v grafické části této změny II/13, plocha smíšeného venkovského území centrálního (Sc), označená v grafické části této změny II/ změnou č. II úPO Hněvotín mění trasa cyklostezky a pěší komunikace, v gr


Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín konaného dne 13. května 2008

    1 Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín konaného dne 13. května ) Zahájení : - přivítání zastupitelů, občanů a hostů na 10. zasedání zastupitelstva obce přítomni: Ing.J.Dvořák,T.Dostál,J.Sleha, pan M.Antl, J.Studený,MVDr V.Šulc, Mgr.J.Mrkusová omluveni: Mgr.I.Filkaszová, V.Jurtík -služebně zastupitelstvo v počtu 7 přítomných je usnášeníschopné - návrh zapisovatele (paní Jana Mrkusová) - návrh ověřovatelů ( pan Miloslav Antl, pan Josef Studený ) hlasování pro 7 hlasování pro 7 - návrh návrhové komise ( pan MVDr. Vratislav Šulc, pan Ing. Tomáš Dostál ) - seznámení s programem schůze (nejsou doplňující návrhy ) hlasování pro 7 hlasování pro 7 Ŕídil starosta 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání. Kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce zhodnotila paní M.Dadáková,členka kontrolního výboru Usnesení je plněno v plném rozsahu 3) Zpráva o činnosti obecního úřadu od 9. zasedání zastupitelstva obce 4) Smlouvy obce. Přednesl starosta viz příloha č.1 - Sm


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00