Jak na věc


remise

Nejčtenější články za posledních 10 dní

    U hypertermie se oblast nádoru ohřívá na teploty v rozmezí 40 až 46 °C. Při této teplotě se zpomaluje dělení nádorových buněk a snižuje prokrvení nádoru. Napřed se během zahřívání krevní průtok zvýší, začne docházet k poškozování cév, což odřízne nádor od zdrojů a krevní průtok tak rychle poklesne.
    Mace, 2011 (link a Mace, 2012, link) našli v pokusu na myších u skupiny, kterou infikovali a u které zvýšili tělesnou teplotu o dva stupně, větší počet CD8+ buněk než u kontrolní skupiny bez změny teploty (link).
    Pozitivní vliv horečky na imunoterapii interleukinem 2 potvrdila studie Ellegaard, 2010 (link), kdy pacienti u kterých nebyla horečka tlumena paracetamolem měli lepší odpověď na léčbu a delší dobu přežití než pacienti u kterých byla horečka snižována.
    1) O jak častý jev se jedná? 2) Příklady spontánní remise 3) Uvažované příčiny spontánní remise 4) Umělé vyvolání horečky jako onkologická léčba – Coleyho toxiny 5) Horečka a nádorová hypoxie 6) Onkotermie a hypertermie 7) Imunitní reakce za spontánní remisí 8) Interleukin 2 jako důležitá součástka do mozaiky 9) Shrnutí 10) Meditace jako cesta k posílení imunity 11) Duchovní aspekty u spontánní remise


Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Remise

    Jde o „zázračná uzdravení“ u kterých neznáme příčinu? Nebo jsou za těmito případy nějaké konkrétní důvody, které jsou všem spontánním uzdravením společné? Na tyto otázky se pokusím najít odpovědi v tomto článku.


Umělé vyvolání horečky jako onkologická léčba – Coleyho toxiny

    Nádorové buňky často mívají nižší okysličení než zdravé. Je to proto, že rostou nepřirozeně rychle a cévy je tak nestíhají zásobovat. Kolem nádorových buněk se tak vytvářejí hypoxické oblasti – oblasti s nižším okysličením. Zjistilo se, že tento stav zvyšuje odolnost nádorových buněk vůči léčbě, protože léky užívané v chemoterapii se do těchto oblastí hůře dostávají. Hypoxie v oblasti nádoru vytváří i prostředí ve kterém se buňky přepínají do režimu ve kterém jsou méně ochotné volit smrt. Hypoxie navíc vytváří i jakýsi ochranný vak, který chrání nádorové buňky i před složkami tělesné imunity (mohou být pro imunitu neviditelné). Nabízí se otázka: jaký vliv na hypoxické oblasti má zvýšená tělesná teplota? A zdá se, že horečka je schopna nádorovou hypoxii snížit (Sen, 2011, link). Ve výzkumu na myších byla radioterapie podávaná po vyvolání zvýšené teploty v oblasti nádoru mnohem účinnější než bez tohoto zásahu. O hypertermii jako o jednom z nejúčinnějších způsobů jak zvýšit účinnost
    U rakoviny močového měchýře se tímto způsobem velmi úspěšně používá vakcína proti turberkulóze (BCG), která byla historicky první imunoterapií schválenou FDA (link). Imunoterapie u rakovin zahrnuje metody, které se snaží využít přirozených imunitních mechanismů člověka. Touto cestou jde v posledních letech stále více výzkumů. Imunoterapie je pokusem o přesný chirurgický řez, kdežto chemoterapie je v porovnání jako rána sekerou.
    Co značí pojem remise? Prodělal jsem rakovinu tlustého střeva. Proběhla chemoterapie.  V pořádku jsem po 4 letech. Všechno je dobré. Ve zprávě ale mám, že podstoupím REMISE, o co se jedná?
    Tohle je důležitý poznatek, že u rakovin, čím jsou pokročilejší, tím více dochází k převážení vah imunitní reakce směrem k Th2 reakci. A nabízí se otázka, zda-li by terapeutický zákrok neměl jít směrem k stimulaci reakcí Th1. Podrobně se věnuje rovnováze mezi Th1 a Th2 článek link.


Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

    Cann a kol. 2004 (link) popisují případ pacienta s adenokarcinomem slinivky (stádium IIIb), který absolvoval dva týdny radioterapie a 7 týdnů chemoterapie gemcitabinem. Léčba však nijak nezabrala a nemoc dále postupovala. U pacienta později došlo k protržení tenkého střeva a silnému zánětu pobřišnice spojenému s horečkami, později se přidal i zápal plic a ještě vyšší horečky. Pacient zánět i zápal přežil a při následné kontrole bylo zjištěno, že se nádor zmenšil o 70%. Onkomarkery (ukazatele naznačující přítomnost nádorového bujení) se dostaly na úroveň běžnou u zdravého člověka. Bohužel o 6 měsíců později začaly hodnoty zase vzrůstat a PET sken ukázal, že nádor znovu roste. Pacientovi se znovu začala podávat chemoterapie (oxiplatina, 5-fluorouracil a následně gemcitabin). Jeho stav se postupně zhoršoval a o 9 měsíců později zemřel. Od infekce, po které došlo k ústupu nádoru, uplynulo celých 19 měsíců. Autoři si všímají, že ve starší literatuře se o spontánních remisích píše více a jej
    Lowes, 1997 (link), který zkoumal případy ustoupení melanomů, došel k závěru, že klíčovou úlohu zřejmě hrají Th1 lymfocyty a naměřil také zvýšené hladiny IL-2.
    Klíčová slova: význam pojmu, slovo, informace, popis, Nemoce, vysvětlení, Remise, Nemoce, formulace, definice, význam slova, heslo, termín, přesný výraz, wiki
    Spontánní remise znamená, že tělo přehodnotí své původní mylné rozhodnutí a na nádorové bujení zareaguje znovu. Tentokráte správně. Klíčem je na nádor zareagovat imunitní reakcí CD4+ Th1 a začít vylučovat důležitou látku interleukin 2. Ta velmi pomáhá další složce imunitní reakce, což jsou cytotoxické lymfocyty CD8+, které jsou zdatnými bojovníky proti nádorovým buňkám. Správná reakce Th1 dále přivolá do boje i další nezbytné vojáky jako např. makrofágy a NK buňky. Pro celý mechanismus spontánní remise je důležitá přítomnost horečky, protože


Imunitní reakce za spontánní remisí

    Karbach a kol., 2012 (link; plná verze link) použili vakcínu s mixem bakterií ve studii fáze I u 12 pacientů s nádory v pokročilém stádiu v nemocnici v německém Hessenu. U jednoho došlo k částečnému ústupu nádoru. U 11 z 12 pacientů byly naměřeny zvýšené hladiny interleukinu 6 (druh proteinu, který produkuje lidské tělo při boji s infekcí). Hladiny IL-6 korelovaly s tělesnou teplotou (čím vyšší teplota, tím vyšší hladiny IL-6). Kromě IL-6 docházelo i ke změně hladin u dalších proteinů (TNF-alfa, interferon gamma, IL-2 a IL-12). Role IL6 u rakovin je ale velmi nejasná a podle všeho nebude hlavním „motorem“ skrytým za remisí. Může být i jen zcela s rakovinou nesouvisejícím doprovodným jevem u infekce.
    Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.


Uvažované příčiny spontánní remise

    Behcetova nemoc je autoimunitní onemocnění, které je charakteristické přílišnou aktivitou imunitního systému a které způsobuje zánět krevních cév v celém těle. Ukazuje se, že u této nemoci převládá vysoká aktivita CD4+ Th1 lymfocytů a Th17 (link, link). Na tuto vzácnou nemoc jsem narazil, když jsem hledal onemocnění u kterých je aktivita převážena na stranu Th1 reakce. Hypotéza zněla, že pacienti s takovýmito onemocněními by měli mít nižší výskyt rakovin. A opravdu, ve studii z Koreje zjistili, že u pacientů s Behcetovou nemocí byla úmrtnost na rakovinu výrazně nižší než ve srovnatelné populaci (Na, 2013, link). Studie z Řecka (link) došla k nižšímu výskytu rakovin v populaci pacientů s Behcetovou nemocí. Když se podíváme na autoimunitní onemocnění kde převládá Th2 aktivita, což je např. systémový lupus erythematodes, tak výskyt rakovin je stejný jako v běžné populaci, nicméně úmrtnost je značně vyšší (link), což je v souladu s hypotézou. Na druhou stranu další z nemocí, která je chara
    Rohdenburg zkoumal v roce 1918 přes 300 případů remise a došel k závěru, že za nimi nestojí jedna konkrétní infekce (virus či bakterie), protože se remise rakoviny vyskytla u různých onemocnění jako zápal plic, malárie či tuberkulóza. Zjistil, že případy mají společnou jedinou věc a to více dnů trvající vysoké horečky. Jessy, 2011 (link) zkoumal případy popsané v literatuře za poslední stovky let a konstatuje, že skoro všechny jsou nějak spojeny s infekcí a zmiňuje záškrt, kapavku, zánět jater, chřipku, malárii, spalničky, neštovice, syfilis, tuberkulózu a mnohé další.


DPH a městské/turistické poplatky

    Remise je termín z oblasti lékařství. Znamená návrat pacienta do stavu, v jakém byl ještě před vypuknutím nemoci. Remise je období, kdy pacient již nemá žádné příznaky choroby. Neznamená to, že se nemoci zcela zbavil, tu může mít stále, ale bez zjevných projevů. K remisi může dojít i přirozeně, bez příslušné léčby a bez užívání léků.Po remisi někdy přichází relaps, návrat příznaků i nemoci. Některé nemoci vyléčit nelze, a proto i dlouhé období remise je úspěchem.
    Onkotermie a hypertermie jsou experimentální metody v léčbě rakovin, které se v podstatě snaží nasimulovat něco z toho, co se v těle děje při horečce. Jde o vliv zahřívání na buňky, nicméně oproti přirozené lidské horečce a boji s infekcí zřejmě chybí velká část specifické imunitní reakce těla.
    K rozhodnutí zda-li Th1 nebo Th2 reakce je ještě třeba poznamenat, že Th2 reakce vede k produkci interleukinu 10. Vysoké hladiny IL-10 jsou ale spojeny se špatnou prognózou u některých rakovin. Vše nasvědčuje tomu, že reakce imunity typem Th2 vede v důsledku k potlačení protinádorové imunitní reakce těla, prostě proto, že si ji tělo chybně zvolí na úkor účinné obrany pomocí Th1. U některých typů rakovin je ale i tato reakce schopna alespoň zpomalit či zastavit růst nádoru (Howell, 2003, link), zřejmě díky potlačení angiogeneze (růstu nových cév pro zásobení nádoru).


Všeobecné platební a storno podmínky

    Může být umělé vyvolání horečky u pacienta použito jako součást onkologické léčby? Byla by taková terapie bezpečná, pokud by probíhala během pobytu v nemocnici a pacient by byl monitorován? (viz např. Hobohm 2011, link). Idea vyvolat u pacientů s rakovinou horečku se spojuje se jménem amerického chirurga Williama Coleyho a injekčním podáním látky nazvané Coleyho toxiny. V roce 1893 Coley navrhnul kombinaci dvou bakterií (Streptococcus pyogenes a Serratia marcescens), kterou podával pacientům. Ze začátku podával bakterie živé, později již usmrcené. Myšlenka byla pomocí infekce probudit imunitní odpověď v těle. Hlavním cílem bylo u pacienta navodit horečku. Pokud to bylo možné, vpichovaly se bakterii rovnou do nádoru. Coley si všiml, že pacienti u kterých se horečky pohybovaly mezi 38 a 40 stupni měli mnohem lepší výsledky než ti s nižšími horečkami. Výsledky léčby Coley shrnul do série kazuistik, které obsahují mnoho úplných uzdravení.
    Vyberu dva příklady na ukázku: Studie Pachner a kol. 2013 (link) popisuje uzdravení dvou pacientů ve fakultní nemocnici v Plzni, kteří měli diagnostikovánu akutní myeloidní leukémii a došlo k vyléčení, aniž byla nasazena chemoterapie. Autoři se domnívají, že určitou roli v uzdravení mohly hrát předchozí aplikace krevních transfuzí (efekt mohou mít protilátky dárce obsažené v transfuzích) nebo silná imunitní odpověď těla např. během infekce. Podrobný popis obou případů viz link.
    Dlážděná/Mramorová podlaha, Dřevěná/Parketová podlaha, Fén, Koupelna, Kuchyňka, Lednička, Mikrovlnná trouba, Pohovka, Posezení, Psací stůl, Rychlovarná konvice, Satelitní programy, Sprcha, Toaleta, Topení, TV, TV s plochou obrazovkou, Vlastní vchod, Výhled do zahrady


Alternativní metody léčby rakovin

    Huang, 2007 (link) zjistil ve studii na myších, že aktivita CD4+ Th1 lymfocytů vedla k velké pomoci buňkám CD8+, které jsou schopny vyhledávat a ničit nádorové buňky. Při současné aplikaci CD4+ a CD8+ došlo k vyléčení nádoru u všech 10 myší, při administraci CD8+ samostatně byla úspěšnost jen 40%. V analýze bylo dále zjištěno, že CD8+ pronikají do nádorů účinněji za přítomnosti CD4+ a že pomoc CD4+ je schopna prodloužit dobu přežití CD8+ buněk. Autoři dále konstatují, že mechanismus výpomoci mezi pomocnými CD4+ a zabijáckými CD8+ se děje do velké míry pomocí interleukinu 2.
    Na začátku krátce popíšu typy bílých krvinek, které budou dále diskutovány: CD4+ Th1 jsou klíčovými buňkami zánětlivého typu imunitní odpovědi. A tělo je uplatňuje hlavně u nákazy patogeny uvnitř buňky. Th1 vyvolá kolem nakažené buňky lokální zánět a tím na místo upozorní a přivolá tak další posily „těžší váhy“ jako např. makrofágy. Něco jako městská policie, která přivolá k případu státní policii. CD4+ Th2 vyhledávají a bojují proti patogenům, které se pohybují v mezibuněčném prostoru a úzce spolupracují s B-lymfocyty. CD4+ Tfh jsou folikulární pomocné T lymfocyty. Byly objeveny relativně nedávno a vzaly trochu slávy Th2 buňkám, protože se zjistilo, že velký kus práce v komunikaci s B-lymfocyty mají na svědomí právě ony a nikoliv Th2 buňky. Téma je přehledně vysvětleno v článku Hořejšího a Brdičky (link) v časopise Vesmír. CD8+ lymfocyty jsou složkou protinádorové imunity. Jsou schopny buňky donutit ke smrti nebo je samy zničit.


Interleukin 2 jako důležitá součástka do mozaiky

    Printz, 2001 (link) cituje australský výzkum, který u remise u melanomů a bazaliomů zjistil důležitou roli CD4+ Th1 lymfocytů, které se během ústupu nádoru objevovaly ve zvýšeném počtu přímo v nádoru, nikoliv však kolem něj. CD4+ Th1 lymfocyty jsou pomocné ochranné hlídky imunitního systému, které stimulují další imunitní reakce. Typ Th1 je označován jako zánětový, ale je schopen i přímé aktivity. Jeho doménou je reakce na bakterie, které napadly buňky. Při práci spolupracuje s makrofágy (maximalizuje jejich „zabíjecí efektivitu“) a CD8+ T buňkami. Th1 jsou i producenty interferonu gamma, TNF-beta a interleukinů IL-2 a IL-10. Nepřímo zvyšují produkci IL-12 a potlačují produkci IL-4 (link). Spolupráce Th1 a makrofágů je výborně popsána v Janeway, 2001, link.


Velký lékařský slovník online...

    Simulovat účinek IL-2 se pokusil již i farmaceutický průmysl a to např. lékem Proleukin, který je používán v biologické léčbě rakoviny ledvin s metastázemi. Proleukin využívá člověkem vyrobeného (umělého) proteinu, který byl nazván aldesleukin a který se pokouší napodobit funkce a působení přirozeného lidského IL-2. Proleukin se snaží zasáhnout do procesu růstu nádoru, stimulovat imunitní systém a snaží se přimět nádorové buňky, aby vysílaly chemické signály, které k němu přilákají imunitní buňky (link). Proleukin je také příkladem onkologické léčby, která necílí primárně na nádorové buňky, ale snaží se modifikovat a vybudit přirozené imunitní reakce v těle. Výsledky klinických studií Proleukinu se zdají velmi dobré viz např. Birkhauser, 2013, link, nicméně během léčby je na překážku vysoký výskyt nežádoucích vedlejších účinků. Lékaři ale postupně docházejí k lepšímu výběru pacientů vhodných pro terapii, k přesnějšímu individuálnímu dávkování a jsou už schopni vedlejší účinky lépe podc


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0001:55:02