Jak na věc


právní okolí podniku

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

    Obsah právních jednání (zejm. obsah smluv) je stanoven především na základě vzájemné dohody účastníků, a pak také na základě zákona, dobrých mravů, zvyklostí a praxe zavedené mezi účastníky.
    Osoba A (dlužník) měla milionové dluhy a osoba B (věřitel) je vymáhala. Poté, co nabyl právní moci rozsudek, podle kterého měl dlužník zaplatit věřiteli 10 milionů, věděl dlužník, že v exekuci přijde o svůj nádherný dům, protože neměl již žádný jiný majetek, peníze ani žádné příjmy. Osoba A se proto dohodla se svou dcerou, že se pokusí dům před exekucí zachránit tak, že jej své dceři daruje.
    Absolutně neplatné je právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, také právní jednání zavazující k plnění od počátku nemožnému.


Relativní neúčinnost právního jednání

    Hlavním úmyslem zákonodárce je vždy hledat spíše důvody pro platnost právního jednání než pro jeho neplatnost. Proto je zákonem výslovně vyjmenováno, jaké jednání je považováno za neplatné právní jednání. Také je stanoveno, že týká-li se neplatnost jen oddělitelné části právního jednání, je neplatná jen tato část (lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části). Dále je výslovně uvedeno, že chyby v psaní a počtech nezpůsobují neplatnost právního jednání, je-li jeho význam nepochybný.
    Právní jednání se vždy posuzuje podle svého obsahu, tzn. že název smlouvy není důležitý. Marné je také, pokouší-li se účastníci nějakým právním jednáním zastřít jiné právní jednání, právní jednání se vždy posuzuje podle jeho pravé povahy.
    Pro určení významu projevu vůle je určující úmysl jednajícího (pokud byl druhému účastníkovi úmysl jednajícího znám, nebo o něm musel vědět). Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, vykládá se projev vůle ve významu, jak jej chápe druhý účastník, jemuž je projev vůle jednajícího určen.
    Zdánlivé právní jednání je takové jednání osoby, o kterém se jen zdá, že vyvolává právní následky. Ve skutečnosti však žádné právní následky nevyvolává, z pohledu práva takové jednání prostě neexistuje, ke zdánlivému právnímu jednání se tedy nepřihlíží.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00