Jak na věc


poselství z medjugorje

Vždy máš volbu: "Vybrat si žít ve strachu nebo věřit tomu nejlepšímu v sobě."

    MODLITBA - Počínaje pátým dnem zjevení Matka Boží doporučuje téměř každý den modlitbu. Požaduje od všech lidí, aby se neustále modlili, právě tak, jak to žádal i Ježíš (srov. Mk 9,29; Mt 9,38; Lk 11,5-13). Modlitba zvlášť podněcuje a upevňuje víru člověka a my víme, že bez víry člověk není schopen vytvořit si dobrý vztah ani k Bohu ani k lidem. Kromě toho si člověk při modlitbě uvědomuje propojení svého života s Bohem: vyznává Ho, děkuje Mu za přijaté dary a s důvěrou od Něj očekává i vše ostatní, co v životě potřebuje, zejména spásu. Modlitba upevňuje v člověku jeho vztah k Bohu a pomáhá mu, aby si tento vztah vytvořil správně - jako vztah, bez něhož není možné udržovat mír ani s Bohem ani s lidmi.
    Podle svědectví vizionářů přednášela Panna Maria při svých zjeveních určitá poselství a přála si, aby je vizionáři předávali lidem. Obsah všech těchto poselství se dá shrnout do pěti základních okruhů.
    Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov ke Světovému dni cestovního ruchu 27. 9. 2014 „Cestovní ruch a rozvoj místního společenství“


Reakce na poselství - přidaná v roce 2013 - Anch v Antických lázních

    PŮST - Od šestého dne zjevení Panna Maria často doporučuje půst, protože půst slouží víře. Zachováváním půstu člověk prověřuje, utvrzuje a zajišťuje svou vládu nad sebou samým. Jenom ten, kdo vládne sám sobě, může být svobodný a způsobilý odevzdat se Bohu a bližnímu, jak to žádá víra. Půst člověku dává záruku, že jeho odevzdání se ve víře je upřímné a jisté. Pomáhá mu, aby se osvobodil od každého otroctví, především od otroctví hříchu. Kdokoli není sám sebou, je otrokem. Půst zároveň pomáhá člověku, aby se zbavil touhy po přehnaných požitcích, která často vede k bezohlednému maření časných dober, která by jinak druzí lidé potřebovali pro holé přežití.


Výklad karet, andělská terapie, psychoterapie

    Kromě pěti - dá se říct - hlavních poselství, která Panna Maria přednesla v Medžugorji celému světu hned na počátku svých zjevení, začala 1. března 1984 předávat ještě zvláštní poselství. Přijímala je každý čtvrtek většinou vizionářka Marija Pavlovićová a byla určena pro medžugorskou farnost a pro poutníky, kteří do Medžugorje přicházeli. Panna Maria vybrala za své svědky a spolupracovníky kromě šesti vizionářů zvláště celou farnost a poutníky. To také vyjádřila hned ve své první výzvě: „Já jsem tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a přeji si ji vést.“ Totéž opakovala i později: „Zvláštním způsobem jsem si vyvolila tuto farnost, která je mi milejší než ostatní, v nichž jsem ráda zůstávala, když mne Nejvyšší posílal.“ (21. 3. 1985) Panna Maria naznačila i důvod své volby: „Obracejte se nejdříve vy ve farnosti - to je moje druhé přání. Tak se budou moci obracet všichni, kteří sem budou přicházet.“ (8. 3. 1984) „Prosím vás, zvláště vás, členy této farnosti, abyste žili podle mých vzkaz
    2) Nemáš-li otázku a nenapadá-li Tě ani oblast, prostě jen klikni na některou z karet a uvidíš, že Ti odpoví na nějakou aktuální situaci, kterou momentálně jakkoli řešíš.
    V prvé řadě je třeba, aby se svědky Mariiných zjevení a poselství stali samotní farníci a poutníci, aby se k ní potom spolu s vizionáři mohli připojit při uskutečňování jejích plánů obrácení světa a jeho smíření s Bohem.
    Z poselství Matky Boží jasně vyplývá, že mír je největším dobrem a že víra, obrácení, modlitba a půst jsou jedinými podmínkami, za nichž se může uskutečnit.
    * Vzhledem k tomu, že jde o poselství archanděla Michaela, stačí pomyslet na nějakou složitou situaci ve Tvém životě nebo přímo položit konkrétní dotaz.


(Vykládací karty archanděla Michaela od autorky DOREEN VIRTUE)

    Půstem se dosahuje dober, jejichž prostřednictvím je možno uskutečňovat lásku k chudým a ubohým, a tak alespoň částečně zmírnit rozdíly mezi nimi a bohatými. Půst léčí nedostatek jedněch přebytkem druhých. Tak svým způsobem přispívá k zavedení té podoby míru, která je dnes zvláště ohrožena ohromnými rozdíly mezi bohatými a chudými (Sever a Jih). (více v podsekci Smysl půstu)
    Panna Maria dobře zná povahy a slabosti farníků a poutníků, s nimiž si přeje spolupracovat na spáse světa, a ví, že k tomu budou potřebovat nadpřirozenou sílu. Proto je vede k pramenům té síly. Nejdůležitějším a prvním pramenem je modlitba. Tu také téměř v každém svém napomenutí vroucně doporučuje. Po modlitbách zvláště doporučuje mši svatou (7. 3. 1985, 16. 5. 1985), nepřetržitou pobožnost u Nejsvětější svátosti oltářní (15. 3. 1984, 9. 6. 1984, 11. 4. 1985, 9. 5. 1985, 16. 5. 1985, 23. 5. 1985) a četbu Písma svatého (8. 10. 1984, 14. 2. 1985).
    Nikdo nezná hodnotu víry a její potřebnost pro dnešního člověka tak, jako Panna Maria. Proto ji zdůrazňuje vizionářům při každé příležitosti a ukládá jim za povinnost, aby ji předávali druhým. Staví ji nad všechno ostatní, co lidé hledají, a klade ji jako rozhodující podmínku pro vyplnění všech proseb, přání a tužeb člověka, ať se vztahují na zdraví nebo na kteroukoli jinou lidskou potřebu.


Reakce na poselství k Adventu 2012

    VÍRA - Druhým poselstvím Panny Marie je víra. Panna Maria ho přednáší již ve čtvrtém, pátém a šestém dnu zjevení, a pak ho ještě často opakuje. Je to pochopitelné: Zejména bez víry není možné dosáhnout míru. Přitom je víra odpovědí na Boží slovo, ve kterém se Bůh nejen zjevuje, ale i dává lidem. Ve víře člověk přijímá Boží slovo, které se v Kristu stalo naším mírem (Ef 2,14). Když je člověk přijímá, stává se novým člověkem a podílníkem Boží přirozenosti a přijímá nový (Kristův) život. (Srovnej 1Pt 1,4; Ef 2,18). Tím má člověk zajištěn mír jak s Bohem tak s lidmi.
    Jestliže vám již týdenní pselství od paní Blechové chodila a náhle přestala, je nutné se podívat do schránky Spamu či Hromadných zpráv. Pokud tam e-mail najdete, přesuňte jej do své hlavní schránky. Tím svému e-mailovému serveru řeknete, že zprávy od tohoto odesilatele nepovažujete za nevyžádané, a už by se vám zase měly správně doručovat do hlavní schránky.
    OBRÁCENÍ - Maria často vyzývá k obrácení, protože ví o slabé víře a nevěrectví lidí dnešní doby. Bez víry přitom není možné dosáhnout míru. Pravým obrácením je „očista srdce“ (Jer 4,14), protože zkažené srdce vytváří a podporuje špatné vztahy ve společenské soustavě, vede k přijímání nespravedlivých zákonů a nasazování otrockých okovů. Bez proměny srdce od jeho nejniternějších hlubin a bez jeho obrácení není pokoj. Proto Panna Maria žádá častou svatou zpověď. Žádá ji od všech lidí bez rozdílu, protože „nikdo není spravedlivý... všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti“ (Řím 3,11-12).


Reakce na poselství v roce 2011

    Zvláštními výzvami, které předává medžugorské farnosti a poutníkům, chce Panna Maria svá první poselství z počátku zjevení v Medžugorji, určená celému světu, oživit a učinit pochopitelnými a přijatelnými pro všechny lidi.
    Oprávněnost modlitby je zvláště zřejmá z toho, že Slovo Boží bylo dáno člověku zároveň i s potřebou, aby na ně slovem také odpověděl. Odpovědí je při tom vyslovovaná víra neboli modlitba, prostřednictvím které současně víra sama sebe povzbuzuje, obnovuje, posiluje a udržuje. Kromě toho modlitbou člověk přesvědčivě zvěstuje Boha a evangelium, a tak rozžíhá světlo víry v druhých lidech. Slovo modlitby zároveň i utváří lidský život. (více v podsekci Modlitba v poselstvích)


Děkujeme Vám, že jste s námi. Vaše

    MÍR (pokoj) - Již třetí den Panna Maria přinesla první ze svých poselství: „Mír, mír, mír - a jenom mír!“ A zároveň dvakrát opakovala: „Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi!“ Z toho, že vizionářka Marija viděla za Pannou Marií, když toto poselství vyslovovala, kříž, jasně vyplývá, že onen mír přichází pouze od Boha, který se skrze Pannu Marii stal v Kristu „naším Mírem“ (Ef 2,14). Ten mír „svět nemůže dát“ (J 14,27), a proto Kristus uložil svým apoštolům, aby ho nesli světu (srov. Mt 10,11), aby se všichni lidé stali „syny míru“ (L 10,6). Proto se i Panna Maria jako „Královna apoštolů“ v Medžugorji představila výslovně jako „Královna míru“. Nikdo jiný než Ona neumí a nemůže lépe a účinněji přesvědčit současný svět, nad kterým neustále visí hrozba zničení, že mír je jeho největším a nejpotřebnějším dobrem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00