Jak na věc


protonové centrum

Protonová léčba rakoviny prostaty je hrazena ze zákona

    Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je doporučena lékaři z Protonového centra i Komplexním onkologickým centrem (KOC). Protonovou léčbu si i bez doporučení Komplexního onkologického centra může pacient uhradit sám.
    Biologická léčba nádorů prsu spočívá v podávání protinádorové látky, která se váže na nádorové buňky. Umožňuje tak imunitnímu systému jejich rozpoznání a zničení. Nejčastěji se podává v kombinaci s chemoterapií u těch žen, u kterých běžná protinádorová léčba selhala.
    Vstupní vyšetření je důležitým krokem, protože během této konzultace s lékařem se dozvíte, zda je vaše diagnóza a stadium onemocnění vhodné pro protonovou léčbu. Vstupní vyšetření, které trvá zhruba 20 minut, je zdarma a k ničemu vás nezavazuje. Na konzultaci s lékařem si, prosím, přineste veškerou zdravotnickou dokumentaci, kterou máte k dispozici, včetně výsledků biopsie nebo histologie.
     Protonová terapie dává šanci i v případě druhého ozáření. Pokud se totiž nádor vrátil po běžné radioterapii, druhé kolo radiační léčby často nebývá možné vzhledem k vysokému nebezpečí poškození životně důležitých orgánů a tkání. Protonovou terapii však lze použít i v tomto případě nezbytného opakovaného ozáření.


Co protonová léčba rakoviny prsu umožňuje?

    Při fotonové léčbě rakoviny v levém prsu dochází k nežádoucímu ozáření srdce, plic a míchy, které jsou velice citlivé na záření a jejich poškození může mít významné vedlejší nežádoucí účinky. Riziko je vyšší u rakoviny levého prsu z důvodu blízko uloženého srdce.
     Po vstupní konzultaci a doplňujících vyšetřeních (například CT, magnetická rezonance, PET/CT) bude následovat pečlivé plánování léčby. Tým našich odborníků připraví každému pacientovi ozařovací plán přizpůsobený jeho potřebám. Následovat bude samotné ozařování. Než ale nastoupíte do léčby, je nutné mít souhlas Komplexního onkologického centra a také souhlas zdravotní pojišťovny, že léčba bude uhrazena.
     V případě rakoviny v levém prsu přináší konvenční metoda ozařování vyšší riziko ozáření srdce, z důvodu jeho anatomické blízkosti. Naopak protonová terapie minimalizuje riziko ozáření tohoto důležitého orgánu a snižuje tak riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků na kardiovaskulární nebo dýchací systém. Kardiotoxicita se může projevit v horizontu několika let jako srdeční selhání, arytmie, hypertenze, srdeční infarkt apod.


Přínosy protonové terapie při léčbě maligních lymfomů

     Ve srovnání s běžným fotonovým ozařováním umožňuje protonová terapie při léčbě rakoviny prsu výrazně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, zejména srdce a plic. Dodání potřebné dávky záření přesně do cílové oblasti zvyšuje šanci na trvalé vyléčení. Díky protonové léčbě je ozařování možné provést šetrněji, s minimem vedlejších nežádoucích účinků.
     V případě léčby Hodgkinova a Non-Hodgkinova lymfomu protonová léčba dokáže snížit dávku na plíce až o 50 % a zároveň umožňuje redukovat dávku na srdeční chlopně. Snižuje dávku na míchu na minimální hodnoty, což minimalizuje riziko postradiační myelotapatie (poškození motoriky).
     Protonová terapie je hrazena ze zákona pojišťovnami. Je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR.
     Komplexní léčba karcinomu prsu vyžaduje spolupráci mnoha odborníků napříč různými obory. V optimálních případech je soustředěna v centrech Komplexní onkologické péče. V rámci péče o pacienty s rakovinou prsu se uplatňuje chirurgie, hormonální a biologická léčba, chemoterapie a radioterapie.


Porovnání fotonové a protonové léčby

     Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie. Protonové centrum zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby. Následně kontaktuje Komplexní onkologické centrum (KOC) s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie. V případě, že KOC léčbu doporučí, Protonové centrum zašle žádost o úhradu pojišťovně. V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo zdravotní pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě dostat.
    Jestliže během procesu schvalování úhrady protonové léčby dojde k zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo ze strany zdravotní pojišťovny, společně situaci posoudíme a navrhneme další postup, abyste mohli využít možnosti protonové léčby.
     Při operaci nádoru prsu dochází k částečnému nebo úplnému odstranění prsu. Po částečném odstranění musí vždy následovat ozáření prsu, jinak je léčebný výsledek samotné operace horší než po úplném odstranění prsu. Pokud je nádor rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se odstranění prsu poté, co se nádor zmenší několika dávkami protinádorové léčby.


Vhodná i při nutnosti druhého ozařování

    Prvním krokem na cestě za protonovou léčbou, je kontaktovat naše centrum a získat co nejvíce informací o možnosti léčby, zda je vaše diagnóza vhodná pro protonovou terapii. Sjednejte si termín bezplatného konzultačního vyšetření u našich koordinátorek léčby na telefonním čísle +420 222 998 989. V průběhu konzultace vám naši odborníci odpoví na vaše dotazy, včetně otázek týkajících se úhrady léčby a jejího schvalování.
     Chemoterapie je využívána v léčbě rakoviny prsu u žen jak s časnými, tak s pokročilejšími formami tohoto onemocnění. Léčba je ambulantní a klade si za cíl snížit riziko návratu onemocnění.
     Bylo opakovaně prokázáno, že protonová terapie snižuje ozáření zdravých okolních orgánů (vysokými, středními i nízkými dávkami záření) a minimalizuje celkovou zátěž těla pacienta ozářením. Užití protonové terapie nabízí snížení rizika vzniku akutní plicní toxicity (významné snížení rizika postradiačního zánětu plic), a to především u rozsáhlého či opakovaného ozáření nadbráničních lymfatik. Redukuje riziko postižení míchy, snižuje výskyt nevolnosti, průjmu a celkové únavy. Protonová radioterapie navíc často umožňuje opakované ozáření u chemorezistentních lymfomů i s možností eskalace dávky (dodání vyššího, potřebného množství ozáření).


Protonová léčba maligních lymfomů je doporučována světovými autoritami

     Chemoterapie, hormonální a biologická léčba se využívají ve velmi individuálních případech a konkrétních situacích, které závisí na druhu nádoru, fyziologii pacienta a rozhodnutí lékařských týmů.
     Díky své přesnosti dokáže protonový paprsek zacílit pouze do cílové oblasti, do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou k jeho zničení. Jedná se o metodu tužkového skenování (neboli Pencil Beam Scanning) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko, tak protony zničí nádorové buňky, aniž by poškodily jakékoli orgány a tkáně v okolí nádoru i za ním. To platí i o tkáních ve směru paprsku před nádorem, které jsou ozářeny jen minimálně.
    Vzhledem k tomu, že mnoho pacientek s rakovinou prsu má velmi dobrou prognózu a vysokou šanci na dlouhodobé přežívání, je snížení pozdní toxicity v léčbě karcinomu prsu zcela zásadní. Protonová léčba splňuje požadavek na redukci dávek na důležité orgány (srdce, věnčité tepny a plíce) a to díky přesnému zacílení protonového svazku.


Cesta k úhradě léčby krok za krokem

     Protonová radioterapie je přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prsu s minimálními vedlejšími účinky. Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku a vynikající pokrytí ozařované oblasti. Zároveň také umožňuje snížit ozáření okolních tkání, zejména srdce a plic. Významně tak snižuje vznik vedlejších nežádoucích účinků jako je infarkt, srdeční problémy nebo rozvoj plicní fibrózy.
     Spojili jsme zkušenosti našich odborníků, moderní postupy a nejnovější technologie, abychom dosáhli toho nejlepšího možného výsledku vaší léčby. Zkušení odborníci v Protonovém centru posoudí váš současný zdravotní stav, typ diagnózy, stadium onemocnění a určí, zda je pro vás protonová léčba vhodná. Zároveň navrhnou ten nejlepší léčebný postup. Základní informace o protonové terapii získáte u našich koordinátorek nebo během vstupního vyšetření s lékařem. Vstupní konzultace je bezplatná, stačí se objednat na telefonním čísle +420 222 998 989 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
    Protonová léčba snižuje dávku záření na srdce, srdeční chlopně, plíce a míchu o polovinu. Redukuje riziko vzniku srdečních a plicních onemocnění (ischemická choroba srdeční, arytmie, postradiační plicní fibróza). Snižuje riziko postižení míchy (postradiační myelopatie) a dalších pozdních komplikací.


Co dělat v případě zamítnutí léčby?

     S rozvojem onkologie, včasnou diagnostikou a novými technologiemi se zlepšují léčebné možnosti a předpokládá se vyléčení a dlouhá doba dožití u pacientů, u kterých byla rakovina prsu zjištěna v časném stadiu. U těchto pacientů odborníci věnují velkou pozornost pozdní a velmi pozdní toxicitě, tedy vedlejším nežádoucím účinkům léčby, které se mohou objevit až po několik letech. Zásadním pozdním nežádoucím účinkem, který je společný pro několik léčebných metod (chemoterapie, biologická léčba a radioterapie) je kardiotoxicita, tedy poškození srdce.
    Radioterapie má v rámci komplexní léčby rakoviny prsu své nezastupitelné místo, protože prokazatelně snižuje výskyt návratu onemocnění po částečných výkonech na prsu a tím přímo ovlivňuje kvalitu dalšího života pacientek. Ozařování je ale prakticky vždy spojeno s nežádoucími účinky, které přicházejí časně. To jsou tzv. akutní nežádoucí účinky radioterapie, které se objevují během léčby a které nepředstavují zásadní problém, protože je lze předvídat a reagovat na ně. Pozdní nežádoucí účinky se objevují v průběhu měsíců a let a velmi pozdní nežádoucí účinky, které vznikají v horizontu desítek let. U pacientů s rakovinou prsu jsou zásadními nežádoucími účinky poškození srdce (kardiotoxicita), poškození plic (pneumotoxicita) a zvýšení rizika vzniku sekundárních nádorů.


Protony umožňují snížit dávky záření

    Ozařování je doporučováno v případech, kdy dochází k částečnému nebo úplnému odstranění prsu nebo také v případě, že se rakovina rozšířila do lymfatických uzlin. Při ozařování je často ozářena hrudní stěna, mízní uzliny v podpaží, podél klíční a hrudní kosti.
     Statistiky uvádějí, že růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony. Jestliže se koncentrace těchto hormonů v těle pacientky sníží, dojde k významnému zpomalení růstu nádoru.
    Léčbu v Protonovém centru si pacient může uhradit i bez doporučení Komplexního onkologického centra, v případě, že je terapie doporučena odborníky Protonového centra jako vhodná pro danou diagnózu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00