Jak na věc


poskytovatele energii

kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.

    je rovna nejvyšší dosažené požadované ceně dodané kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,
    (2) Údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny jsou subjekty zúčtování předkládány operátorovi trhu k registraci nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování.
    (4) Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné aukce. Kapacita je rezervována pouze do uzávěrky příjmu realizačních diagramů. Pro využití rezervované kapacity pro přeshraniční obchod s elektřinou je subjektem zúčtování předložen provozovateli přenosové soustavy realizační diagram přeshraničního obchodu podle Pravidel provozování přenosové soustavy, a to nejpozději do uzávěrky do 8.00 hodin v den předcházející dni realizace. Část rezervované kapacity nevyužitá subjektem zúčtování je nabídnuta ostatním účastníkům trhu s elektřinou v denních aukcích.


SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 2018

    Cena: 1 295 KčKOUPITAtypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.
    smlouva o zúčtování regulační energie; smlouvu uzavírá poskytovatel podpůrné služby, jejíž aktivací je dodávána kladná nebo záporná regulační energie, nebo subjekt zúčtování dodávající regulační energii ze zahraničí na straně jedné a operátor trhu na straně druhé,.


ZPŮSOB STANOVENĺ ZÚČTOVACĺ CENY

    (5) Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku účastníků trhu s elektřinou je dána zaregistrováním údajů ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f) u operátora trhu. Požadavek na přenesení odpovědnosti za odchylku těchto účastníků trhu s elektřinou je podáván subjektem zúčtování přebírajícím odpovědnost za odchylku operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností přenesení odpovědnosti za odchylku ve formátu definovaném operátorem trhu. Registrovanými údaji jsou údaje podle § 9 odst. 5 a 6, které umožní přiřadit předávací a odběrná místa a naměřené údaje subjektům zúčtování. Operátorem trhu nejsou zaregistrovány takové údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f), které neumožní přiřadit všechna předávací a odběrná místa, uvedená v těchto smlouvách, a údaje o skutečných množstvích elektřiny v těchto předávacích a odběrných místech subjektům zúčtování..
    f) výčet a identifikace odběrných míst, g) určení, zda se jedná o dodávku podle pevného diagramu.. 76. V § 21 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:
    množství nabízené, množství poptávané a množství zobchodované elektřiny z denního trhu a množství zobchodované elektřiny z vnitrodenního trhu v členění podle písmen a) a b),
     smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny, která obsahuje závazek platit regulovanou cenu za přeshraniční přenos elektřiny; tuto smlouvu uzavírá s provozovatelem přenosové soustavy subjekt zúčtování pro svůj smluvní vývoz elektřiny a smluvní dovoz elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy..
    zvláštní systém vyhodnocování a zúčtování odchylek pro stavy nouze podle § 54 zákona a při uplatnění ustanovení uvedených v prováděcím právním předpise,7)


§ 8 Časové uspořádání obchodů s elektřinou

    (14) Úplnost předaných údajů je prověřena operátorem trhu a v případě nedostatků jsou provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav vyzváni k doplnění. Následně je operátorem trhu provedeno vyhodnocení odchylek subjektů zúčtování.
    (6) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatele přenosové soustavy a příslušných provozovatelů distribučních soustav přijímány za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny:
    cena za zobchodované množství na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh; cena je hrazena subjekty zúčtování majícími uzavřenou smlouvu o přístupu na krátkodobý trh s elektřinou podle § 9 odst. 2..
    (2) Obchody uzavřené na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé..
    Poskytovatelé energetických služeb v ČR patří dlouhodobě k evropské špičce ve svém oboru, o čemž svědčí řada ocenění udělených Evropskou komisí a dalšími renomovanými institucemi.


§ 5a Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou

    46. V § 12 odst. 3 se věta první nahrazuje větou Podpůrné služby jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány prostřednictvím ročního, měsíčního a denního trhu s podpůrnými službami..
    skutečné hodnoty dodávek z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny o instalovaném výkonu nižším než 1 MW vybavených měřením typu A, za jejichž dodávku převzal odpovědnost za odchylku jiný subjekt zúčtování,
    a) vstupní cena za registraci účastníků trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou v Kč; cena je pro všechny registrované účastníky trhu s elektřinou stejná,. 71. V § 20 písm. c) se slova podle § 16 odst. 5 zrušují.
    do 13.00 hodin třetího pracovního dne po ukončení měsíce formou hodinových diagramů jednotlivě za každé odběrné místo oprávněného zákazníka, který změnil odběratele, a jednotlivě za každou výrobnu elektřiny, za kterou přebral odpovědnost jiný subjekt zúčtování,


Sekce diskuze "zkušenosti s poskytovateli připojení" zrušena

    (1) Přeshraniční obchod s elektřinou je uskutečňován za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy vydaných provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) zákona (dále jen Pravidla provozování přenosové soustavy) na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem trhu s elektřinou a provozovatelem přenosové soustavy.
    77. V § 22 odst. 1 se za slovo zákazníkovi vkládají slova , jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV,.
    (6) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě, jejímž předmětem plnění je doprava elektřiny. Takto upravené hodnoty jsou předávány provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny..
    (16) Odchylka subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu zjištěná operátorem trhu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy..


Sekce diskuze zkušenosti s poskytovateli připojení zrušena

    (10) Představuje-li odchylka od smluveného salda zahraničních výměn zvýšenou potřebu regulační energie, zaplatí provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu. V opačném případě zaplatí operátor trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu provozovateli přenosové soustavy. Regulační energie takto poskytovaná provozovatelem přenosové soustavy netvoří zúčtovací cenu, ale tuto zúčtovací cenu v dané obchodní hodině pouze přebírá..
    v případě, že žádný blok poskytující zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nedodal zápornou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí, je rovna 1 Kč/MWh; cenu hradí operátor trhu poskytovateli záporné regulační energie.
    První úsporný projekt řešený metodou EPC (Energy Performance Contracting) byl v ČR předán do provozu v roce 1993. Od té doby se jich podařilo realizovat 220, což představuje 1 053 objektů, ve kterých se pomocí vhodné investice podařilo dosáhnout energetických úspor.
    (2) Zúčtovacími cenami pro jednotlivé obchodní hodiny jsou ceny vzniklé na základě cen regulační energie. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zúčtovací ceny jsou provozovatelem přenosové soustavy předávány každý pracovní den do 11.00 hodin operátorovi trhu..


§ 11 Podmínky pro vyhodnocování dodávek elektřiny

    (8) Subjektům zúčtování, které dodaly regulační energii na základě výsledků vyrovnávacího trhu, je tato regulační energie operátorem trhu hrazena za ceny, jejichž způsob stanovení je uveden ve smlouvě o přístupu na vyrovnávací trh podle § 9 odst. 3. Informace o těchto cenách a o výši dodané regulační energie z vyrovnávacího trhu za každého poskytovatele regulační energie jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu..Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.
    (6) Rezervovaná kapacita pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce odběratelům, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, je sjednávána provozovatelem lokální distribuční soustavy. Touto rezervovanou kapacitou je smluvní výkon v daném období v předávacích místech mezi distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou, definovaný ve smlouvě o distribuci.
    v režimu mezních cen jako cena mezní. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné, je zúčtovací cenou nejvyšší dosažená cena dodané kladné regulační energie. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná, je zúčtovací cenou nejnižší dosažená cena dodané záporné regulační energie.


§ 5 Přenos a distribuce elektřiny

    uzavření smlouvy o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem podle § 9 odst. 1 písm. c), f), g) a i), uzavření smlouvy o distribuci mezi příslušným provozovatelem distribuční soustavy a novým dodavatelem, pokud je mezi ním a oprávněným zákazníkem uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c),
    87. V § 23 odst. 4 se věta první nahrazuje větou Zasílání požadavků podle § 10 odst. 6, požadavků podle § 21 odst. 7, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registraci oprávněných zákazníků a vyúčtování dopravy elektřiny probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu..
    (3) Obchody uzavřené na vyrovnávacím trhu se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé..Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
    (7) Výrobci s výjimkou samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro místa připojení svých výroben elektřiny. Místo připojení zařízení výrobce určené k odběru elektřiny pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla je považováno za místo připojení zařízení výrobce.


Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

    skutečné hodnoty dodávek z předávacích míst všech ostatních výroben elektřiny o instalovaném výkonu nižším než 1 MW vybavených měřením typu A v součtu za jednotlivé provozovatele distribučních soustav,
    (2) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny NN, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období..Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
    vzniklé průměrem skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu v případě, že nelze použít způsob podle písmena a),
    (3) Obchody uzavřené na denním trhu podle zvláštního právního předpisu6) jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna.


EUROPEAN ENERGY SERVICE AWARD 2019

    (4) Po uzavírce dvoustranných obchodů je operátorem trhu provedena kontrola a zjištěn diagram sjednaného množství elektřiny každého subjektu zúčtování jako souhrn všech diagramů tohoto subjektu zúčtování. V každé obchodní hodině je tak stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh. Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a jeho celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy je operátorem trhu každému subjektu zúčtování zpřístupněna prostřednictvím internetu do 30 minut po uzavírce dvoustranného obchodování.
    (3) Je-li provozovatel lokální distribuční soustavy současně držitelem licence na výrobu elektřiny pro výrobnu elektřiny umístěnou na území vymezeném jeho licencí na distribuci, jsou výrobny elektřiny a distribuční zařízení tohoto účastníka trhu s elektřinou připojena k distribuční soustavě na základě smlouvy provozovatele lokální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu.3)
    na bloku poskytujícím kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně kladné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh,
    vstupní cena za registraci účastníků trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou v Kč; cena je pro všechny registrované účastníky trhu s elektřinou stejná,.


Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

    (2) Distribuce elektřiny (dále jen distribuce) je poskytována provozovatelem distribuční soustavy a spočívá v distribuci smluvně sjednaného množství elektřiny distribuční soustavou do místa odběru z distribuční soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)
    (12) Operátor trhu současně se zveřejněním návrhu podle odstavce 11 předá informaci o zveřejnění návrhu změn obchodních podmínek všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří jsou těmito obchodními podmínkami dotčeni..
    (6) Po uzavírce vnitrodenního trhu je operátorem trhu organizován vyrovnávací trh. Výsledky obchodů uzavřených na vyrovnávacím trhu jsou užity provozovatelem přenosové soustavy k určení zúčtovací ceny a jsou zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek jako dodaná regulační energie.
     aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita..
    (11) Skutečné hodnoty odběrů a dodávek elektřiny v odběrných a předávacích místech s měřením typu B jsou předávány příslušnými provozovateli distribučních soustav


Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

    (12) Skutečné hodnoty dodávek elektřiny v předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu C jsou předávány příslušnými provozovateli distribučních soustav do 16.00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce ve formě součtu dodané elektřiny těchto výroben elektřiny za každou výrobnu samostatně. Na základě takto předaných údajů provede operátor trhu úpravu hodinových diagramů vzniklých z předběžných hodnot.
    postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek včetně postupů pro zúčtování rozdílů v odchylkách způsobených opravami skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny a nahrazení předběžných hodnot skutečnými údaji z měření,
    (3) Pokud by zadáním nového obchodu došlo k překročení obchodního limitu, není tento obchod operátorem trhu zaregistrován. Toto odmítnutí zaregistrování je operátorem trhu subjektu zúčtování oznámeno a subjekt zúčtování je vyzván ke zvýšení finančního zajištění plateb.
    12. V § 4 písm. b) se slova smlouva o distribuci nahrazují slovy smlouvy o distribuci elektřiny a v závěru se vypouštějí slova jednající jeho jménem.
    dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu, kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a vyrovnávacím trhu,.


§ 17 Vyhodnocování odchylek

    předávání skutečných hodnot dodávek elektřiny pro účely fakturace oprávněným zákazníkům, kteří změnili dodavatele, zajištění procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka a zajištění procesu změny smluvních vztahů týkajících se dodávky elektřiny účastníků trhu s elektřinou..
    Sekce diskuze zkušenosti s poskytovateli připojení zrušena. Pokud chcete ohodnotit svého poskytovatele můžete tak učinit v hodnocení. I tam však mějte na paměti, že svá tvrzení musíte v případě nutnosti podložit.
    do 13.00 hodin patnáctého pracovního dne po ukončení měsíce formou hodinových diagramů souhrn odběrů za všechny ostatní odběry v rámci příslušné distribuční soustavy a souhrn dodávek za všechny ostatní výrobny elektřiny v rámci příslušné distribuční soustavy.
    (8) Pro vypořádání odchylek u odběrů v odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B, kteří změnili dodavatele, do doby zjištění skutečných hodnot na základě odečtu jsou operátorem trhu pro každou obchodní hodinu použity předběžné hodnoty:
    je rovna nejnižší dosažené požadované ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,


MODERNÍ ENERGETICKÁ SANACE BUDOV

    Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen zákon) k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:
    (3) Celkové náklady spojené s řešením nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství regulační energie v MWh a ceny této regulační energie v Kč/MWh jsou určeny provozovatelem přenosové soustavy a předány operátorovi trhu do 11.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých výroben elektřiny v případě, že jde o regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo podle jednotlivých subjektů zúčtování v případech, že jde o regulační energii zajištěnou na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí.
    (4) Vyhodnocování účiníku a zúčtování hodnot, které neodpovídají hodnotě uvedené v odstavci 1, je prováděno na základě smlouvy o distribuci elektřiny a zúčtováno za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu..


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00