Jak na věc


platové třídy úředníků

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

    Celkový průměrný plat všeobecných sester a porodních asistentek se v roce 2013 proti roku 2012 snížil o 1,5 %. Průměrný plat všeobecných sester a porodních asistentek odměňovaných podle platových tarifů v roce 2013 činil 28 707 Kč, z toho tarifní plat 18 178 Kč. Převážná část všeobecných sester a porodních asistentek je zařazena v 9. až 11. platové třídě. Téměř 56 % všeobecných sester a porodních asistentek je zařazeno v 10. platové třídě s průměrným tarifním platem 17 507 Kč, a jejich průměrný měsíční plat představuje částku 26 873 Kč. V 11. platové třídě je zařazeno přes 32 % všeobecných sester a porodních asistentek s průměrným měsíčním platem 32 071 Kč a platovým tarifem 19 592 Kč. Necelých 8 % všeobecných sester a porodních asistentek bylo zařazeno v 9. platové třídě, u kterých průměrný měsíční plat činil 22 644 Kč, platový tarif 15 689 Kč.
    Průměrný plat zaměstnanců uvedený v tabulce je celkový průměrný plat vypočtený z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle platových tarifů a z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni smluvním platem.
    Celkový průměrný měsíční plat lékařů a zubních lékařů v roce 2013 činil 60 635 Kč. Proti roku 2012 se snížil o 0,7 %. Průměrný plat lékařů a zubních lékařů odměňovaných podle platových tarifů v roce 2013 činil 58 837 Kč, z toho tarifní plat 30 031 Kč. V roce 2012 bylo odměněno smluvním platem celkem 4,75 % lékařů a zubních lékařů ze všech lékařů a zubních lékařů odměňovaných podle platných předpisů o platu, v roce 2013 se jejich počet zvýšil na 6,92 %. Průměrný měsíční smluvní plat činil 84 829 Kč.


Průvodce správným vývojem dítěte: sedat si má samo, jinak hrozí skolióza páteře

    Tabulka s podrobnou strukturou průměrného měsíčního platu na zaměstnance podle všech sledovaných složek za vybrané kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2013 je uvedena v Příloze 3. Zároveň je uveden průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců, kteří byli odměňováni podle platných předpisů o platu podle platových tarifů.
    Průměrný měsíční plat ve zdravotnictví byl vyšší o 5 046 Kč ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství v České republice (25 128 Kč).
    Druhým způsobem odměňování ve zdravotnictví je odměňování podle platných předpisů o mzdě. Sleduje se pouze souhrnná mzda, nesledují se jednotlivé složky mezd.
    Průměrná měsíční mzda lékařů a zubních lékařů (zaměstnanců) činila 54 863 Kč, proti roku 2012 poklesla o 2 %, tj. o 1 094 Kč. Průměrná měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek v roce 2013 vzrostla proti roku 2012 o 0,3 % z 23 567 Kč na 23 647 Kč.
    Od roku 2012 je možné v souladu se Zákoníkem práce odměňovat zaměstnance buď podle platových tarifů, nebo nově smluvním platem. Z celkového počtu zaměstnanců bylo v roce 2013 odměňováno celkem 1,09 % zaměstnanců smluvním platem. Proti roku 2012 se počet takto odměňovaných zaměstnanců v roce 2013 zvýšil o 0,34 %, tj. ze 700,48 na 1009,96 osob (průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců).


Vývoj průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví celkem v ČR

    Podíl tarifního platu na celkovém platu byl v roce 2013 nejnižší u lékařů a zubních lékařů a představoval 51 % průměrného měsíčního platu. U všeobecných sester a porodních asistentek tvořil 63 %, u ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD) 61 %. Nejvyšší podíl tarifního platu 68 % měli zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ).
    Celkově v roce 2013 poklesly platy ve zdravotnických zařízeních s odměňováním podle platných předpisů o platu o 0,8 %, tj. o 229 Kč. Platy lékařů a zubních lékařů poklesly o 0,7 %, tj. o 443 Kč. U všeobecných sester a porodních asistentek došlo k poklesu platu o 1,5 %, tj. o 444 Kč. Nejvíce poklesl plat pedagogickým pracovníkům - o 2 669 Kč, tj. o 9,2 %.
    Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:
    Srovnání průměrné měsíční mzdy s odměňováním podle platných předpisů o mzdě (v privátní sféře a v lázeňských organizacích) za roky 2012 a 2013 podle jednotlivých kategorií zaměstnanců ukazuje následující tabulka.


Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR

    Podnikatelé (osoby samostatně výdělečné činné a podnikatelé - zaměstnavatelé) nepo­bírají mzdu, ale podnikatelskou odměnu, takže nejsou zahrnuti do mzdového výkaznictví. Tato skutečnost se pak nepřímo odráží v celkové úrovni mezd v zařízeních odměňo­vaných podle platných předpisů o mzdě a komplikuje porovnání s údaji o úrovni platů v národním hospodářství ČR.
    Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je výkaz E (MZ) 2-01 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích a výkaz E (MZ) 3-01 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích.
    Z celkového počtu 11 635 lékařů a zubních lékařů (průměrný přepočtený evidenční počet) odměňovaných podle platných předpisů o platu podle platových tarifů bylo 56,0 % zařazeno ve 14. platové třídě s průměrným měsíčním platem 68 542 Kč a tarifním platem 33 838 Kč. Ve 13. platové třídě s průměrným měsíčním platem 52 128 Kč a platovým tarifem 28 358 Kč bylo zařazeno 12,4 % lékařů a zubních lékařů a 26,6 % ve 12. platové třídě s průměrným měsíčním platem 39 451 Kč a platovým tarifem 22 663 Kč.
    Průměrná měsíční mzda v lázeňských zařízeních (státních i nestátních) v roce 2013 dosáhla u lékařů a zubních lékařů výše 51 184 Kč a u všeobecných sester a porodních asistentek 20 183 Kč.


Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

    Podle platných předpisů o platu v roce 2013 bylo odměňováno celkem 92 611 zaměstnanců (průměrný přepočtený evidenční počet), což představovalo 37 % všech pracovníků ve zdravotnictví. Průměrný měsíční plat se proti roku 2012 snížil o 229 Kč, tj. o 0,8 % na 30 174 Kč.
    V této Aktuální informaci jsou uvedeny průměrné měsíční platy (včetně jednotlivých složek platu) a průměrné měsíční mzdy za zaměstnance u jednoho zaměstnavatele, kteří pracující ve zdravotnických zařízeních. Nesledují se příjmy zaměstnanců za dohody o provedení práce, příjmy z dohod o pracovní činnosti apod.
    K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.
    Do dat za zdravotnická zařízení, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni podle platných předpisů o platu nejsou započítáni zaměstnanci krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zaměstnanci těchto organizací jsou odměňováni jako zaměstnanci státní správy. Zařazením těchto organizací do zpracování by došlo ke zkreslení průměrného měsíčního platu ve zdravotnictví.


Informace prezentované v jiných formátech

    Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2013 činil 30 174 Kč, u lékařů a zubních lékařů 60 635 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 706 Kč. Proti roku 2012 poklesl celkový průměrný plat o 0,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 314 Kč, u lékařů a zubních lékařů 54 863 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 647 Kč. Proti roku 2012 poklesla průměrná měsíční mzda o 0,5 %.
    Vzájemné porovnání průměrné měsíční mzdy s průměrným měsíčním platem podle jednotlivých kategorií zaměstnanců v roce 2013 je uvedeno v grafu v Příloze 1.
    Podrobný přehled o výši celkového průměrného měsíčního platu u jednotlivých kategorií zaměstnanců v roce 2013 a porovnání s rokem 2012 přináší následující tabulka. Stejně jako v předcházející tabulce je i v této tabulce uvedený celkový průměrný plat zaměstnanců vypočtený z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle platových tarifů, a z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni smluvním platem.


Podrobná struktura průměrného měsíčního platu u odborných pracovníků ve zdravotnictví celkem ČR v roce 2013

    Zaměstnanci ve zdravotnictví, kteří působí v privátních zdravotnických zařízeních, tj. v podnikatelské sféře, jsou odměňováni podle platných předpisů o mzdě. Zjišťování je prováděno za zaměstnance nestátních zdravotnických zařízení ústavní péče podnikatelské sféry, za zaměstnance vybraných druhů zdravotnických zařízení jako jsou ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (včetně gynekologa praktického i odborného), ordinace zubního lékaře (praktického i odborného), za zařízení domácí zdravotní péče, za samostatná zařízení nelékaře rehabilitace, samostatné zubní laboratoře, samostatné odborné laboratoře, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, sdružená ambulantní zařízení a zdravotnická střediska. Dále tímto způsobem jsou odměňováni i zaměstnanci všech lázeňských organizací (státní i nestátní).
    Průměrná měsíční mzda u zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě dosáhla v roce 2013 výše 25 314 Kč, tedy proti roku 2012 došlo k poklesu o 0,5 %. V porovnání s průměrnou mzdou v České republice (25 128 Kč) měli tito zaměstnanci mzdu o 186 Kč vyšší.
    Celková výše průměrného měsíčního platu a celkové průměrné mzdy byla ovlivněna skladbou zdravotnických zařízení a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací.
    Celkový průměrný měsíční plat lékařů a zubních lékařů je přibližně dvakrát vyšší ve srovnání s celkovým průměrným platem všeobecných sester a porodních asistentek i s celkovým průměrným platem zaměstnanců ve zdravotnictví celkem. Celkový průměrný plat lékařů a zubních lékařů představoval 2,4 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v ČR, celkový plat všeobecných sester a porodních asistentek 1,1 násobek a celkový plat zaměstnanců ve zdravotnictví 1,2 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v ČR.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00