Jak na věc


průvodní dopis k žádosti o místo

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

    Maloobchodníci – fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, s výjimkou těch, kteří používají sklepy vybavené pro skladování, případně i zařízení pro plnění vína ve větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje (čl. 22 písm. c) nařízení č. 436/2009).
    Jediný doklad nemusí být předložen u produktů pocházejících a dovážených ze třetích zemí v nádobách o objemu nejvýše 5 litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové přepravované množství, které může být tvořeno vícero jednotlivými zásilkami, není větší než 100 l a dále v případech dle odstavce 2 článku 42 nařízení (ES) č. 555/2008.
    Při dovozu hroznové šťávy, moštu, ČZHM a vína je dle článku 90 odstavce 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 a dle článku 40 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 povinnost předložit v místě vstupu jediný doklad, jež je tvořen:
    U každé přepravy produktů ze třetích zemí puštěných do volného oběhu průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:
    Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v článku 24 odst.1 písm. a) bodu i), tvoří důkaz o výstupu z celního území Unie oznámení o vývozu zboží podle čl. 25 směrnice 2008/118/ES vyhotovené celním úřadem výstupu.


Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    ČZHM, balený nebo nebalený vinařský produkt, jeho dodávka ze zahraničí musí být doprovázena buď zjednodušeným průvodním dokladem nebo v případě malovýrobce správním nebo obchodním dokladem – jde o produkt podléhající spotřební dani s nulovou sazbou. Pro přepravu uskutečněnou výlučně na území ČR lze použít průvodní doklady splňující náležitosti § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.
    Pro vinařské produkty zasílané do třetí země se za průvodní doklad podle čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 436/2009 uznává jeden z dokladů uvedených v článku 24 odst. 1 písm. a) bodech i) nebo iii) tohoto nařízení (tedy ne zjednodušený průvodní doklad).
    Ten, kdo není považován za maloobchodníka, je povinen vést evidenční knihy. Kromě maloobchodníka nemusí vést evidenční knihy dále osoby prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě (PPP provozující zařízení společného stravování).


Náležitosti průvodního dokladu:

    Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v článku 24 odst. 1 písm. a) bodu iii), je vyhotoven důkaz o výstupu z celního území Unie podle čl. 796e nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (podle kterého celní úřad vývozu potvrzuje vývozci nebo deklarantovi výstup). Odesílatel nebo jím zmocněný zástupce na průvodním dokladu uvede referenční číslo vývozního průvodního dokladu, dále jen „VDD“, vydaného celním úřadem vývozu s použitím formulace uvedené v příloze IX nařízení (ES) č. 436/2009 (česky: „Vyvezeno: VDD č. ... ze dne ...“).
    Opatření k nápravě (napravení věcné chyby, vystavení nového dokladu) podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009 – v mezích pravomocí SZPI lze uložit opatření podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 146/2002 Sb. (tedy zákaz uvádění vinařského produktu do oběhu) a podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona (opatření k odstranění zjištěných nedostatků) a dále výzvu k součinnosti podle § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pokud kontrolovaná osoba platný doklad následně předloží, bude uvádění vinařských produktů do oběhu povoleno podle § 5a odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb.
    Situace, kdy se průvodní doklad nevyžaduje (kdy vůbec nemusí být vystaven a nelze jej vyžadovat ani v rámci součinnosti, ani v evidenčních knihách) podrobně stanovuje článek 25 nařízení (ES) č. 436/2009.


Vyžadování průvodních dokladů pro ČZHM a vinné hrozny

    „Osvědčuje se, že víno s tímto dokladem bylo vyrobeno ve vinařské oblasti ... a bylo mu uděleno zeměpisné označení uvedené v bodě 6 v souladu s předpisy země původu“. Záznam musí být doplněn úplným názvem a adresou, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem subjektu, který doklad vydal.
    Vzor průvodního dokladu podle vyhlášky č. 88/2017 Sb. je uveden na webových stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/reva-vinna-a-vino/obchod-s-vinem/
    *Fakultativní (nepovinné) údaje při přepravě nebalených produktů (příloha VI část B bod 1.2. nařízení (ES) č. 436/2009): při přepravě nebalených vín uvedených v odstavcích 1 až 9, 15 a 16 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 musí popis produktu zahrnovat fakultativní údaje uvedené v článku 120 zmíněného nařízení, pokud jsou součástí označení nebo pokud se předpokládá, že na označení budou uvedeny.
    České republika si stanovila dle § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb. náležitosti průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území ČR. Průvodní doklad má listinnou formu obsahující v případě právnických osob jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které jednají za odesílatele, nebo v případě fyzických osob jméno, příjmení a podpis osoby, která průvodní doklad vystavuje.


II. Dle určení vína - plnění, obchodování, prodej spotřebiteli (vazba na typ nádoby, ve které je produkt umístěn a na povinnost vedení evidenčních knih)

    Specifickým právním předpisem pro vinařské produkty, stanovujícím povinnost uvádět v Unii do oběhu vinařské produkty opatřené úředně schváleným průvodním dokladem (což znamená, že průvodní doklad musí doprovázet produkt a nelze jej dodat dodatečně, jak je častou praxí u ostatních potravin), je nařízení (EU) č. 1308/2013 (článek 147). Požadavky na dokumentaci, která tyto produkty musí provázet a podle níž mají být označeny, jsou potom stanoveny nařízením (ES) č. 436/2009 (vinařské produkty původem z EU), nařízením (ES) č. 555/2008 (vinařské produkty původem ze třetích zemí), vyhlášky č. 88/2017 Sb. (vinařské produkty přepravované pouze na území České republiky).
    V tomto případě bude průvodní doklad ve speciálním režimu. Povinnost vést evidenční knihy se bude odvíjet od toho, pod jakou část (A – D) bude prodejce spadat.
    A. Prodejní místo, kde množství vína prodaného obchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok nepřevyšuje 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele, nebo 1 000 litrů sudového vína*, prodejní místo může používat sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění v malém množství, tedy jde o maloobchod (spadá pod výjimku z povinnosti vést EK podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení 436/2009):
    Podle čl. 24 odst. 3 nařízení (ES) č. 436/2009 musí průvodní doklad obsahovat informace uvedené v části C přílohy VI tohoto nařízení nebo umožnit příslušným orgánům přístup k těmto informacím.
    U každé přepravy produktů pocházejících z Unie předtím vyvezených do třetí země průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:


I. Dle typu vinařského produktu (v souvislosti se spotřební daní):

    Toto prohlášení může být v průvodním dokladu napsáno pouze tehdy, proběhne-li v zemi vinifikace certifikace. Bude-li víno vyrobeno v ČR z hroznů sklizených v Maďarsku, certifikaci bude provádět SZPI.
    Vinařské produkty dále v souladu s §27 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, musí být skladovány v řádně označených nádobách, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoli prokázat jejich původ.
    3. Produkty, které nepodléhají spotřební dani (hrozny, hroznová šťáva, rmuty), a ty které podléhají spotřební dani, ale jsou zasílané malovýrobci podle čl. 40 směrnice 2008/18/ES - (drobní výrobci vína – do 1000 hl ročně) [čl. 24 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení (ES) č. 436/2009]
    Za průvodní doklad je považován daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují požadavky stanovené v § 13 vyhlášky č. 88/2017 Sb.. Vystavený doklad lze využít pouze pro jednu přepravu a to nejpozději do konce třetího dne ode dne zahájení přepravy.
    Osoba (přepravce), která má bydliště nebo sídlo na celním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává přepravovat produkt pouze na území ČR, může použít průvodní doklad obsahující:


Výjimky z vyžadování průvodních dokladů

    Pokud je zásilka vybavena potřebnými doklady, propouští ji celní úřad do volného oběhu bez účasti SZPI. Zásilku bez dokladů nelze propustit do volného oběhu. Jediný doklad je tedy zásadní pro celní správu, pro SZPI je relevantní jen do té míry, že průvodní doklad při dalším uvádění vinařského produktu do oběhu musí obsahovat z dokladu VI 1 některé základní údaje (viz dále).
    Při označování vína KN kódem (dle platného celního sazebníku) postačí SZPI základní verze kódu (viz níže), a to za předpokladu, že je produkt dostatečně identifikován slovním popisem. KN kód a slovní popis výrobku nesmí být vzájemně v rozporu.
    Pokud jde o vinařské produkty v nádobách do 60 l, nevyžadují se průvodní doklady při přepravě produktů v nádobách do 5 l (s etiketou a jednorázovým uzávěrem), jestliže celkové přepravované množství nepřekročí 100 l (5 l u zahuštěného hroznového moštu). K dispozici však musí být nabývací doklad.
    „Osvědčuje se, že alkohol přidaný do tohoto vína je vinného původu“. Záznam musí být doplněn úplným názvem a adresou, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem subjektu, který doklad vydal.
    Pokud jde o osvědčení o CHOP/CHZO (příklad Balatoni/ Balatonmelléki), tak v průvodním dokladu (vysvětlující poznámka 17l viz vzor na E-Bacchus) bude prohlášení, doslovně - viz příloha IXa část B. nařízení (ES) č. 436/2009 (různé jazykové verze):


Zvláštní pravidla pro některá vína:

    Obecně lze shrnout, že u vinařských produktů v nádobách nad 60 l se jedná o případy, kdy producent převáží hrozny za účelem vinifikace do zařízení vlastního či zařízení příjemce do omezené vzdálenosti. Dále se jedná o případy, kdy producent převáží produkt mezi dvěma zařízeními podniku rovněž na vymezeném území (většinou místní správní jednotka – v podmínkách ČR obec), či do jiného zařízení za účelem vinifikace.
    1. Produkty podléhají spotřební dani, ale jsou přepravovány s podmíněným osvobozením od této daně [čl. 24 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení (ES) č. 436/2009]
    Pokud se jedná o přepravu vinařských produktů uskutečňující se pouze na území členského státu, mohou ČS podle čl. 24 odst. 5 nařízení č. 436/2009 uznat jiné průvodní doklady (včetně dokladů na základě elektronického postupu – postup zjednodušený).
    Osvědčení a zpráva o výsledku analýzy se vyplňují na samostatném formuláři VI 1 (Příloha IX nařízení Komise (ES) č. 555/2008) nebo VI 2 – výpis z dokladu VI 1 nebo jiného dokladu VI 2 (Příloha X nařízení Komise (ES) č. 555/2008).


Uvádění do oběhu vinařského produktu bez platného dokladu.

    B. Prodejní místo, kde množství vína prodaného obchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok převyšuje 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele**, nebo 1 000 litrů sudového vína, prodejní místo využívající sklep/sklad, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, nejde již o maloobchod (nespadá po výjimku z povinnosti vést EK podle čl. 37 nařízení 436/2009):
    Vinné hrozny, nebalený vinařský produkt, jejich dodávka ze zahraničí (zemí ES) musí být doprovázena průvodním dokladem, neboť podle čl. 147 odst. 1 nařízení č. 1308/2013 se produkty v odvětví vína do oběhu v Unii uvádějí s úředně schváleným průvodním dokladem.
    Pokud jde o certifikaci odrůdy/ročníku, tak v průvodním dokladu (vysvětlující poznámka 17l viz vzor na E-Bacchus) bude prohlášení, doslovně - viz příloha IXa část B. nařízení (ES) č. 436/2009 (různé jazykové verze):
    Čl. 4 nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 dále stanoví, že se zjednodušený průvodní doklad vystaví ve 3 vyhotoveních – první si ponechá dodavatel pro daňovou kontrolu, druhé doprovází zásilku a ponechá si jej příjemce a třetí doprovází zásilku a příjemce je vrátí dodavateli s potvrzením o přijetí.
    **V obchodních řetězcích budou evidenční knihy vyžadovány pouze v distribučních centrech – viz čl. 38 odst. 2 poslední pododstavec nařízení (ES) č.436/2009.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00