Jak na věc


pečovatelskou službou beroun

Získejte více informací o Nájemním domě s pečovatelskou službou

    Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde
    Zaujal vás náš Nájemní dům? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme o Nájemním domě požadované informace. Zavolejete na 775 070 481 nebo 491 470 476, příp. napište e-mail na terenni.socialni@msss.cz.
    Nájemníci hradí nájem a služby spojené s bydlením (spotřeba tepla a elektrické energie v bytě a společných prostorách, spotřeba vody, údržba výtahu, odvoz odpadu, úklid společných prostor domu). Všechny potřebné platby probíhají přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO).


DPS Penzion Polička

    Pečovatelská služba – poskytování služeb pro rodinu a domácnost - města Újezd u Brna zajišťuje podporu a pomoc seniorům i osobám se zdravotním postižením, které z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují podporu v péči o vlastní osobu a domácnost. Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:úkony ze základních činností poskytování pečovateské služby nebo výběr z fakultativních úkonů nad rámec základních činností. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v domácnosti uživatele.Sociální služba – pečovatelská služba zahrnuje tyto základní činnosti:
    Do Domu s pečovatelskou službou jsou přijímáni občané ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu, vést poměrně samostatný život. Dále pak manželské dvojice (sourozenci, dvojice jiných příbuzných, druh-družka apod.), jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Přednostně se přijímají občané, kteří mají trvalé bydliště na území města Poličky a kteří vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu potřebují pečovatelskou službu.
    Souhrnná nabídka úkonů Pečovatelské služby MSSS Oáza je podrobněji popsána v  materiálu Informace o poskytování terénní pečovatelské služby, který je zájemci předán spolu s informacemi o Nájemním domě.


Nájemní dům s pečovatelskou službou

    Byty v Nájemním domě jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z ní vyplývající. Tuto smlouvu s nájemníky uzavírá Odbor správy nemovitostí, který zastupuje zájmy města Nového Města.
    V případě zhoršení zdravotního stavu, kdy nájemník potřebuje trvale péči jiné osoby nebo jeho stav vyžaduje zdravotní péči, vyjednává sociální pracovnice s nájemcem, popř. také s jeho rodinou, jiný vhodný způsob zajištění potřebné péče (například podání žádosti do domova pro seniory nebo jiného specializovaného zařízení). Do Nájemního domu nelze tedy přijmout osoby vyžadující 24 hodinovou péči.
    Provedené úkony pečovatelské služby hradí klient buď v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce proti písemnému potvrzení zaměstnanci pečovatelské služby nebo bezhotovostně na účet poskytovatele (č. ú. 8260670277/0100).


Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

    Nájemní dům má celkem 3 podlaží – suterén, přízemí a 1. patro. Budova není zcela bezbariérová, pohyb mezi jednotlivými podlažími usnadňuje osobní výtah. V případě imobilního nájemníka je zajištěn bezbariérový přístup do budovy zadním vchodem, kde je k dispozici schodišťová plošina. V domě je celkem 14 garsoniér s regulovaným nájemným, s výměrou v rozmezí 13,45 m2 – 29,9 m2. Všechny bytové jednotky mají ústřední vytápění a umyvadlo s teplou a studenou vodou, sociální zařízení je společné pro všechny nájemníky na chodbě (vždy na příslušném podlaží). Nájemníci si byt vybavují vlastním nábytkem a ostatním zařízením.
    Nájemní dům s pečovatelskou službou (dále jen Nájemní dům) se nachází nedaleko historického centra Nového Města nad Metují, v ulici Českých bratří č. p. 1145. Budova Nájemního domu je majetkem Města a správa budovy spadá pod Odbor správy nemovitostí Městského úřadu, Nové Město nad Metují. V budově se nachází i zázemí pečovatelské služby, která je nájemníkům k dispozici ve všední dny od 6:30 do 19:30, o víkendech a svátcích od 7:30 do 19:30. Poskytovatelem pečovatelské služby je Městské středisko sociálních služeb Oáza (dále jen MSSS Oáza).
    Klient je povinen upozornit na případné rizikové infekční onemocnění, kterým trpí (popř. je chronickým nosičem), a které by mohlo nějakým způsobem ohrozit pracovnice pečovatelské služby a vyžaduje nošení speciálních ochranných pomůcek při vykonávání úkonů pečovatelské služby.


SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

    V Nájemním domě není stanoven žádný speciální režim, platí zde stejná pravidla jako v jiných domech s nájemními byty – doba nočního klidu od 22:00 do 6:00. Užívání bytu se řídí provozním řádem, nájemní smlouvou a dalšími platnými právními předpisy.
    Navštivte naše internetové stránky: www.dpspolicka.cz , kde naleznete další   doplňující informace i včetně žádosti o přidělení bytu a přehledu poskytovaných    služeb:
    Žádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. Žadatel musí být soběstačný a samostaný a jeho zdrav. stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané Újezda u Brna, poté jejich příbuzní a nakonec ostatní občané.
    Do Nájemního domu mohou být přijati senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku nebo osoby starší 53 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které jsou za předpokladu pomoci pečovatelské služby schopni vést poměrně samostatný život. Ubytování v Nájemním domě s pečovatelskou službou může využít tedy pouze žadatel, jehož zdravotní stav nebo snížená soběstačnost z důvodu věku vyžaduje využívání alespoň některých úkonů pečovatelské služby.


Máte zájem o přidělení bytu v DPS „Penzion“ nebo o jiné poskytované služby?

    V případě, že žadatel 3x odmítne nabídnuté umístění v Nájemním domě (při uvolnění bytu) bude má žádost vyřazena z evidence jako neaktuální. Po druhém odmítnutí bude žadatel písemně upozorněn na tuto skutečnost.


Organizace není schopna zajistit poskytování kvalitních služeb

     Tento sociální objekt, ve kterém se nachází 60 bytů určených pro samostatné a soběstačné jedince z řad občanů důchodového věku, najdete na ulici Rybářská čp. 1001 v Újezdě u Brna. Dům byl uveden do provozu v roce 2005. Objekt je velmi důmyslně vystavěn. Tvoří ho dvě samostatná křídla spojená ve středové části společnými prostorami, kde se nachází jídelna s kuchyní, technické zázemí a dnes již i ordinace odborných lékařů a masážní salón. Byty jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro manželské páry, ovšem bytů pro manželské páry je pouze několik. Dům je třípodlažní, je vybavený dvěma výtahy, do objektu nemají přístup žádné cizí osoby a je zde zakázán pohyb psů. K domu přináleží zahrada s květinkovými záhonky, které si tu vytvořili místní obyvatelé a také se o ně příkladně starají. Každý z bytů má buď malý balkónek, na kterém si obyvatelé pěstují květiny a drobnou zeleninu pro vlastní potřebu, nebo v přízemí i malou zahrádku oddělenou od okolní zahrady plotkem. V zahradě je i celodřevěný

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00