Jak na věc


právnická osoba

Volný výběr a studovna periodik:

    Koncesované živnosti mohou být provozovány výhradně na základě státního povolení - koncese. Oprávnění provozovat živnost tu vzniká až dnem doručení koncesní listiny, jíž byla koncese udělena. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání může být při existenci zákonných důvodů žadateli odepřeno. Mezi koncesované živnosti jsou řazeny zásadně obory, u kterých je riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem chráněných veřejných zájmů zvlášť vysoké.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Pokud chcete začít podnikat v České republice, můžete si vybrat z několika právních forem podnikání. Abychom vám usnadnili orientaci v problematice forem podnikání, přinášíme vám ucelený přehled právních forem podnikání.
    Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti jestliže jí ho lze přičítat, jednal-li tak:
    Jak se staví byznys se šnečím masem, nebo jak se buduje pivovar v regionu, kde se tradičně pije spíše víno? Dozvíte se v novém čísle Starting UP. Kromě toho jsme dali dohromady pár tipů pro začínající podnikatele - to, aby věděli do čeho jdou. Určitě si nenechte ujít nový článek Evy Vejvodové o generaci tzv. tyrkysových firem, které boří zažité stereotypy ...


Právnická osoba odpovídá za spáchaný trestný čin, jen jestliže jí ho lze přičítat

    Přístup do kurzu je možný ze všech počítačů na Filozofické a právnické knihovně v sadech Pětatřicátníků z adresy http://knihovna.rozectise.cz/4739 . Chcete se o kurzu dozvědět více?
    Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce. Přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců právnické osoby, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán trestný čin.


Filozofická a právnická knihovna

    Od 1. ledna 2012 začal platit zákon, který do českého právního řádu nově zavedl institut trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Přijetí zákona provázely bouřlivé debaty a dosud stále existují dvě protichůdné názorové skupiny, z nichž jedna trestní odpovědnost právnických osob podporuje a druhá je naopak zcela proti. Právnické osoby podle zákona o odpovědnosti právnických osob neodpovídají za všechna jednání, které trestní zákoník označuje jako trestné činy, nýbrž pouze za taxativně vyjmenované trestné činy. Podle zákona o odpovědnosti právnických osob navíc nejsou trestně odpovědnými Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. V těchto pěti radách zdarma si v krátkosti rozebereme, za jakých podmínek je možné uvažovat o trestním stíhání právnických osob a jaký postih právnickým osobám za protiprávní jednání hrozí.
    Právnická osoba nese při splnění zákonných podmínek trestněprávní odpovědnost, i pokud protiprávnímu došlo před vznikem právnické osoby, nebo pokud právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, je neplatný nebo neúčinný nebo soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby, nebo jednající fyzická osoba není za spáchaný trestný čin trestně odpovědná. Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem. Pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby. Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost odpovědných fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.


Za spáchaný trestný čin lze právnické osobě uložit pouze trest stanovený zákonem

    Podle podmínek, které musí ohlašovatel při ohlášení živnosti splňovat, zejména podle požadované odborné způsobilosti, se rozlišují tři druhy ohlašovacích živností:
    Fyzickou osobou je občan, který si vyřídí živnostenský list (případně se přihlásí jako zemědělec) a splní další podmínky pro podnikání vyplývající ze živnostenského zákona, daňových zákonů, zákonů o důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění apod. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Proto jako živnostník vystupujete pod svým jménem a ručíte za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem.
    Trestní odpovědnost právnické osoby však nezaniká, spáchala-li trestný čin pletichy v insolvenčním řízení, porušení pravidel hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy ve veřejné dražbě, přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství.


Trestný čin může spáchat i právnická osoba

    Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba za ni jednala. Právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu výše uvedenými osobami zabránila.
    Účastí na akci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány PF UP pro propagační účely jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům žádná odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
    Filozofická a právnická knihovna nabízí bezplatný základní on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se (celkem 20 lekcí), který Vám může dopomoci k větší efektivitě při práci a studiu! Získejte volný čas navíc tím, že se naučíte rychlému čtení!


prof. Hennie A. Strydom from University of Johannesburg

    Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí za podmínek stanovených trestním zákoníkem. Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku a trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci .
    Dr. Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti a přednášející mezinárodního práva na naší fakultě, hovořil s prof. Hennie A. Strydomem z Univerzity v Johannesburgu o jeho zkušenostech s výukou v Olomouci, o jeho kariéře v mezinárodním právu a o aktuálním významu mezinárodního práva.
    Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká podáním písemného ohlášenína předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění u těchto živností tudíž nevyžaduje souhlas či rozhodnutí živnostenského úřadu. Pokud začínající podnikatel splní všechny podmínky stanovené zákonem pro danou živnost, může živnost provozovat ještě předtím, než mu bude vydán živnostenský list.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00