Jak na věc


plán kulturních akcí na zámku dobříš

V létě proběhla jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž na revitalizaci náměstí v Jihlavě. Soutěže se zúčastnilo 12 návrhů. Náš progresivní přístup v pohledu na problematiku nekopíruje konzervativní řešení, které bylo nakonec vybráno odbornou porotou coby nejlepší řešení dané lokality.

    Kromě jediného platného regulačního plánu je v Praze ještě 5 rozpracovaných regulačních plánů, konkrétně regulační plán Braník, Čakovice-západ, Holešovický meandr, Petrská a Vinohrady. Tyto regulační plány jsou ve stadiu konceptu, jejich dokončení a vydání se však nepředpokládá. Používají se jako podklad pro změny územního plánu a jako podklad pro rozhodování v území.
    Proces projektování v našem pojetí je procesem tvůrčím, ale i procesem, který má určitá pravidla a fáze, kterými je nutné projít, než poprvé překročíte práh Vašeho domu. Tyto fáze logicky navazují a každá z nich je důležitá. Naším cílem je absolvovat tuto cestu společně s Vámi ke vzájemné oboustranné spokojenosti.
    Profesionální tým, kvalitní zázemí, zvýšená úroveň komunikace se zákazníkem, dokonalá jakost projektů s úzkou návazností na realizaci, atmosféra, kde lidé pouze nemusejí, ale chtějí. To vše přispívá k trvalému růstu a stabilitě firmy.
    Architektonická kancelář OK PLAN ARCHITECTS s.r.o. zahájila svou činnost 1.května 1999. Od té doby působí naše firma nepřetržitě na trhu a tato naše dlouholetá praxe znamená mimo jiné i získání mnoha zkušeností, které využíváme při své práci.


Od května 2018 probíhá obnova a stavební úpravy v parku Stromovka v Humpolci. Generálním dodavatelem je Firesta, dokončení je plánováno na konec listopadu 2018.

     Architektura pro nás není jen zdrojem obživy, ale je součástí našeho života. Domy navrhujeme a kreslíme zkušenou a pevnou rukou a jsme připraveni zajistit pro Vás servis v průběhu celého procesu projektování. Ať jde o jakýkoliv projekt, malý či velký, všem se věnujeme se stejným zápalem. Spektrum naší tvorby je velmi rozmanité - od drobných objektů přes rodinné domy až po velké areály a komplexy.
    Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a přístupy ke stavbám a jejich napojení na technické vybavení a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výšku a objemy zástavby, ukazatele využití území). Typické měřítko regulačního plánu je 1 : 1000 nebo 1 : 500.
    V minulosti byly regulační plány v Praze hojně používány, nejstarší byl pravděpodobně plán parcelace pro území Špitálského pole (Karlín) schválený v roce 1817. V období první republiky pořídila Státní regulační komise pro Prahu a okolí velké množství regulačních plánů, podle nichž vzniklo několik pražských čtvrtí.


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Regulační plán musí být v souladu s nadřazenými závaznými územně plánovacími dokumentacemi, tedy s územním plánem a Zásadami územního rozvoje. Podobně jako tyto dokumenty slouží projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou podrobné informace o využitelnosti pozemku či možné podobě staveb na něm.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00