Jak na věc


povinné zdravotní prohlídky

Zdravý zrak připomene Světový den zraku

    Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.
    Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.
    Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.
    Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.


Povinné zdravotní prohlídky řidičů-seniorů

    Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 4 písm. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
    -sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
    Zdravotní prohlídky jsou povinné pro všechny hráče klubu Florbal Náchod. Je v zájmu našeho klubu udělat všechno pro zdravý sportovní vývoj dětí. Chceme eliminovat možná rizika, která s florbalem souvisí.
    -rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;


Co dělat, když vám někdo nabourá auto?

    Zrak se Čechům v posledních letech stále zhoršuje. Brýle nebo kontaktní čočky nosí zhruba každý druhý Čech. Frekventovaným onemocněním, o kterém se stále častěji mluví, je syndrom suchého oka. Ten v současnosti trápí každého sedmého Čecha. Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost a astigmatismus. U mladých lidí je nejvíce rozšířená krátkozrakost. V pozdějším věku - typicky nad 40 let - je téměř u většiny populace rozvinuta vetchozrakost. Stále více lidí trápí syndrom suchého oka.
    Je i ve Vašem zájmu žádat své lékaře, aby provedli prohlídky kvalitně. Je lepší zjistit možné drobné zdravotní lapálie hned, než nevědět, že vůbec existují. Pro všechny členy platí termín odevzdání 31. srpna.
    Pokud se řidič provozu účastní bez platného potvrzení, může být pokutován. Ani jedna skupina řidičů bez takovéhoto potvrzení nesmí dle zákona za volant.
    Profesionální řidiči nesmí mít nemoci, vady nebo stavy, které by mohly vést k snížení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tyto okolnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2011 Sb. Nově je posuzován detailněji zrak řidičů, cukrovka a případná epilepsie.


Upozornění na povinné zdravotní prohlídky pro rok 2018

    Šedý zákal neboli katarakta způsobuje starším lidem značné problémy v každodenním životě. Kvůli oslabenému zraku přestávají být samostatní – nedokážou si uvařit či zvládnout základní hygienu a trápí je řada doprovodných příznaků jako zvýšená citlivost na světlo nebo neostré a zamlžené vidění. Odstranění katarakty chirurgickým zákrokem přitom není nijak obtížné a většině pacientů navrátí samostatnost i šanci na spokojený a aktivní život. Podle nejnovější studie může navíc operace šedého zákalu seniorům dokonce prodloužit život.
    Od 1. října 2018 začalo platit několik změn pro motoristy. Zmenšil se obsah povinné výbavy vozidel, řidiči už nemusí s sebou vozit náhradní žárovky, pojistky nebo rezervu. Zároveň už také nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon bude nově platit povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Motorkáři zároveň už nebudou muset na kontrolu emisí a za stáčení tachometrů od stejného data hrozí až půl milionová pokuta.
    Profesionální řidiči skupiny C, C1, D, D1 i ti z této skupiny, kteří řídí tato vozidla jen rekreačně, musí do věku 50 let absolvovat zdravotní prohlídku jednou za dva roky, starší poté každý rok.
    Zdravotní prohlídky jsou povinné v 65 a 68 letech. Dále je nutné tyto prohlídky podstupovat každé dva roky. Prohlídku mohou senioři absolvovat již půl roku před dovršením stanoveného věku. Nejpozději však v den svých narozenin.


Motoristy čeká od října 2018 řada změn

    Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE. ČFbU doporučuje používat u lékařů právě tyto žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti. Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.
    Porušení zákona o zdravotní způsobilosti může vést k pokutě až 10.000 Kč, odebrání 6 trestných bodů a zákazu řízení motorového vozidla na dobu 0,5 až 1 rok.
    Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Lze plánovat potřebný počet zaměstnanců v daném čase a jejich nábor, navrhovat školení...
    Ve vyhlášce jsou také stanovena kritéria, která musí lékaři při prohlídkách respektovat. Na základě prohlídky je řidiči vystaven posudek o zdravotní způsobilosti. Tento posudek musí mít písemnou formu. K další prohlídce se řidič musí dostavit nejpozději jeden den před koncem platnosti posudku.
    -komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
    Před zahájením práce profesionálního řidiče je třeba podstoupit vstupní prohlídku. Do 50-ti let jsou tyto prohlídky opakovány každé dva roky. Po dosažení tohoto věku každoročně.


VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY A ÚČETNICTVÍ

    Nabízíme řešení objednávky stravy pomocí stejných identifikačních médií, které jsou určeny pro evidenci docházky. Strávník tak používá stále stejné ID médium pro několik činností.
    -laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.
    Profesionální řidiči musí absolvovat prohlídky, na kterých je posuzován jejich zdravotní stav. Od 22. března 2018 je v platnosti nová vyhláška (č. 37/2018 Sb.), která novelizuje původní vyhlášku týkající se zdravotní způsobilosti (č. 277/2004 Sb).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00