Jak na věc


povinnost náhradního plnění

Kurz Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    © 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
    Ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce stanoví toliko obecně, že zaměstnavatel má „povinnost navrhnout změnu dalšího pracovního zařazení“ zaměstnance, který byl odvolán nebo se vzdal pracovního místa vedoucího zaměstnance, aniž by stanovil (na rozdíl od jiných ustanovení zákoníku práce) konkrétní formu, v níž má být takové pracovněprávní jednání učiněno. Volba právní formy pracovněprávního jednání je ovšem výrazem procesní obezřetnosti zaměstnavatele, neboť v případném pracovněprávním sporu bude mít zaměstnavatel povinnost tvrdit a prokázat, že zaměstnanci učinil řádnou nabídku dalšího pracovního zařazení podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce. Není-li forma pracovněprávního jednání výslovně stanovena, pak vycházeje z principu bezformálnosti pracovněprávních jednání, je třeba přijmout závěr, že nabídka změny dalšího pracovního zařazení mohla být platně učiněna i ústně.


Byla pro vás informace důležitá?

    Důležité je, že při stanovení výše výživného musí soud vždy vycházet z konkrétních poměrů rodičů. Zohlednit by měl například v jaké míře o dítě, který z rodičů pečuje nebo zda má rodič, jemuž má být soudem stanovena vyživovací povinnost, vyživovací povinnost ještě k dalším dětem.


Měla by vyživovací povinnost pokrýt pouze odůvodněné potřeby?

    Soudní praxe vychází při výkladu obsahu tzv. nabídkové povinnosti (v daném případě podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce) dlouhodobě z názoru, že nemožnost zaměstnance dále zaměstnávat znamená, že zaměstnavatel nemá pro zaměstnance žádnou práci; jde tu tedy o absolutní nemožnost zaměstnance dále zaměstnávat. Zaměstnavatel musí totiž zaměstnanci nabídnout jakékoliv volné místo, které je k dispozici v době výpovědi, nejen místo odpovídající původní pracovní smlouvě, popřípadě kvalifikaci zaměstnance kdykoliv získané (ať před uzavřením smlouvy, nebo po jejím sjednání), a to i tehdy, když toto místo vyžaduje předchozí průpravu zaměstnance. Povinnost nabídnout zaměstnanci jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci znamená, že se nevyžaduje, aby zaměstnavatel navrhoval zaměstnanci takové pracovní zařazení, při němž by nebyla zcela využívána jeho dosažená kvalifikace, a současně se nesmí jednat o práci, k níž zaměstnanec nemá potřebnou kvalifikaci a nemůže ji ani získat zaškolením nebo
    Co rodič soudu předkládá?Soud pro své rozhodnutí potřebuje znám majetkové poměry obou rodičů. Ti jsou povinni mu takové informace po pravdě poskytnout, a pakliže tak neučiní, soud přistoupí k určení výživného, a to z 25 násobku životního minima.
    Vztah mezi legislativou BOZP a chemickými látkami. Písemná pravidla, aktualizace pravidel dle CLP. Značení CHLS (při uvádění na trh, pro vlastní potřebu, značení zařízení...). Školení pracovníků. Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi. Aktuální změny v oblasti CHLS na pracovišti.
    Změny v oblasti evidence a ohlašování: změny zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení (odpady, autovraky, elektrozařízení, elektroodpady, zařízení, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů). Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.2.2018.


H - Související povinnosti v oblasti podnikové ekologie

    Jde výše výživného změnit?Částku, kterou soud stanoví, jako výživné není stanovena pevně. Pakliže dojde ke změně poměrů či stávajícího stavu, soud může na základě návrhu výživné snížit nebo zvýšit.
    Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení do IRZ a souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.
    Leč zákonem není stanoveno pravidlo pro určení konkrétní výše výživného, stanovuje určitá kritéria, jež musí soud posoudit. Těmito kritérii jsou schopnosti rodiče a jeho majetkové možnosti. Dále soud posuzuje tzv. odůvodněné potřeby dítěte. Tedy nutné náklady na zajištění základních potřeb dítěte.
    Soud může od určení výživného upustit, a to za předpokladu, že se ukáže, že rodič skutečně nemá žádné příjmy ani majetek. Nicméně toto je možné uskutečnit pouze za předpokladu, že rodič práce schopný není, nikoli protože se práci vyhýbá.


Chemické látky a BOZP (pro běžné podniky, laboratoře, školy a další subjekty)

    Měla by vyživovací povinnost pokrýt pouze odůvodněné potřeby?Rozhodně nikoli. Dítě má totiž ze zákona nárok na poskytnutí stejné životní úrovně, jako mají rodiče. Čili pakliže je jeden z rodičů majetný, vyměří soud výživné vyšší než to, které by odpovídalo pouze pokrytí odůvodněných potřeb.
    Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii  nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií. Tento průvodce navíc obsahuje spoustu příkladů a vzorů dokumentace (provozní řády, havarijní plány a další) a také aplikaci pro snadné vytváření individuálních registrů povinností (právních požadavků) na základě vyplnění výběrového dotazníku. Výstupem je pak přehled povinností s odkazy na § právního předpisu, vysvětlující komentáře k jednotlivým povinnostem a další informace.
    Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy.


Nabídková povinnost zaměstnavatele

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy.
    Tuto variantu je možné využít dokonce i v okamžiku, kdy spolu rodiče žijí, ale jeden z rodičů se na výživě dítěte odmítá podílet. Pokud se rodiče rozvádějí, o vyživovací povinnosti vždy rozhoduje soud, pochopitelně se snahou přihlédnout k dohodě rodičů. Navíc, soud může, u nezletilého dítěte, stanovit výživné zpětně, a to za dobu 3 let.


Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Nabídková povinnost nemohla být splněna, bylo-li zaměstnanci nabízeno pracovní místo, které v době učinění nabídky ještě nebylo zřízeno. Jestliže totiž nebylo nabízené pracovní místo ke dni podání výpovědi podle ustanovení § 73a odst. 2 věty druhé zákoníku práce zřízeno, neměl zaměstnavatel v této době potřebu, aby byla nabízená pracovní činnost reálně vykonávána, a proto nejde o platnou nabídku podle ustanovení § 73a odst. 2 věty první zákoníku práce. Nabízené pracovní místo musí být ke dni podání výpovědi podle ustanovení § 73a odst. 2 věty druhé zákoníku práce zřízeno také proto, že jednání, kterým zaměstnavatel plní svou povinnost navrhnout zaměstnanci uzavření dohody o jeho dalším pracovním zařazení, nemusí být vždy vedeno skutečným zájmem zaměstnavatele na tom, aby k uzavření takové dohody došlo (někdy může být záměr sledovaný zaměstnavatelem právě opačný). Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že soud musí v řízení o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci podle ustanove
    Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky.
    Povinnost vyživovat své dítě mají oba rodiče, a to od okamžiku jeho narození. V okamžiku, kdy se rodiče rozejdou, v ideálním případě se dokáží domluvit na tom, jak budou dítě vychovávat, pečovat o něj i na jeho výživě. Někdy se ovšem stane, že k takové dohodě nedojde a pak nutné se s návrhem na určení vyživovací povinnosti obrátit na soud.


Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

    Z legislativy nevychází žádná přesná pravidla pro určení výše výživného, která by pro soud byla závazná. Nicméně, soud má k dispozici tzv. doporučující tabulku, kterou vydalo ministerstvo spravedlnosti. Dle tohoto podkladu se stanovuje výše výživného, a to v závislosti na věku dítěte s ohledem na majetkové poměry rodiče. Nicméně, tento podklad slouží pouze jako doporučení a soud se jím nemusí řídit, tedy reálně stanovené výživné může být mnohem vyšší nebo naopak nižší.
    Toto pravidlo nicméně platí i obráceně, pokud je životní úroveň rodiče nízká, vyměří soud výživné nižší, tato částka pak nemusí pokrýt veškeré potřeby dítěte, například náklady na jeho zájmovou činnost a podobně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00