Jak na věc


požární bezpečnost

Podzemní nádrže ze smaltovaných plechů

    Celokovové otevřené nádrže slouží ke skladování vody, kalů a fekálií. Otevřené nádrže montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují na úroveň terénu na rovný železobetonový základ. Tyto nádrže je možné využít pro stavbu bazénů jak nadzemních tak zapuštěných. Informujte se u našeho obchoníka.
    Předejděte rizikům vzniku a důsledkům požáru v budovách. Zajistěte bezpečnou evakuaci osob z budovy! Zjistěte stav konstrukcí z hlediska požární odolnosti. Nevíte jak? Nechte to na nás. Máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme komplexní služby v oboru požární bezpečnost staveb.Přečtěte si kompletní seznam služeb, které nabízíme v oboru - požární bezpečnost staveb.
    (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.


2012-07-17Matyáš KalendaReference

    Neustálá výstavba nových objektů ve městech a v obcích vyžaduje také odpovídající napojení infrastruktury na požární nádrže. Mnoho obcí a průmyslových závodů využívá požární nádrže montované ze smaltovaných Vítkovických plechů, které doplňují veřejné vodovodní sítě zřízené k protipožární ochraně v objektech. Montujeme tyto požární nádrže v různých průměrech. Ocelová válcová skořepina požární nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny speciálními šrouby a utěsněny trvale pružným tmelem. Spojovací materiál a příslušenství pláště jsou opatřeny povrchovou úpravou, čímž je docílena vysoká životnost požádních nádrží.
    Nádrže šroubované ze smaltovaných plechů se díky své konstrukci mohou montovat v různých velikostech, průměrech a výškách. Je tedy možné pomocí smaltovaných Vítkovických plechů kompletovat i velkoobjemové nádrže. (viz tabulka níže) V případě zájmu o velkoobjemovou nádrž nás neváhejte kontaktovat, seznamíme Vás s celou naší nabídkou nádrží.
    Hasicí přístroje | Požární hydranty | Protipožární ucpávky | Protipožární nátěry a obklady | Protipožární klapky | Požární bezpečnost staveb | Požární revizní dvířka
    evidence a hlídání termínů opakujících se školení požární ochrany, revizí, kontrol a prohlídek (včetně aktualizace dokumentace dle současných právních předpisů),
    Ucpávkové systémy firem Promat, Intumex, Hilti a Dunamenti, vám pomohou snížit riziko šíření požáru. Aplikujeme požární ucpávky a pravidelně je kontrolujeme.


Maloobjemové nádrže ze smaltovaných plechů

    Nádrže šroubované ze smaltovaných plechů se díky své konstrukci mohou montovat v různých velikostech, průměrech a výškách. Je tedy možné pomocí smaltovaných Vítkovických plechů kompletovat i maloobjemové nádrže. (viz tabulka níže) V případě zájmu o maloobjemovou nádrž nás neváhejte kontaktovat, seznamíme Vás s celou naší nabídkou nádrží.
    (5) Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 1, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí.
    A to jak odpovědnostní pojistkou za způsobené škody, tak osobní zodpovědností, kdy v případě kontroly HZS nebo vzniku mimořádné události, jsme zákazníkům plně k dispozici.
    Všechny nabízené služby jsou prováděny na profesionální úrovni. Při výkonu všech činností se řídíme Zákonem o požární ochraně č.133/85 Sb., prováděcí Vyhláškou MV 246/2001 Sb., příslušnými normami, právními a bezpečnostními předpisy.


Servis požární ochrany - Slavomír Kofroň

    Firma Bezpo Plzeň s.r.o. Vám vypracuje potřebnou dokumentaci požární ochrany podle Vašeho požadavku. Provedeme chybějící školení PO, revize a prohlídky požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, hydranty, požární dveře, požární klapky, atd.)
    (2) V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím současně jiným právním předpisem předepsáno zpracování zvláštních dokumentů a tyto obsahují i hodnocení požárního nebezpečí včetně stanovení příslušných opatření odpovídající způsobem zpracování požadavkům § 6a zákona a rozsahem této vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za posouzení požárního nebezpečí podle zákona.
     2012-07-17Matyáš KalendaReferenceV regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.
    Celokovové nadzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin, granulátů sypkých materiálů, fekálií, produktů pro potravinářské účely, agresivních látek a chemikálií. Nadzemní nádrže montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují na úroveň terénu na rovný železobetonový základ.


Naši dodavatelé hasicích přístrojůMohlo by Vás zajímat

    Řešíte li jakýkoliv problém v oboru požární ochrany, nebo máte nějaký dotaz, neváhejte a kontaktujte nás. Buď na e-mail, pomocí webového formuláře, nebo nám prostě zavolejte na číslo: 775 643 989.
    Během let našeho podnikání jsme získali mnoho spokojených zákazníků a stálých partnerů, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Po celou dobu našeho podnikání se držíme motta:
    mají životnost více jak 40 let. Nádrže jsou konstrukčně velmi variabilní (průměr, výška, plnící potrubí atd). Smaltované nádrže dokážeme postavit ve velmi krátkém čase, technické řešení nám umožňuje provádět jejich přemístění či přestavbu.
    a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,


Požární prevence - komplexní služby na úseku požární ochrany!

    komplexní preventivní prohlídky POŽÁRNÍ OCHRANY , vyplývající z platných právních předpisů jako jedné z povinností zaměstnavatele k zajištění PO na Vašich pracovištích (zpracujeme souhrnnou zprávu o stavu požární ochrany), případné závady Vám pomůžeme odstranit nebo nevrhneme způsob řešení,
    Smaltované nádrže mají dlohodobou životnost také při skladování velmi agresivních látek a to ve srovnání s betonovými či komaxitovými nádržemi. Další předností je vysoká otěruvzdornost a chemická odolnost (pH 2-13)
    Potřebujete revize, opravy, servis hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních klapek? Nebo snad veškerou dokumentaci BOZP a PO? Pak neváhejte a zvolte si toho pravého partnera a kontaktujte nás!Kompletní seznam všech nabízených služeb z oblasti servis požární ochrany
    Prohlédněte si nabídku nabízených služeb požární ochrany a požární bezpečnosti staveb. Pokud Vás cokoli zaujme nebo budete mít jakékoli dotazy, neváhejte a kontaktuje te nás.
    Chraňte svou rodinu i zaměstnance! Kvalitní hasicí přístroje od českého výrobce Albeco se hodí stejně dobře do vašeho domu či kanceláře. Buďte připraveni a ne překvapeni!


Kryté nádrže ze smaltovaných plechů

    Smaltované nádrže lze použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny šrouby
    (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.
    revizí a prohlídek (např. přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, požárních dveří, požárních klapek, požárních ucpávek, atd.; provádíme montáž požárních ucpávek systému Hilti, dále pak kontroly provozuschoponosti požárních ucpávek systémů Hilti, Promat, Dunamenti a Intumex),
    Požární nádrž je zdroj požární vody tam, kde je nutno soustředit požadované množství vody pro požární zásah na jednom místě. Je i vhodným doplňkem kapacity požární vody v případě, kdy nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako zásobník požární vody. Požární nádrže ze smaltovaných plechů stavímé otevřené, kryté, nadzemní, podzemní, maloobjemové i velkoobjemové.


Ukázky požárních nádrží najdete ve fotogalerii:

    Díky využití moderních technologií (vzorová PO dokumentace, online školení, eShop, elektronický podpis) pro své zákazníky optimalizujeme celkové náklady na zajištění požadovaných služeb.
    c) jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více zpracovatelů, pak se uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za věcné a funkční sestavení dokumentu jako celku,
    Celokovové podzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin, granulátů sypkých materiálů, fekálií (žumpy), apod. Podzemní nádrže montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují do země pod úroveň terénu na rovný betonový podklad a jsou určené pro obsypání zeminou.


Nadzemní nádrže ze smaltovaných plechů

    a) zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,
    b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy,


Otevřené nádrže ze smaltovaných plechů

    Požární nádrže nabízíme standardně ve variantě se střechou, ale na přání zákazníka může být i otevřená varianta. Požární nádrže lze také opláštit v libovolné barvě dle RAL. Požární nádrže slouží k zabezpečení dostatečného množství vody pro hasební účely v rámci předpisů požární ochrany nejrůznějších provozů. Nádrže jsou vybaveny kotvením, výztužnými úhelníky, revizním otvorem, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu požární nádrže.
    (4) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.
    Zajistěte si servis požární ochrany, požární bezpečnosti staveb a dalších služeb v oboru požární ochrany spolehlivýcm partnerem. Firma Slavomír Kofroň funguje již od roku 2006 a poskytuje v nejvyšší kvalitě veškeré služby spojené s požární ochranou po celé České republice za bezkonkurenční ceny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00