Jak na věc


psychologická intervence

Standardní činnosti PPP (pedagogicko-psychologických poraden)

     Obsah stránky: 1. Výklad hesla2. Legislativní vymezení3. Standardní činnosti PPP (pedagogicko-psychologických poraden)3.1. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická dianostika3.2. Psychologická a speciálně pedagogická intervence3.3. Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:4. Použité zdroje a literatura:5. Doporučená literatura a odkazy ke studiu:
    PPP participují na vzdělávacím procesu, pokud je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků. PPP napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.
    Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) patříní spolu se speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče mezi školská poradenská zařízení. PPP Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologicku pomoc při výchově a vzdělávání žáků. PPP vykonává svou činnost ambulantně na pracovišti poradny. (Vyhláška č. 73/2005 Sb.)


Pedagogicko-psychologická poradna

    Činnost pedagogicko-psychologických poraden (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak Vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.
    Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.
    1. Výklad hesla2. Legislativní vymezení3. Standardní činnosti PPP (pedagogicko-psychologických poraden)3.1. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická dianostika3.2. Psychologická a speciálně pedagogická intervence3.3. Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:4. Použité zdroje a literatura:5. Doporučená literatura a odkazy ke studiu:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00