Jak na věc


psychologická intervence

Psychologická a speciálně pedagogická intervence

    1. Výklad hesla2. Legislativní vymezení3. Standardní činnosti PPP (pedagogicko-psychologických poraden)3.1. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická dianostika3.2. Psychologická a speciálně pedagogická intervence3.3. Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:4. Použité zdroje a literatura:5. Doporučená literatura a odkazy ke studiu:
     Obsah stránky: 1. Výklad hesla2. Legislativní vymezení3. Standardní činnosti PPP (pedagogicko-psychologických poraden)3.1. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická dianostika3.2. Psychologická a speciálně pedagogická intervence3.3. Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:4. Použité zdroje a literatura:5. Doporučená literatura a odkazy ke studiu:
    Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.


Pedagogicko-psychologická poradna

    Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) patříní spolu se speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče mezi školská poradenská zařízení. PPP Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologicku pomoc při výchově a vzdělávání žáků. PPP vykonává svou činnost ambulantně na pracovišti poradny. (Vyhláška č. 73/2005 Sb.)
    PPP participují na vzdělávacím procesu, pokud je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků. PPP napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.
    Činnost pedagogicko-psychologických poraden (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak Vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00