Jak na věc


potvrzení o zaměstnání

Potvrzení od lékaře na letní dětský tábor

    Potvrzuji, že jsem panu Jaroslav Chládkovi, nar. 3. 7. 1978, bytem Teplice, Zelená 15, vypůjčil na dobu od 1.8.2007 do 31.7.2008 osobní automobil značky Ford Mondeo státní poznávací značky U4O 2234 pro veškeré cesty po České republice a Evropě.
    I do hereby certify that I have borrowed Ford car Mondeo of registration No. U4O 2234 to Jaroslav Chládek, date of birth ………, address 15 Zelená, Teplice, Czech Republic, for all journeys all over the Czech Republic and Europe for a period from 1.8.2007 to 31.7.2008.
    b) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadání údajů, je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB (pozn. digitální tachograf).“
    Hiermit bestätige ich, dass ich Herrn Jaroslav Chládek, geb. …….., wohnhaft in Teplice, Zelená 15, für den Zeitraum vom 1.8.2007 bis 31.7.2008, den Personenkraftwagen der Marke Ford Mondeo mit Kfz-Kennzeichen U4O 2234 für sämtliche Reisen in der Tschechischen Republik und Europa, ausgeliehen habe.


Naše potvrzení platí 2 roky a po táboře jej vracíme

    b) V mezinárodní dopravě: Dopravci se nyní v EU potýkají s neuznáváním žlutých koleček. Uznání nebo neuznání žlutého kolečka (v jehož neprospěch je i fakt, že neexistuje žádná závazná úprava týkající se žlutých koleček, způsob vyplnění je výhradně na rozhodnutí dopravce) je pouze na konkrétním kontrolním pracovníkovi, kontrolor jakékoliv jiné potvrzení než potvrzení jednotné může, ale i nemusí uznat. Uznat musí pouze správně a úplně vyplněné jednotné potvrzení. Navíc, některé státy EU zavedly jednotné potvrzení jako povinné, proto by dopravci při jízdách do těchto států měli používat výhradně toto potvrzení.
    a) Ve vnitrostátní dopravě: Již z výše citované vyhlášky vyplývá, že ČR povinné používání jednotného potvrzení nezavedla, na území ČR tedy neustále platí, že forma potvrzení pro řidiče není nijak dána. Kontrolní orgány by proto měli uznávat i např. tzv. žlutá kolečka, samozřejmě za předpokladu, že jsou vyplněna správně a obsahují všechny potřebné údaje.
    Dne 14. prosince 2009 přijala Evropská Komise na základě zmocnění uděleného jí v čl. 11 odst. 3 Směrnice EP a Rady 2006/22/ES Rozhodnutí Komise č. 959/2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě. Toto Rozhodnutí bylo oznámeno v Úředním věstníku Evropské unie (pod číslem K(2009) 9895) a nové potvrzení tak nahradilo starý formulář.
    V případě vykonávání „jiné práce“, „pracovní pohotovosti“ nebo čerpání „odpočinku“ je tedy potřeba využít čl. 15 odst. 2, druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 3821/85:


Dítě může jet jen se souhlasem lékaře

     „Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty řidiče, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů, nebo jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.“
    a)Bylo rozšířeno spektrum možností, pro které je možné formulář vystavit. Mimo dosavadní důvody lze napříště formulářem ospravedlnit absenci záznamů i v případech kdy je tato způsobena:
    V případě, že potřebujete řidiči vydat potvrzení, že neřídil z důvodu jiného, než předpokládá jednotné potvrzení, navrhujeme jak pro mezinárodní, tak pro vnitrostátní dopravu potvrzení pro jiné důvody než předpokládá jednotné potvrzení, by mělo obsahovat přesnou identifikaci dopravce a řidiče, podpis dopravce a řidiče, uvedení důvodů a období, proč, resp. kdy řidič neřídil. Potvrzení doporučujeme vypsat rovněž strojově, aby nevznikaly pochyby o pravosti potvrzení. Na druhé straně nedoporučujeme formou napodobovat jednotné potvrzení, protože by to mohlo být vnímáno jako úprava jednotného potvrzení, což není přípustné (text jednotného potvrzení nesmí být měněn).


Používejte především náš tiskopis potvrzení

     Pokud soubor v PC nemůžete otevřít, zřejmě nemáte nainstalovaný AdobaAcrobatReader. Program si můžete stáhnout a následně nainstalovat z této stránky.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    „Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat zařízení zabudované do vozidla, musí být časové úseky uvedené v odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d) (pozn. tj.„jiná práce“, „pracovní pohotovost“ a čerpání „odpočinku“)


Žádost o potvrzení bezdlužnosti - vzor, tiskopis, formulář zdarma ke stažení

    Dne 14.4.2007 bylo v Úředním věstníku č. L99 na straně 14 zveřejněno Rozhodnutí Komise 2007/230/ES ze dne 12. dubna 2007 (viz příloha) o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, které ve své příloze obsahuje potvrzení o činnostech podle nařízení (ES) č. 561/2006 (viz příloha) nebo podle dohody AETR. Vytvoření jednotného potvrzení vychází z čl. 11 odst. 3 směrnice 2006/22/ES, v ČR je použití potvrzení upraveno v § 1b odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, forma potvrzení ve vyhlášce stanovena nebyla:
    V rámci Evropské unie neexistovalo jednotné potvrzení pro řidiče, které by bylo uznáváno na celém území EU. Některé státy vyžadovaly tzv. žlutá kolečka, jiné státy vyžadovaly potvrzení dle svých národních předpisů a dopravci se proto potýkali s problémy při uznávání těchto potvrzení (ačkoliv nešlo ani tak o obsah toho potvrzení, ale spíš o formu). Z tohoto důvodu vytvořila Evropská komise jednotnou formu potvrzení, které musí být kontrolními složkami uznáno v celé EU.
    Řidič by v těchto případech měl události vyznačit na zadní straně záznamového listu do tabulky k tomu určené v případě použití analogového tachografu. V případě použití digitálního tachografu má řidič tyto události doplnit ručně na kartu řidiče, či na zadní stranu výtisku záznamu činností. Pouze nebude-li to objektivně možné, lze vydat potvrzení, jak je uvedeno výše.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00