Jak na věc


prominutí pokuty u ossz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

     Žádost či podnět mohou být podány: ústně do protokolu u příslušného správce daně, písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo elektronicky (blíže viz bod 16) za použití aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", popř. prostřednictvím datové schránky.
    Celková výše případně prominutého příslušenství daně z důvodu tvrdosti je zjevně limitována celkovou částkou příslušenství daně, o jehož prominutí je rozhodováno. To platí i pro postup při opakovaných žádostech o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Celkové prominutí příslušenství daně tedy nesmí přesáhnout 100 %.
     K žádosti, resp. k podnětu je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v podnětu uváděné. V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

     Pokud tak zákon stanoví, má orgán veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo její příslušenství. Lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu či v určitých případech z moci úřední (§ 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále též "daňový řád"). K prominutí daně či příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě. Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně. Zákon stanoví možnost promíjení v ustanoveních: A. Ust. § 260 daňového řádu upravuje hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně, kdy se promíjí daň nebo příslušenství všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká. Ministr financí může z moci úřední (a to i na základě podnětu) zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenst
    Uchazeč vyznačí prospěch v e-přihlášce v sekci Osobní údaje - Středoškolské vysvědčení, vytiskne, nechá potvrdit střední školou a zašle na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty. Požádat může uchazeč, který dosáhl celkového průměrného prospěchu ze čtyř profilových předmětů nejvýše do 1,50. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a anglický jazyk.
     Obraťte se na orgán veřejné moci uvedený v bodu 08. Před osobní návštěvou se informujte o úředních hodinách pro veřejnost. Kontakty na orgány Finanční správy naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

     A. Podnět k prominutí daně či příslušenství daně ve smyslu § 260 daňového řádu doporučujeme podat přímo na Ministerstvo financí České republiky. B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu se podává u správce daně příslušného ke správě daně, k níž se váže příslušenství, o jehož prominutí je žádáno, v době podání žádosti o prominutí. C. Žádost se podává na finanční úřad nebo na Generální finanční ředitelství, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství. D. Žádost se podává finančnímu úřadu, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.
    Ministerstvo financí vedeno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skutečnosti, jimiž lze zdůvodnit žádost o prominutí a v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonný důvod tvrdosti, pro nějž může dojít k prominutí příslušenství daně. Současně se vymezují další důvody jejichž naplnění příslušný správce daně zohledňuje v rámci vyřizování žádosti o prominutí příslušenství daně jednotlivých daňových subjektů a podle jejich obsahu a závažnosti, prominutí příslušenství daně zvýší či sníží. Pokynem se dále vymezují skutečnosti při jejichž existenci je v zásadě vyloučeno rozhodnout o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Konečně jsou tímto pokynem vymezeny okruhy příslušenství daní, u nichž může dojít k prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti, pouze v případech zvláštního zřetele hodných.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 % a výše. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2018, v únoru 2019 a 9. března 2019.
     Může o prominutí daně nebo příslušenství daně podle daňového řádu rozhodovat finanční úřad? O prominutí daně nebo příslušenství daně podle § 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn rozhodnout pouze ministr financí. Rozhodnutím se promíjí daň všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká. Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním ve finančním zpravodaji. O prominutí odvodu, příp. penále za porušení rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje Generální finanční ředitelství.
     Můžete se obrátit na: advokáta, resp. Českou advokátní komoru, daňového poradce, resp. Komoru daňových poradců České republiky, příslušný finanční úřad.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    V zájmu požadavku na dostatečně spolehlivě zajištěnou objektivitu a transparentnost, při rozhodování o žádostech o prominutí se stanovuje povinnost tato rozhodnutí odůvodňovat, přestože to současná platná právní úprava výslovně obligatorně nepředepisuje.
    Tímto je Ministerstvem financí též vyjádřena snaha zamezit případným excesivním individuálním rozhodováním tak, aby byla i při aplikaci předmětného zákonného oprávnění, založeného na kombinaci neurčitého zákonného pojmu a správním uvážení příslušného správce daně, v maximální možné míře šetřena veřejná práva daňových subjektů spočívající na zákazu diskriminace, na právu na řádný proces a konečně na právu na řízení vedeného bez zbytečných průtahů.
     Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. prosince 2013, ve spojení s § 57 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Pokyn č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

     Test lze absolvovat v rámci NSZ, které zabezpečuje společnost Scio. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Podává písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky na formuláři, který je k dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty nejpozději do 28. 2. 2019. Výsledek uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio se souhlasem uchazeče.
    Dotýká-li se žádost daňového dlužníka více druhů daní ve smyslu vyhlášky č. 25/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, více zdaňovacích období resp.více titulů vzniku příslušenství, posuzuje správce daně žádost samostatně za každou daňovou povinnost – samostatně za každý druh daně a každé zdaňovací období.
    Uchazeč o studium v matematických nebo fyzikálních programech a v programu Matematická biologie a biomedicína doloží registraci nebo pozvánku k této zkoušce, postačí mailem. Do 28. 2. 2019 je nutné zaslat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky, i když uvedené doklady nebude mít uchazeč k danému datu k dispozici. Doloží je ihned po jejich obdržení. Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky+ prospěl. Potvrzení o výsledku zašle e-mailem na studijní oddělení PřF do konce května.


Životní situace - Prominutí (příslušenství) daně

     odeslanou prostřednictvím datové schránky do datové schránky správce daně, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a odeslanou prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", která je pro podání v daňových věcech elektronickou podatelnou správce daně; podání v daňových věcech nelze zasílat na e-mailovou adresu podatelny konkrétního správce daně, odeslanou prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)" s ověřením identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.


28. Popis byl naposledy aktualizován

     nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů, nebo mimořádné, zejména živelní události. B. Prominutí části penále: Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. Žádost byla podána do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále. Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy. Posoudí se rozsah součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky: Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy - k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihl
    Pro programy neuvedené v tabulce uchazeč doloží prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
    Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.


4. Základní informace k životní situaci

     Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně
    Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do 28. 2. 2019 (den odeslání) a do stejného data vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.
     Při aplikaci prominutí příslušenství daně je třeba brát v úvahu problematiku veřejné podpory podle článku 107, 108 a 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 a Nařízení Komise (EU) č. 360/2012.
    Žádost o prominutí daně © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    Žádosti o prominutí příslušenství daně, které byly podány před účinnosti tohoto pokynu o nichž nebylo dosud rozhodnuto, se posuzují podle tohoto pokynu.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

     Podle "Pokynu č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní" je pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ust. § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňového řádu, stanovena lhůta 6 měsíců ode dne doručení podání.
    O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do 27. 3. 2019. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následné vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky.
    S ohledem na potřebu odstranit pochybnosti o dostatečně spolehlivě zabezpečené objektivitě a transparentnosti při rozhodování o prominutí příslušenství daně z důvodů odstranění tvrdosti je nutné v písemném vyhotovení rozhodnutí o prominutí uvádět též odůvodnění, přestože to zákonná úprava nestanoví.


Čl. I. – Úvod a vymezení působnosti

    V zájmu v Čl. I vyjádřených důvodů, při rozhodování o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a ZSDP Ministerstvo financí uvádí systém skutečností a důvodů při tomto rozhodování posuzovaných:
    Tento pokyn upravuje postup Ministerstva financí a územních finančních orgánů při posuzování důvodů při rozhodování o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti.
    Žádost o prominutí daně z příjmu právnických osob , vyměřen Finančním úřadem v Brně, platebním výměrem  č.j. FÚ 11111/06/22222/33333 ze dne 3.3. 2005, vyměřili jste částku na 60 000,-Kč.
     Oprávněné osoby se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D: A. Podnět k prominutí daně ve smyslu § 260 daňového řádu je oprávněn podat kdokoli. B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu je oprávněn podat daňový subjekt. C. Žádost může podat daňový subjekt (fyzická či právnická osoba), v některých případech může podat ručitel podnět. D. Žádost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím finančního úřadu, který odvod nebo penále uložil.


B. Důvody při jejichž naplnění lze usuzovat na naplnění zákonného důvodu tvrdosti dle ustanovení § 55a ZSDP

     Poplatková povinnost se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D: A. V případě podnětu k prominutí daně nejsou poplatky stanoveny. B. Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle položky 1, bodu 1 písm. c) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - dále též "sazebník". C. V případě žádosti o prominutí daně darovací a daně z převodu nemovitostí nejsou správní poplatky stanoveny. D. Přijetí žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně podléhá správnímu poplatku podle položky 1 písm. c) sazebníku. Předmětem poplatku není přijetí těchto žádostí podle položky 1, bodu 1 písm. c) a g) sazebníku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku. Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště finančního úřadu, pokud rozhodnu

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00